Kościół św. Franciszka z Asyżu i klasztor Franciszkanów w Poznaniu w latach 1947-1957
PDF

Słowa kluczowe

Poznań
kościół św. Franciszka z Asyżu
kaplica Matki Bożej Loretańskiej
klasztor franciszkanów/bernardynów
dzwony
organy
stały dyżur spowiedziowy

Jak cytować

Tomczak, S. B. (2018). Kościół św. Franciszka z Asyżu i klasztor Franciszkanów w Poznaniu w latach 1947-1957. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (13), 73–105. https://doi.org/10.14746/e.2018.13.4

Abstrakt

IW 1947 r., po 111 latach nieobecności, powrócili do Poznania franciszkanie i objęli swój dawny klasztor i kościół pw. św. Franciszka z Asyżu, zniszczony w czasie II wojny światowej w 75%. Do 1957 r. zdołali odbudować kaplicę Matki Bożej Loretańskiej, kościół i  klasztor. Od samego początku prowadzili działalność duszpasterską w swoim kościele, ponadto głosili misje ludowe i rekolekcje w wielu parafiach. Na życzenie arcybiskupa poznańskiego Walentego Dymka w 1949 r. zaprowadzili stały dyżur spowiadania. Nawiązując do starej tradycji zapoczątkowanej przez św. Franciszka z Asyżu, od 1949 r. w okresie Bożego Narodzenia budują okazały żłóbek, który przyciąga wielkie rzesze wiernych. Znaczniejsze uroczystości kościelne uświetniali swoim śpiewem klerycy poznańskiego seminarium duchownego i chór pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.

https://doi.org/10.14746/e.2018.13.4
PDF

Bibliografia

Archiwum Klasztoru Braci Mniejszych w Poznaniu: Kronika Klasztoru OO. Franciszkanów w Poznaniu, maszynopis bez sygnatury.

Archiwum Klasztoru Braci Mniejszych w Poznaniu: Zapiski do kroniki klasztornej o. Romualda Warzechy, rękopis bez sygnatury.

Jan z Komorowa, Kronika Zakonu Braci Mniejszych obserwantów (1209-1536), Kalwaria Zebrzydowska 2014.

Kroniki Bernardynów poznańskich, oprac. S.B. Tomczak, J. Wiesiołowski, Poznań 2002.

Chadam A., Poznań, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 266-274.

Czechlewski M.P., Wielkie organy Michała Englera Młodszego w kościele bernardynów w Poznaniu, „Studia Franciszkańskie”, 18 (2008), s. 317-327.

Dolczewski Z., Działalność warsztatu intarsjerskiego brata Hilariona z Poznania, „Studia Muzealne”, R. VIII, Poznań 1970, s. 59-87.

Figuła-Czech J., Leśniewska D., Odbudowa i rekonstrukcja kościoła i klasztoru OO. Bernardynów, „Kronika Miasta Poznania”, 2005, nr 2.

Kantak K., Bernardyni polscy, t. 2, Lwów 1933.

Leksykon duchowości franciszkańskiej, Kraków–Warszawa 2016.

Noryśkiewicz J.K., Sekularyzacja klasztoru OO. Bernardynów w Poznaniu. Wspomnienie w setną rocznicę, „Kronika Miasta Poznania”, R. 12 (1934), nr 2.

Raport o stratach wojennych Poznania 1939-1945, red. A. Sakson, A. Skarzyński, Poznań 2008.

Tomczak S.B., Jan Kapistran Szysiecki, zasłużony bernardyn poznański z przełomu XVII i XVIII stulecia, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, t. 9 (2014), s. 127-152.

Tomczak S.B., Kult Matki Bożej Loretańskiej u Franciszkanów (OFM) w Poznaniu, [w:] Kult Pani Ziemi Wejherowskiej w Duchowej Stolicy Kaszub. Materiały z sesji naukowej z okazji X-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Wejherowskiej, Wejherowo, 4 czerwca 2009, red. A.R. Sikora, Wejherowo 2010, s. 100-109.