Duszpasterstwo Kościoła w Polsce wobec postępującego pluralizmu społeczno-kulturowego
PDF

Słowa kluczowe

pluralizm społeczny
pluralizm kulturowy
duszpasterstwo Kościoła

Jak cytować

Przybecki, A. (2018). Duszpasterstwo Kościoła w Polsce wobec postępującego pluralizmu społeczno-kulturowego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (13), 187–201. https://doi.org/10.14746/e.2018.13.8

Abstrakt

The progressive social and cultural pluralism in Poland remains a significant challenge for the pastoral work of the Church. Its origins could already be seen in the late 1970s, when Poland was still under the leadership of the Communist Party. The article discusses the ongoing process of social and cultural pluralism and the consequences that result from it, for the pastoral ministry of the Church in Poland. The author tries to describe this process and then introduces the main thoughts of the Church's teaching regarding the phenomenon in question. At the end, he formulates proposals that can become an impulse for Polish pastoral ministry.

https://doi.org/10.14746/e.2018.13.8
PDF

Bibliografia

CBOS, Religijność Polaków i ocena sytuacji Kościoła katolickiego. Komunikat z badań nr 147/2018 (listopad 2018) – https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_147_18.PDF [dostęp: 10.12.2018].

Draguła A., Polscy wierzący poganie. Ratzinger czytany po 60 latach, „Więź”, nr 1 (671), 2018, s. 131-144.

Dreier H., Staat ohne Gott. Religion in der säkularen Moderne, Verlag C.H. Beck, München 2018.

Drożdż B., Przygoda W., Pluralizm społeczno-kulturowy, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, s. 623--626.

Dziri B., Dziri A. (Hg.), Aufbruch statt Abbruch. Religionen und Werte in einer pluralen Gesellschaft, Verlag Herder, Freiburg im Br. 2018.

Heinig H.M., Säkularer Staat – viele Religionen. Religionspolitische Herausforderungen der Gegenwart, Kreuz Verlag GmbH, Hamburg 2018.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Libreria Editrice Vaticana, Watykan 2003.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 3-4, 1992, s. 4–63.

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Libreria Editrice Vaticana, Watykan 1995.

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, Libreria Editrice Vaticana, Watykan 1998.

Jan Paweł II, Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 1985–2005, opr. W. Necel, Hlondianum, Poznań 2009.

Kamiński R., Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym, Instytut Teologii Pastoralnej KUL, seria: Teologia Praktyczna (1), Lublin 1997.

Kasperek A., Czy pluralizm religijny prowadzi do sekularyzacji? Socjologiczna glosa w sprawie polemiki Steve’a Bruce’a z Peterem Bergerem, [w:] Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, red. M. Libiszowska-Żółtkowska i S. Grotowska, Nomos, Kraków 2010, s. 131-144.

Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, Watykan 2002 – http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20021124_politica_pl.html [dostęp: 10.12.2018].

Mariański J., Katolicyzm polski. Ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

Mariański J., Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005.

Mariański J., Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością. Studium socjologiczne, Nomos, Kraków 1997.

Mariański J., Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym. Polska lat dziewięćdziesiątych, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1993.

Pacewicz K., Polska globalnym liderem… w spadku religijności, „OKO.press”, 19 czerwca 2018 – https://oko.press/polska-globalnym-liderem-w-spadku-religijnosci [dostęp: 20.09.2018].

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005.

Piwowarski W., Miejsce i rola Kościoła ludowego w społeczeństwie polskim, „Przegląd Powszechny”, nr 1-2, 1982, s. 61–76.

Piwowarski W., Pluralizm społeczno-kulturowy a religia, „Roczniki Nauk Socjologicznych, t. VIII (1980), s. 105-123.

Rhonheimer M., Christentum und säkularer Staat. Geschichte – Gegenwart – Zukunft, Verlag Herder, Freiburg im Br. 20143.

Stubenrauch B., Pluralismus statt Katholizität. Gott, das Christentum und die Religionen, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2017.

Viertbauer K., Wegscheider F. (Hg.), Christliches Europa? Religiöser Pluralismus als theologische Herausforderung, Verlag Herder, Freiburg im Br. 2017.

Wagner J., Pluralizm, [w:] Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, Instytut Wydawniczy Pax, Wydawnictwo Polabra, Warszawa 1993, s. 130.

Zulehner P.M., Verbuntung. Kirchen im weltanschaulichen Pluralismus. Religion im Leben der Menschen 1970–2010, Schwabenverlag, Ostfildern 2011.