O wielkopolskich kazaniach ojca Szymona od św. Antoniego, karmelity. Przyczynek do historii kaznodziejstwa w Wielkopolsce czasów saskich

Main Article Content

Marcin Puziak

Abstrakt

Kaznodzieja z 1 poł. XVIII wieku – o. Szymon od św. Antoniego (karmelita trzewiczkowy) – działał w Poznaniu i w różnych miejscach Wielkopolski. Pośmiertnie został opublikowany zbiór jego kazań zatytułowany Dyaryusz odświętnego roku kaznodziejskiego. Do jego publikacji przyczynili się inni zakonnicy wielkopolskiej prowincji Najświętszego Sakramentu. W klasztorze poznańskim tej prowincji stale działali kaznodzieje wyznaczani przez kapitułę prowincjalną. Wśród nich był o. Szymon, który w okresie sprawowania urzędu kaznodziei głosił kazania w kościele karmelitańskim Bożego Ciała oraz innych kościołach zakonnych Poznania. Przy okazji odpustów parafialnych był zapraszany także do przepowiadania w różnych parafiach w Wielkopolsce. W jego kazaniach są zawarte różne ciekawe szczegóły historyczne odnoszące się do życia w epoce saskiej oraz wiążące się z miejscami, gdzie o. Szymon pełnił swoją posługę.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Puziak, M. (2018). O wielkopolskich kazaniach ojca Szymona od św. Antoniego, karmelity. Przyczynek do historii kaznodziejstwa w Wielkopolsce czasów saskich. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (13), 27-49. https://doi.org/10.14746/e.2018.13.2
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Archiwum Karmelitów w Krakowie na Piasku: sygn. AKKr 168/397, Decretale provinciae strictioris observantiae.
 2. Acta sanctorum, t. VI, Antwerpiae 1743.
 3. Dyaryusz odświętny roku kaznodzieyskiego należytą pilnością wyrachowany chrześcijańskim pobożnościom z Ambony zalecony albo Kazania roczne na uroczystości świętych Pańskich przez W.X. Szymona od S. Antoniego […] miane, po śmierci jego zebrane i do druku podane, Gdańsk 1751.
 4. Kroniczka rezydencji Karmelitów Trzewiczkowych w Poznaniu, oprac. J. Wiesiołowski, Poznań 2005.
 5. Kronika Reformatów poznańskich, oprac. J. Wiesiołowski, S.B. Tomczak, G.A. Wiśniowski, Poznań 2006.
 6. Wydatność Tróycy Przenayświętszey w Maryi, Kazaniem Przy dorocznym wprowadzeniu do Kollegiaty Szamotulskiey obrazu Matki Nayświętszey wielkiemi łaskami słynącego obchodzie w dzień Świętey Troycy w tymże Kościele Kollegiackim pokazana a potym w ręce Jaśnie Wielmożnego Jegomosci Pana Jana z Mycielina Mycielskiego Starosty Osińskiego Pana y Dobrodzieia przez X. M. Jana Kantego Toryaniego, w Przesławney Akademii Krakowskiey Nauk Wyzwolonych y Filozofi i Doktora, w Poznańskiey, Szkoły Poetyki, y Języka Francuzkiego Ordynaryinego Professora, Drukarni Akademickiey Prefekta, z powinnym respektem oddana Roku Pańskiego 1762 dnia 6 czerwca.
 7. Borkowska M., Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej, Lublin 2010.
 8. Chodynicki I., Wiadomość historyczna o fundacjach klasztorów zakonu karmelitańskiego niegdyś w Polsce i na Litwie, Lwów 1846.
 9. Duchniewski J., Jakub z Marchii, [w:] EK, t. 7, Lublin 1997, kol. 705-706.
 10. Duchniewski J., Kurek A., Franciszek Solano, [w:] EK, t. 5, Lublin 1989, kol. 464.
 11. Estreicher K., Bibliografi a polska, t. XIV, XVIII, XXII, XXX, XXXI.
 12. Flaga J. Działalność duszpasterska zakonów franciszkańskich na ziemiach Rzeczypospolitej w trzeciej ćwierci XVIII wieku (w świetle ankiety zakonnej nuncjusza Giuseppe Garampiego z lat 1773-1774), [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2: Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII wieku, cz. 1, Niepokalanów 1998, s. 338-384.
 13. Flaga J., Działalność duszpasterska zakonów w drugiej połowie XVIII w. (1767-1772), Lublin 1986.
 14. Gołębiowski M., Małżeństwo Józefa i Maryi w literaturze i piśmiennictwie staropolskim doby potrydenckiej, Kraków 2015.
 15. Grzanka B., Dziedzictwo Karmelu. 250 lat kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodawie, Kłodawa 2016.
