Predella z przedstawieniem Pokłonu Trzech Króli. Zagadnienie pierwowzorów graficznych warsztatu tryptyku z Szamotuł. Ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

Poland
Szamotuły
The Szamotuły Triptych
Predella from the Triptych of the “Adoration of the Magi” (1521)
The workshop’s graphic prototypes
Hans Süss von Kulmbas

Jak cytować

Woźniak-Raciborska, M. (2018). Predella z przedstawieniem Pokłonu Trzech Króli. Zagadnienie pierwowzorów graficznych warsztatu tryptyku z Szamotuł. Ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (10), 43–112. https://doi.org/10.14746/e.2015.10.3

Abstrakt

The focus of the study is the relation between the representation of the „Adoration of the Magi” from the Triptych from Szamotuły (housed at the Archdiocesan Museum in Poznań) to a wood engraving by Hans Süss von Kulmbach. The author shows the differences and similarities between the predella from Szamotuły and the wood engraving. She also argues that the workshop of the Triptych from Szamotuły was a prototype for other works such as the triptych from Szamotuły (1521), the painting „St. Anne with the Virgin and the Child and with St. Andrew and St. Jerome” (ca. 1521), the triptych from Mądre (1529), the painting of Our Lady from Gostyń (1540), the painting of Our Lady from Krobia (1542)).
https://doi.org/10.14746/e.2015.10.3
PDF

Bibliografia

Rękopisy (archiwalia) i maszynopisy niepublikowane

Straty (materialne) Parafii Archidiecezji Poznańskiej w latach wojny i okupacji 1939-1945 [ankieta z roku 1967], maszynopis, dostępne w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Visitatio generalii dioecesis posnaniensis a Mathia Łubieński, episcopo posnaniensis, anno 1628-1630, Decreta et Ordinationes Ecclis Collegiata Szamotulien, f 118, dostępne w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Visitatio Decanatuum Czarnków et Oborniki Archidiaconatus Posnaniensis utque Decanatuum

Grodzisk, Lwówek et Zbąszyn Archidiaconatus Pszczevensis a Joanne Branecki, Andrea Swinarski et Felice Mietlicki a. 1640 et 1641, cz. 1, f 203, dostępne w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Visotatio Archidiaconatus posnaniensis a Francisco Libowicz canonico Posnaniensi de mandato anno 1726-1728.

Publikacje

Chmarzyński G., Sztuka Poznania w dobie Odrodzenia, „Przegląd Zachodni. Studia nad Odrodzeniem i Kopernikiem” nr 1142/1953, s. 627-644.

Chmarzyński G., Wielkopolska plastyka gotycka, Poznań 1936.

Gumowski M., Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. Wybór i opis celniejszych zabytków oraz wybitniejszych dzieł sztuki współczesnej, Nakładem Drukarni Narodowej, Kraków 1924.

Kaźmierska A., Tryptyk Szamotulski z roku 1521, Poznań 1951, praca magisterska pisana pod kierunkiem ks. prof. Dettloffa, [maszynopis].

Kopera F., Dzieje malarstwa w Polsce. Malarstwo w Polsce odX V I do XVIII wieku (renesans, barok, rokoko), t. 2, druk i nakład Drukarni Narodowej w Krakowie, Kraków 1926, brak ISBN.

Labuda A.S., Malarstwo tablicowe w Wielkopolsce. Szkice do dziejów kształtowania się środowiska artystycznego na przełomie średniowiecza i czasów nowych, [w:] Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce. Studia o dziełach i ludziach, red. A.S. Labuda, Poznań 1994.

Sławska A., Malarstwo, [w:] Dzieje Wielkopolski, red. J. Topolski, t. 1, Poznań 1969, s. 664-677.

Sławska A., Malarstwo wielkopolskie 1520-1650, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1952, brak ISBN.

Zahorska S., Dzieje malarstwa polskiego, Wydawnictwo Wiedza o Polsce, Warszawa 1932.

Bibliografia ogólna

Anzelewsky F., Albrecht Dürer: des malarische Werk, Berlin 1991.

Białostocki J., Dürer, Wydawnictwo „Sztuka”, Warszawa 1956.

Brandl R., A Marianalterpiece by Hans von Kulmbach: A Reconstruction, “The Metropolitan Museum of Art. Metropolitan Museum Journal“, 19/20 (1984-1985), s. 39-62.

