Ekscerpty źródłowe do dziejów archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji poznańskiej w czasach nowożytnych
PDF

Słowa kluczowe

Catholic Church in Greater Poland in the 17th-18th centuries (church hierarchy
religious orders)- sources
Polonica in the Archivio Segreto Vaticano
Archivio di Stato di Roma and Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (excerpts)
prosography of Old Polis

Jak cytować

R. Prokop, K. (2018). Ekscerpty źródłowe do dziejów archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji poznańskiej w czasach nowożytnych. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (10), 113–160. https://doi.org/10.14746/e.2015.10.4

Abstrakt

It is already the author’s fourth publication in the excerpta series in which he makes available to Polish historians the abundant material on Polish affairs housed in the Vatican archives. The tradition of publications of this type has a long standing in Polish historical sciences. This time the author crossed the boundary of the Vatican and consulted two important Roman institutions: Archivio di Stato di Roma and Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. The subject matter of this part of the excerpta refers to the territory of the historical Greater Poland and the representatives of the episcopate and religious orders active there. Each of the presented persons had to be connected to the history of the archdiocese of Gniezno or the diocese of Poznań in the times of Old Poland in their extensive historical borders.
https://doi.org/10.14746/e.2015.10.4
PDF

Bibliografia

Akademijos laurai. Laurae academicae seu liber continens ritum promovendi et catalogum promotorum ad gradum doctoratus, licentiatus, magistri et baccalaureatus in

Alma Academia Vilnensi Societatis Jesu, ed. I. Balciene, Z. Bliznikiene & D. Kupcinskaite, Vilnius 1997.

Backmund N., Monasticon Praemonstratense id est historia circariarum atque canoniarum candidi et canonici Ordinis Praemonstratensis, t. 1-3, Straubing 1949-1956.

Borkowska M., Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 1: Polska Zachodnia i Północna, Warszawa 2004.

Causae Polonae coram Sacra Romana Rota XV-XVII saec, ed. K. Bukowska-Gorgoni, Roma 1995.

Chodyński S., Biskupi sufragani włocławscy (z akt kapituły włocławskiej), Włocławek 1906.

Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, red. A.M. Wyrwa, A. Kiełbasa i J. Swastek, Poznań 2004. Encyklopedia katolicka, t. 1-20, Lublin 1973-2014.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień, Kraków 1996 [20042].

Fokciński H., Polonica w zbiorach Stolicy Apostolskiej, wielkich rodów włoskich oraz centralnych archiwów zgromadzeń zakonnych w Rzymie, „Saeculum Christianum” 15 (2008), s. 229-244.

Gierczyński E., Mecenas w infule. Biskup Michał Kosciesza-Kosmowski, „Nasza Przeszłość” 14 (1961), s. 161-174.

Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi sive Summorum Pontificum, S.R.E. cardinalium, Ecclesiarum antistitum series, t. 5: Apontificatu Clementis PP. IX (1667) usque adpontificatum Benedicti PP XIII (1730), ed. R. Ritzler & P. Sefrin, Patavii 1952.

Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi sive Summorum Pontificum, S.R.E. cardinalium, Ecclesiarum antistitum series, t. 6: A pontificatu Clementis PP XII (1730) usque ad pontificatum Pii PP VI (1799), ed. R. Ritzler & P. Sefrin, Patavii 1958.

Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi sive Summorum Pontificum, S.R.E. cardinalium, Ecclesiarum antistitum series, t. 7: A pontificatu Pii PP. VII (1800) usque ad pontificatum Gregorii PP. XVI (1846), ed. R. Ritzler & P. Sefrin, Patavii 1968.

Kamiński M., Dawne opactwo zakonu cysterskiego w Lądzie nad Wartą. Zarys dziejów i zabytki sztuki, Ląd 1936.

Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich 1650-1810/12, oprac. S. Jujeczka, H. Gerlic i W. Konighaus, Wrocław 2014.

Katalog wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności 1873-1947, t. 1: Wydawnictwa Wydziałów

Filologicznego i Historyczno-Filozoficznego, wydawnictwa specjalne i periodyczne, oprac. S. Mikucki, Kraków 1948.

Kopiec J., Inwentarz poloników w „Fondo Albani" w Archiwum Watykańskim, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 74 (2000), s. 145-175.

Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych (podług źródeł archiwalnych), t. 1-4, Gniezno 1883.

Kotowska-Rasiak E., Sprutta J., Ołobok na cysterskim szlaku, Ołobok 2010.

Litak S., Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006.

Łukaszewicz J., Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej diecezyi poznańskiej, t. 2, Poznań 1859.

Łukowski J., Archiwum trzemeszeńskie, Poznań 1881 [osobne odbicie z „Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 11 (1881)].

Makarczyk I., Biskupi polscy z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, „Echa Przeszłości” 8 (2007), s. 53-54.

Makarczyk I., Procesy informacyjne biskupów polskich z Zakonu Kanoników Regularnych

Laterańskich, [w:] Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce, red. K. Łatak i I. Makarczyk, Kraków b.d., s. 249-250.

