Wątki religijne w twórczości i życiu Klemensa Janickiego (1516-1543)
PDF

Słowa kluczowe

Klemens Janicki
wątki religijne
luteranizm
islam
duchowieństwo

Jak cytować

Lewandowski, I. (2018). Wątki religijne w twórczości i życiu Klemensa Janickiego (1516-1543). Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (13), 7–26. https://doi.org/10.14746/e.2018.13.1

Abstrakt

Klemens Janicki (1516-1543), bodaj największy poeta łaciński w Polsce, dla ludzi naszych czasów jest postacią mało znaną. Wielkopolanin, urodził się w Januszkowie pod Żninem. W każdym gatunku jego twórczości, czy to będzie elegia, czy epigram, czy skarga i satyra, czy pieśń weselna, nie mówiąc o parafrazie psalmu Dawidowego, znajdziemy mniejsze lub większe nawiązania do religii. Co w nich autor przekazał? Przepiękne obrazy wiary w Boga Ojca i Syna Bożego, w człowieczeństwo Chrystusa, w potężne wstawiennictwo Najświętszej Bogarodzicy Dziewicy, namalował wzory świętych polskich męczenników, Wojciecha i Stanisława, nakreślił swój stosunek do historycznych i aktualnych przedstawicieli Kościoła. Obrazy te zdecydowanie świadczą o katolickim profilu wyznawanej wiary. Pojawiające się w nich niekiedy słowa krytyczne nie dotyczą samych prawd wiary, lecz przestrzegania ich w praktyce codziennego życia, i wskazują raczej na intelektualną i emocjonalną sympatię dla nich oraz na troskę poety o jednoznaczność ludzkich postaw niezależnie od społecznego statusu. Luterańskie wpływy na niego były niewielkie, chociaż widoczne w niektórych wypowiedziach. Z całą mocą natomiast występował przeciw islamowi szerzącemu się w Europie przez zbrojne najazdy. Znając na wylot filozofię i ducha starożytnego świata, nie identyfikował się z nim w kwestiach wiary i moralności. Wiara Janickiego bowiem – jak to wynika z przedstawionych wątków – była dojrzałą katolicką wiarą renesansowego intelektualisty, a nie cichego i pokornego syna chłopa z Januszkowa pod Żninem.

https://doi.org/10.14746/e.2018.13.1
PDF

Bibliografia

Clementis Ianicii poetae laureati Carmina. Edidit... L. Ćwikliński, Cracoviae 1930.

Klemens Janicki, Carmina. Dzieła wszystkie. Wydał i wstępem (I) poprzedził J. Krokowski, przełożył E. Jędrkiewicz, wstęp (II), komentarz, similia, appendices, słownik imion własnych i indeks oprac. J. Mosdorf, Kraków 1966.

Klemens Janicjusz, Poezje wybrane. Wybrał, przełożył i wstępem poprzedził Zygmunt Kubiak, Warszawa 1975.

Medytacje Janicjusza. Wybór, wstęp, przekład, komentarz Z. Kubiak, Warszawa 1993.

Brückner A., Dzieje kultury polskiej, Warszawa 1958, t. 2.

Ćwikliński L., Poeta uwieńczony, 1516-1543, Kraków 1893.

Kuehn A., Zdrowie Klemensa Janickiego z apteką w tle, Żnin 2016.

Lewandowski I., Poeta laureatus czyli Życie i dzieło Klemensa Janickiego, [krótki wybór poezji w polskim przekładzie oraz ilustracje], Żnin 2016.

Lewandowski I., Janickiego epigramy o arcybiskupach gnieźnieńskich, w: I. Lewandowski, Polonia Latina. Szkice o literaturze łacińskiej w dawnej Polsce. Do druku podali A.W. Mikołajczak, K. Dominas i M. Miazek-Męczyńska, Gniezno 2007.

Modlińska A., Indywidualizacja wyznania modlitewnego w poetyckiej parafrazie psalmu „In te, Domine, speravi” Klemensa Janickiego, Studia Classica et Neolatina, t. 6, Od Średniowiecza po Oświecenie, Gdańsk 2004.

Sawicki S., Matka Boska w poezji średniowiecza i renesansu, w: Matka Boska w poezji polskiej, t. I, Lublin 1959.

Stawecka K., Religijna poezja łacińska XVI wieku w Polsce. Zagadnienia wybrane, Lublin 1964.

Urban-Godziek G., Elegia renesansowa. Przemiany gatunku w Polsce i w Europie, Kraków 2005.