Średniowieczne Golęczewo
PDF

Słowa kluczowe

Golęczewo
Sobota
Poznań cathedral
heads of the commune of Poznań

Jak cytować

Skierska, I. (2014). Średniowieczne Golęczewo. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 21–40. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.2

Abstrakt

The village of Golęczewo near Poznań appeared for the first time in known sources in the year 1313. It was then that some Poznań burghers, most probably the descendants of the first head of the commune of Poznań, founded an 'altaria', a permanent stipend for a clergyman of the Poznań cathedral to offer the Holy Mass, endowing it among others with tithes from the farmland in Golęczewo. It is one of the oldest burgher foundations for the service of the altar in a cathedral. Subsequent information about this village comes from 1387 onward: the village was an estate of landed gentry. In the 15th century it became the property of the Sobocki family, the owners of several other villages in the neighbourhood, including the parish village of Sobota. The  church in Sobota was endowed by the Sobocki family and it is there, in the church or the adjacent churchyard that they were buried. Even until today the church in Sobota houses some beautiful epitaphs in the form of sepulchral  plates.
https://doi.org/10.14746/e.2014.9.2
PDF

Bibliografia

Dembiński P., Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków średnich. Studium prozopograficzne 1428-1500, Poznań 2012.

Gąsiorowski A., Uwagi o najstarszej kancelarii miasta Poznania, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 8 (1963), z. 1.

Jakóbczyk W., Kolonizatorzy i hakatyści, Poznań 1989.

Jurek T., Dziedzic Królestwa Polskiego. Książę głogowski Henryk (1274-1309), Poznań 1993.

Jurek T., Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XV wieku, Poznań 1996.

Jurek T., Poznań i jego mieszkańcy w XIII i XIV wieku, [w:] Miasto w perspektywie onomastyki i historii, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Graf, Poznań 2010.

Kozakiewiczówna H., Renesansowe nagrobki piętrowe w Polsce, „Biuletyn Historii Sztuki” 17, 1955.

Kozierowski S., Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidyecezyi poznańskiej, t. 1, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 41 (1916).

Kozierowski S., Obce rycerstwo w Wielkopolsce z XIII-XVI w., Poznań 1929.

Krzyszkowski A., Nowe materiały wczesnośredniowieczne z Golęczewa (stan. 26) w gminie Suchy Las, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” 12 (2011), s. 317-329.

Linde S. B., Słownik języka polskiego, t. 1, cz. 2, Warszawa 1808.

Łukaszewicz J., Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkół parochialnych, szpitali i in. zakładów dobroczynnych w dawnej diecezyi poznańskiej, t. 1, Poznań 1859.

Mika M. J., Studia nad patrycjatem poznańskim w wiekach średnich, Biblioteka „Kroniki Miasta Poznania” 7, 1937 [przedruk w: „Kronika Miasta Poznania” 2006].

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 1, Poznań 1959.

Potkański K., Walka o Poznań (1306-1312), Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny, t. 38, Kraków 1899.

Potkański K., Zajęcie Wielkopolski [Rok 1313 i 1314], Kraków 1905.

Skierska I., Golęczewo. Studium historyczno-przestrzenne. Część pierwsza, Poznań 1992 (mps w Archiwum Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu).

Skierska I., Sobota, [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 3, Poznań 2011, s. 575-587.

Starowolski S., Monvmenta Sarmatarvm, Cracoviae 1655.

Stróżyk P., O potrzebie i możliwościach badań nad herbami złożonymi. Uwagi na przykładzie ikonograficznych źródeł heraldycznych z Wielkopolski, [w:] Ad fontes. O naturze źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2004.

Szymańska M., Wójtostwo poznańskie 1253-1386. Od lokacji miasta do wykupu wójtostwa przez miasto, „Przegląd Zachodni”, R. IX, t. II, nr 6-8, Poznań 1953.

Szymborski W., Odpusty w średniowiecznej Polsce, Kraków 2011.

Turoń B., Kopiarz biskupstwa poznańskiego – Liber Privilegiorum B, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 222, Historia 26, Wrocław 1974.

Weyman S., Cła i drogi handlowe w Polsce piastowskiej, Poznań 1938.