Chojecka E., Der Einfluss Albrecht Dürers a u f die Kunst des 16. Jahrhunderts in Polen, [w:] Albrecht Dürer, Zeit und Werk, Leipzig 1971.

Dąbówna B., Warsztat malarza cechowego w Polsce, [w:] Studia renesansowe, red. M. Walkicki, t. 4, 1964, s. 331-379.

Dettloff S., Śmierć Matki Boskiej w galerii Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Zapiski Muzealne” z. IV-V, 1920, s. 22-30.

Dobrowolski T., Istotne cechy późnogotyckiego malarstwa polskiego, „Folia Historiae Artium”, t. XIV, 1978, s. 5-21.

Drecka W., Kulmbach, Wydawnictwo „Sztuka”, Warszawa 1957.

Dworzaczek W. [hasło: Łukasz Górka], [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1981, ISBN 83-01-02722-3.

Dziasek F., Dogmat Wniebowzięcia, [w:] Gratia Plena. Studia teologiczne o Bogurodzicy, red. B. Przybylski, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań-Warszawa-Lublin 1965, s. 341-380.

Dzieje Wielkopolski do 1793 roku, t. 1, red. J. Topolski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1969.

Friedländer M.J., Der Holzschnitt, Walter De Gruyter&Co., Berlin 1970.

Gąsior A., Hans Süss von Kulmbachs krakauer Karriere, [w:] Künstlerische Wechselwirkungen in Mitteleuropa, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2006, ISBN 10 3-7995-8401-3, s. 325.

Gąsiorowski A., Polski słownik biograficzny, t. 28, Wrocław 1984.

Geisberg M., Der Deutsche Einblatt-Holzschnitt in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts, Hugo Schmidt Velag, München 1939.

Górska-Gołaska K., Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, t. 2, 1988-1990.

Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.

Hollstein F.W.H., German engravings etchings and woodcuts ca. 1400-1700, v. 7, Menno Hertzberger, Amsterdam 1967.

Hütt W., Niemieckie malarstwo i grafika późnego gotyku i renesansu, tłum. S. Błaut, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, ISBN: 83-01-04621-X.

Jahn J., Lucas Cranach als Graphiker, Leipzig 1955.

Janocha M., Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej. Problem anonu, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2001, ISBN 83-88973-01-0.

Johannes J., Lucas Cranach als graphiker, Veb E.A. Seemann Verlag, Leipzig 1955.

Kalicki W., Bezcenna polska Madonna znaleziona w Aszchabadzie, „Gazeta Wyborcza”, strona WWW: http://wyborcza.pl/1,75475,5835848,Bezcenna_polska_Madonna_zna leziona_w_Aszchabadzie.html#ixzz1FZd27v8N, ostatnia aktualizacja 2008-10-21.

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 5: Województwo poznańskie, z. 11: Powiat krotoszyński, oprac. Z. i J. Kębłowscy, Warszawa 1973.

Kliś Z., Temat Bożego Narodzenia w polskiej sztuce średniowiecznej, Kraków 1994, ISBN 83-86554-05-3.

Klugowska A., Wyobrażenie pokłonu Trzech Króli w Polskiej plastyce gotyckiej, praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. dr hab. Alicji Karłowskiej-Kamzowej w IHS UAM, Poznań 1987, [maszynopis].

Koelitz K., Hans Suess von Kulmbach und seine Werke. Ein Beitrag zur Geschichte der Schule Dürers, Verlag von E.A. Seemann, Leipzig 1891.

Kohte J., Die Kunstdenkmäler der Landkreise des regierungsbezirks Posen. Im Auftrage des provinzial-verbandes, Verlag von Julius Springer, Berlin 1896.

Kopeć J.J., Bogarodzica w kulturze polskiej XVI wieku, Redakcja Wydawnictw, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997, ISBN 83-228-0543-8.

Kowalski J., Kolegiata kórnicka, Wydawnictwo Fundacja Zakłady Kórnickie, Kórnik 2007, ISBN: 978-83-60591-01-7.

Kucharski B., Szamotuły, Kaźmierz i okolice, Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej Oddział w Poznaniu, Poznań 1989, ISBN 83-85034-08-0.

Künstle K., Iconographie der christlichen Kunst, Freiburg 1928.