Monastica Polonorum. Fontes et studia, t. 1, red. A.M. Wyrwa i R. Witkowski, Warszawa 2009.

Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, red. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk i K. Kaczmarek, Poznań 1999.

Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny, Warszawa 20002.

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 1: Kościół katedralny w Poznaniu. Studium historyczne, Poznań 1959; t. 2: Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań 1964.

Polskie procesy informacyjne przed prowizjami biskupów i opatów w seriach: «Processus Consistoriales» i «Processus Datariae» Archiwum Watykańskiego (1588-1906), oprac.

W. Cichosz, H. Fokciński, U. Głowacka-Maksymiuk, M. Pukianiec, E. Reczek, K. Sadowska i T. Zdziech (Katalog mikrofilmów i zapisów cyfrowych. Wykaz Papieskiego

Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie i Punktu Konsultacyjnego w Warszawie), Warszawa 2015.

Polski słownik biograficzny, t. 1-50 Kraków-Warszawa-Wrocław 1935-2015

Prokop K.R., Biskupi w gronie prałatów i kanoników płockiej kapituły katedralnej w XVII i XVIII stuleciu, [w:] Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, t. 1, red. J. Wroceński i J. Krajczyński, Warszawa 2009, s. 659-691.

Prokop K.R., Gnieźnieńska «genealogia» biskupów z ziem polsko-litewsko-ruskich. Wokół „Prałatów i kanoników katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej" Jana Korytkowskiego, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 9 (2014), s. 41-90.

Prokop K.R., Polonica w katalogu obsady biskupstw tytularnych XVII-XIX w z Archivio Segreto Vaticano (ASV), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 93 (2010), s. 175-209.

Prokop K.R., Polonica z drugiej połowy XVII oraz z XVIII i XIX w. w zbiorze „Iuramenta fidelitatis et Professiones fidei" z Archivio Segreto Vaticano (ASV), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 93 (2010), s. 211-258.

Prokop K.R., Polonika w rzymskim „Protocollo consecrationum episcoporum et alia 1565-1662" „z Archiwum Watykańskiego. Sakry biskupów polskich w Wiecznym Mieście w 2. poł. XVI oraz 1. i 2. tercji XVII w., „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 49 (2005), s. 199-208.

Prokop K.R., Rzymskokatoliccy biskupi ordynariusze diecezji na ziemiach ruskich dawnej

Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do czasów I wojny światowej), Warszawa-Drohiczyn 2014.

Prokop K.R., Stolice tytularne biskupów Kościoła katolickiego wpisanych w dzieje ziem polskich (XIII w.-2014), Kraków 2014.

Przemęt. Zarys dziejów, red. K. Zimniewicz, Warszawa-Poznań 1991.

Przybyszewski B., Katalog kanoników krakowskiej kapituły katedralnej w XVIII wieku, Kraków 2009.

Salaterski S., Kolegiata i kapituła św. Małgorzaty P.M. w Nowym Sączu (1448-1791), Nowy Sącz 1997.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1-15, Warszawa 1880-1902.

Szczepaniak J., Spis prałatów i kanoników kapituły katedralnej oraz kapituł kolegiackich diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków 2008.

Szostkiewicz Z., Katalog biskupów obrządku łacińskiego przedrozbiorowej Polski, [w:]

Sacrum Poloniae Millenium. Rozprawy - Szkice - Materiały historyczne, t. 1, Rzym 1954, s. 391-608.

Weiss A., Raporty dziekanów o stanie kościołów diecezji poznańskiej w 1797 roku, Lublin 2010.

Wielkopolski słownik biograficzny, red. A. Gąsiorowski i J. Topolski, Warszawa-Poznań 1981.

Wieteska J., Katalog prałatów i kanoników prymasowskiej kapituły łowickiej od 1433 do 1970 r, Warszawa 1971

Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności 1817-1951, oprac. B. Trombala, Warszawa 1965.

Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.), wyd. K.R. Prokop, cz. 1, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 82 (2004), s. 187-224.

Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga

Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.), wyd. K.R. Prokop, cz. 2, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 83 (2005), s. 285-332.

Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga

Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.), wyd. K.R. Prokop,

cz. 3, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 84 (2005), s. 237-292.

Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.), wyd. K.R. Prokop, cz. 4, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 85 (2006), s. 305-377.

Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.), wyd. K.R. Prokop, cz. 5, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 87 (2007), s. 115-154.

Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.), wyd. K.R. Prokop, cz. 6, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 89 (2008), s. 343-395.

Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.), wyd. K.R. Prokop, cz. 7, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 91 (2009), s. 287-321.

Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.), wyd. K.R. Prokop, cz. 8, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 94 (2010).

Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.), wyd. K.R. Prokop, cz. 9, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 95 (2011), s. 247-304.

Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.), wyd. K.R. Prokop, cz. 10, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 97 (2012), s. 217-332.

Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.), wyd. K.R. Prokop, cz. 11, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 98 (2012), s. 309-392.

Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.), wyd. K.R. Prokop, cz. 12, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 101 (2014), s. 141-215.