Pojęcie matetyki we współczesnym dyskursie pedagogicznym i katechetycznym. Zarys problematyki
PDF

Słowa kluczowe

matetyka
uczenie się
dydaktyka
katecheza
J.A. Komenský

Jak cytować

Filipiak, A. (2018). Pojęcie matetyki we współczesnym dyskursie pedagogicznym i katechetycznym. Zarys problematyki. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (13), 203–223. https://doi.org/10.14746/e.2018.13.9

Abstrakt

Matetyka jako uzupełnienie dydaktyki zakłada konstruktywistyczne pojmowanie uczenia się, rozumianego jako dynamiczny, autopoietyczny (samoorganizujący się) proces, w czasie którego człowiek tworzy swą własną rzeczywistość. Matetyka uwzględnia integralny sposób patrzenia na ucznia oraz postrzega przebieg uczenia się z jego perspektywy. W konsekwencji nauczanie zaczyna być rozumiane jako uporządkowana i wyczerpująca oferta skierowana do ucznia, w której znaczącą rolę odgrywa nie tylko przekaz treści, lecz również płaszczyzna relacji, co sprawia, że w procesie uczenia się dochodzą do głosu również emocje, motywacje i wola uczniów, a nie tylko ich rozum.

W odniesieniu do nauczania religii i katechezy oznacza to, że matetyce wiary uczą się wszyscy od siebie nawzajem. Uczą się przede wszystkim tego, jak patrzy się na świat z wiarą i jak wygląda on bez wiary. Najistotniejsze jednak jest to, by nauczyciel religii/katecheta był człowiekiem  wierzącym, bo tylko wówczas będzie wiarygodny.

https://doi.org/10.14746/e.2018.13.9
PDF

Bibliografia

Abram I., Judentum und permanentes Lernen, w: Lehren und Lernen in jüdisch-christlicher Tradition. Erfahrungen aus den Niederlanden, red. U. F. W. Bauer, A. H. Wöhle, Knesebeck 1995.

Anton M.A., Erziehen und Sich-bilden – Lehren und Lernen – Didaktik und Mathetik, [w:] „Lernwelten“ 2 (2003).

Chott P.O., Die Entwicklung des MATHETIK-Begriff s und seine Bedeutung für den Unterricht der (Grund-)Schule, „Pädagogisches Forum: unterrichten erziehen” 4 (1998), s. 392.

Dingemans G.D.J., In de leerschool van het geloof. Mathetiek en vakdidactiek voor catechese en kerkelijk vormingswerk (Handboek praktische theologie, Band 3), Kampen 1986, s. 15.

Dingemans G.D.J., Manieren van doen. Inleiding tot de studie van de praktische theologie, Kampen 1996.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3, M-O, red. prowadzący E. Różycka; autor t. 3 F. Adamski i in., Warszawa 2004.

Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1993.

Gilbert T.F., Mathetics: An explicit theory for the design of teaching programmes, London 1969.

Gilbert T.F., Mathetics: The technology of education, „The Journal of Mathetics” 1 (1962).

Gilbert T.F., Some issues in mathetics. I saying what a subject matter is, „Performance Improvement” 2 (1969), s. 4-19.

Hentig v. H., Bibelarbeit. Verheißung und Verantwortung für unsere Welt, München 1988.

Hentig v. H., Glaube. Fluchten aus der Aufklärung, Düsseldorf 1992.

Hentig v. H., Wie frei sind Freie Schulen? – Gutachten für ein Verwaltungsgericht, Stuttgart 1985.

Kant I., Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, [w:] Werke in sechs Bänden, t. IV, Darmstadt 1970 (wydanie polskie np.: I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, Kraków 2007).

Kohlberg W.D., Unseld T., Mathetik. Mathetik des E-Learnings (s. 1-34); Mathetics. Mathetics of E-Learning (s. 35-64); Mathétique. Mathétique du E-Learning (s. 65-96), Osnabrück 2007.

Koizumi H., Wie funktioniert das Gehirn?, Paris 2003, s. 113n.

Komenský J.A., Spicilegium didacticum artium discendi ac docendi summam brevibus praeceptis exhibens. SStis Cl. J. A. Comenii collectum et editum a C. V. N. Amstelodami typis Christophori Cunradi. Anno 1680. (red. Ján Kvačala). Nunc editum Rosenbergae: Typis Caroli Salva, 1895. Dostępny w Internecie w formie zdygitalizowanej: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:dcc8aa20-59d2-11e4-8b11-005056827e51?page=uuid:211e1470-6168-11e4-8b87-001018b5eb5c (plný text), [dostęp 27 czerwca 2018].

Komenský J. A., Wielka dydaktyka, obejmująca całą sztukę nauczania wszystkiego wszystkich, wstępem i komentarzem opatrzył Henryk Wernic, Warszawa 1883, s. 4-8.

Kösel E., Die Modellierung von Lernwelten, Elztal–Dallau 1993.

Kupisiewicz C., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009.

Mette N., Religionspädagogik, Düsseldorf 2000.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001.

Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1992.

Pedagogika, red. B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa 2000.

Witwicki W., Platon jako pedagog, w: Z dziejów myśli pedagogicznej, red. B. Suchodolski, W. Okoń, Warszawa 1958.

Wołoszyn S., Pedagogika sofistów. Studium z dziejów antycznej kultury pedagogicznej, [w:] Z dziejów myśli pedagogicznej, Warszawa 1958.