Labuda A.S., Secomska K., Malarstwo gotyckie w Polsce. Synteza, Warszawa 2004, ISBN 83-7181-318-X.

Labuda A.S., Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce: studia o dziejach i ludziach, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1994, ISBN: 83-7063-076-6.

Landau D., Parshall P., The Renaissance Print: ca. 1470-1550, Yale University Press, New Haven-London, 1994, ISBN 0-300-05739-3.

Lexikon der Christlichen Ikonographie, Herder, Freiburg im Breisgau 1972, ISBN 3-451- 14494-8.

Lexikon der christlichen ikonographie, E. Kirschbaum SJ, t. 1, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 1968, s. 539-549.

Łukaszewicz J., Krótki opis historyczny kościołów parochialnych w dawnej diecezji po znańskiej, t. 1, Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1858, [dekanat obornicki: Szamotuły].

Malarstwo gotyckie w Polsce. Synteza, red. A.S. Labuda, K. Secomska, vol. 1, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, ISBN 83-7181-3481-1.

Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce. Studia o dziełach i ludziach, red. A.S. Labuda, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Historii Sztuki t. 20, Poznań 1994, ISBN 83-7063-076-6.

Mazurczak M.U., Miasto w pejzażu malarskim X V wieku. Niderlandy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ISBN: 83-7363-167-4.

Mordal P., Ziemia szamotulska. Przewodnik, Wielkopolski Ośrodek Informacji Turystycznej, Poznań 1993, ISBN 83-85034-00-5.

Możdżyńska-Nawotka M., O modach i strojach, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004.

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964.

Olszewski A.M., Pierwowzory graficzne późnogotyckiej sztuki małopolskiej, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1975.

Późny Gotyk. Studia nad sztuką przełomu Średniowiecza i czasów nowych. Materiały sesji

Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Wrocław 1962, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.

Raczyński E., Wspomnienia Wielkopolski, to je st województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego, t. 1, Poznań b.r.

Ratajczak E., Skarby kościołów dekanatu szamotulskiego, Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach, Szamotuły 2005, ISBN 83917523-2-2.

Réau L., Iconographie De l ’Art Chrétien, Presses Universitaires de France, Paris 1957.

Rościszewska D., Dawna grafika europejska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, [katalog wystawy], Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2005, ISBN 83-89053-38-1.

Rzepliński H., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983.

Schiller G., Ikonographie der christlichen Kunst, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloher 1966.

Sikorska J., Albrecht Dürer. Znaczenie i oddziaływanie jego grafiki w XVI wieku, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, katalog wystawy, ISBN 83-7100-127-4.

Skrudlik M., Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny w nauce kościoła i w sztuce, Gostyń-Swięta Góra 1936.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Smoleń W., Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce, Lublin 1987.

Sztuka i ideologia X V wieku. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1-4 grudnia 1976 r., red. P. Skubiszewski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978, brak ISBN.

Sztuka polska czasów nowożytnych, cz. 1: Lata 1450-1650, Warszawa 1952.

Sztuka sakralna w Polsce, oprac. T. Dobrzeniecki, J. Ruszczyczówna, Z. Niesiołowska-Rotherowa, Warszawa 1958.

Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Von der Antike Bis Zur Gegenwart, Leipzig 1928, s. 92.

Walicki M., Inspiracje graficzne polskiego malarstwa na przełomie XV i XVI wieku, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. 24: 1962, nr 3 / 4, Warszawa 1962.

Walicki M., Malarstwo polskie. Gotyk, renesans, wczesny manieryzm, Warszawa 1961.

Walicki M., Pierwowzory graficzne sztuki polskiej X V i XVI wieku, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział II, z. 1, Warszawa 1935.

Walicki M., Polskimi śladami Kulmbacha, „Biuletyn Historii Sztuki”, XVII, 1955.

Walicki M., Święta Noc. Boże Narodzenie w polskiej sztuce gotyckiej, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1939.

Walicki M., Złoty widnokrąg, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1965, brak ISBN.

Wetesko L., Maior Polonia Sacra. Sztuka sakralna w średniowiecznej Wielkopolsce. Historia tematów, katalog wystawy, Gniezno 1997.

Winkler F., Die Zeichnungen Hans Süss von Kulmbach und Hans Leonard Schäufeleins, Deutcher Verein für Kunstwissenschaft, Berlin 1942.