 16. Isidoro da Villapadierna, Giacomo da Perugia e Pietro da Sassoferrato, beati, martiri, [w:] Bibliotheca sanctorum, t. VI, Roma 1969, kol. 1052n.
 17. Jędrzejowska A., Pelczarowa M., Polskie piśmiennictwo w gdańskich oficynach drukarskich (XVI--XVIII w.), [w:] Szkice z dziejów Pomorza, t. 2: Pomorze nowożytne, red. G. Labuda, S. Hoszowski, Warszawa 1959.
 18. Jodłowski K., Starodruk „Wielkimi wsławiona cudami” opisujący dzieje cudownego obrazu Matki Boskiej z Szamotuł i łaski przy nim wyproszone. Przyczynek do historii kultury religijnej doby baroku w Wielkopolsce, „Ochrona Zabytków” 52/3 (206) (1999), s. 304-311.
 19. Karmelitańskie dziedzictwo Bydgoszczy, red. M. Puziak, Bydgoszcz 2017.
 20. Karpiuk W., Biblioteka Marianów w Puszczy Korabiewskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 69 (1998).
 21. Kloskowski G., Karmelici trzewiczkowi prowincji wielkopolskiej w XVII-XIX wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 98 (2012).
 22. Kolak W., Katalog Archiwum OO. Karmelitów w Krakowie na Piasku 1398-1945 (1988), Kraków 1997.
 23. Krajewski M., Oborzańskie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, Kraków–Obory–Brodnica 2016.
 24. Krajewski M., Pod szatą Karmelu. Kościół i klasztor Karmelitów w Trutowie, Trutowo-Brodnica 2016.
 25. Kurzawa Z., Zapomniany klasztor. Dawny kościół i klasztor Reformatów, „Kronika Miasta Poznania”, 65 (1997) nr 1: Śródka, Ostrówek, Św. Roch, s. 129-152.
 26. Łukaszewicz J., Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej, t. I-II, Poznań 1858.
 27. Mańkowski A., Dzieje drukarstwa i piśmiennictwa polskiego w Prusiech Zachodnich ze szczegółową bibliografią druków polskich zachodniopruskich, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” t. 18, 1911.
 28. Mika M.J., Kult św. Jana Nepomucena w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” (1937), s. 225-231; przedruk: „Kronika Miasta Poznania” 1990, nr 3-4, s. 203-207.
 29. Murawiec W., Idliński Eliasz od św. Franciszka, [w:] SPTK, t. 2, Warszawa 1982, s. 86.
 30. Murawiec W., Jan od św. Władysława, [w:] SPTK, t. 2, Warszawa 1982, s. 129-130.
 31. Nowak Z., Schreiber Thomas Johannes (1699-1778), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 35, Warszawa–Kraków 1994, s. 636-637.
 32. Nowicki T., Słownik biograficzny rządców parafii archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku, Lublin 2003.
 33. Nowicki T., Trąbki Wielkie, [w:] EK, t. 19, Lublin 2013, kol. 997-998.
 34. Panek B., Karmelici, [w:] EK, t. 8, Lublin 2000, kol. 804-808.
 35. Pawłowczak J., Zniesienie i wymarcie zakonu reformatów na Śródce, „Kronika Miasta Poznania”, 10 (1932), nr 1, s. 1-41.
 36. Pelczarowa M., Z dziejów oficyn drukarskich w Gdańsku (w. XVI-XVIII), „Rocznik Gdański” 14 (1955), s. 145-165.
 37. Pelczarowa M., Z dziejów oficyn drukarskich w Gdańsku (XVI-XVII w.), Gdańsk 1995.
 38. Picinelli F., Mundus Symbolicus, wyd. wł. 1635, wyd. łac. 1681-1687.
 39. Puziak M., Szymon od św. Antoniego – karmelitański kaznodzieja w Bydgoszczy i okolicy w czasach saskich, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” 19 (2018), s. 23-42.
 40. Puziak M., Uwagi o prowincjałach karmelitańskiej Wielkopolskiej Prowincji Najświętszego Sakramentu w XVIII wieku, „Studia Bydgoskie” 11 (2017).
 41. Ratajczak T., Kościół Bożego Ciała w Poznaniu, Poznań 2014.
 42. Szudrowicz A., Karmelici w Kcyni (1612-1835). Rola zakonu w życiu miasta i okolicy, Bydgoszcz 2001.
 43. Trajdos T.M., U zarania karmelitów w Polsce, Warszawa 1993.
 44. [Trzysta] 300 lat karmelitów w Trutowie, red. J. Dębiński, Trutowo 2017.
 45. Wanat B.J., Kult św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny u Karmelitów Bosych w Poznaniu, Poznań 2014.
 46. Wojtkowski A., O cudzie trzech hostii i zapomnianym patronie miasta Poznania, „Kronika Miasta Poznania”, 14 (1936), s. 464-489; przedruk: „Kronika Miasta Poznania” 1990, nr 3-4, s. 89--105.
 47. Wrzeszcz M., Lusowo, [w:] EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 227.