Gnieźnieńska „genealogia" biskupów ziem polsko-litewsko-ruskich. Wokół Prałatów i kanoników katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej Jana Korytkowskiego
PDF

Słowa kluczowe

Jan Korytkowski
Episcopate of Poland in the 12th-19th centuries
episcopal
consecrations

Jak cytować

Prokop, K. R. (2014). Gnieźnieńska „genealogia" biskupów ziem polsko-litewsko-ruskich. Wokół Prałatów i kanoników katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej Jana Korytkowskiego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 41–90. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.3

Abstrakt

In the Old Polish period many members of the chapter of the archcathedral in Gniezno became at various stages of their church career members of the episcopate. They are, among others, described on the pages of a fundamental compendium titled Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej (The Prelates and Canons of the Gniezno Metropolitan Cathedral) written by Jan Korytkowski (1824-1888), himself a clergyman (he died as a bishop-nominee). He pays much attention to such questions as where, when and through whose ministry a particular representative of the episcopate received his episcopal consecration. The author of the article analyzes the provided data and adds numerous supplementary  comments.
https://doi.org/10.14746/e.2014.9.3
PDF

Bibliografia

Achremczyk S., Adam Stanisław Grabowski (1698-1766), biskup warmiński w latach 1741-1766, [w:] Poczet biskupów warmińskich, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008.

Achremczyk S., Andrzej Chryzostom Załuski (1648-1711), biskup warmiński w latach 1696-1711, [w:] Poczet biskupów warmińskich, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008.

Achremczyk S., Jan Stanisław Zbąski (1639-1697), biskup warmiński w latach 1688-1697, [w:] Poczet biskupów warmińskich, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008.

Baczkowski K., Przerębski (Przerembski) Wincenty, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 29, Wrocław [i in.] 1986.

Banaszak M., Oleśnicki Stanisław z Oleśnicy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 23.

Blahova M., Historicka chronologie, Praha 2001.

Bogdan D., Piotr Tylicki (1543-1616), biskup warmiński w latach 1600-1604, [w:] Poczet biskupów warmińskich, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008.

Bogdan D., Szymon Rudnicki (1552-1621), biskup warmiński w latach 1604-1621, [w:] Poczet biskupów warmińskich, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008.

Borkowska M., Dzieje cystersów sulejowskich, Kraków 2008.

Borkowska U., Królewscy spowiednicy, [w:] Ludzie – Kościół – wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna nowożytność), red. W. Iwańczak, S. K. Kuczyński, Warszawa 2001.

Buben M. M., Encyklopedie ceskych a moravskych sidelnich biskupu, Praha 2000.

Cenci C., Documenta Vaticana ad franciscales spectantia ann. 1385-1492, cz. 5, „Archivum Franciscanum Historicum” 94 (2001), z. 1-4.

Chodyński S., Biskupi sufragani włocławscy (z akt kapituły włocławskiej), Włocławek 1906.

Chojnicki P., Biskup płocki Paweł Giżycki (1439-1463) i jego działalność, [w:] Z biografistyki Polski późnego średniowiecza, red. M. Koczerska, Warszawa 2001.

Czyżak M., Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408-1448, Poznań 2003.

Ćwięczek G., Królewicz Karol Ferdynand Waza jako biskup wrocławski, [w:] Verbum crucis, red. J. Krucina, Wrocław 1974, s. 113-134.

Ćwięczek G., Królewicz Karol Ferdynand Waza jako biskup wrocławski, [w:] Studia z historii Kościoła w Polsce, t. 2, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1973, s. 281-470.

Dola K., Katalog arcybiskupów i biskupów rezydencjalnych metropolii i diecezji polskich obrządku rzymskokatolickiego do czasów współczesnych, [w:] Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 2, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań-Warszawa 1979.

Dorobisz J., Jakub Zadzik (1582-1642), Opole 2000.

Dygdała B., Szczuka Seweryn, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 47, Warszawa-Kraków 2010-2011.

Dygdała J., Adam Stanisław Grabowski (1698-1766). Biskup, polityk, mecenas, Olsztyn 1994.

Eberhard W., Grodecky (Grodecki, Grodziecki) von Brod Jan (1525-1574), Bischof von Olmütz, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1996.

Estreicher K., Bibliografia polska: stulecia XV-XVIII, t. 13, Kraków 1894.

Fantuzzi G., Diariusz podróży po Europie (1652), wyd. W. Tygielski, Warszawa 1990.

Federkiewicz J., Kapituła przemyska obrządku łacińskiego, Przemyśl 2013 [reprint].

Fijałek J., Ustalenie chronologii biskupów włocławskich, Kraków 1894.

Frydrychowicz R., Geschichte der Cistercienserabtei Pelplin und ihre Bau- und Kunstdenkmäler, Düsseldorf [1905].

Gajewski W., Charyzmat – urząd – hierarchia, Kraków 2010.

Gąsiorowski A., Radwan (Radovanus, Radowan), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 30, Wrocław [i in.] 1987.

Gemiti D., Il processo per la nomina dei vescowi. Ricerche sull’elezione dei vescovi nel sec. XVII, Napoli 1989.

Glemma T., Udział ordynariusza chełmińskiego Piotra Kostki w konsekracjach biskupich, wyd. K. R. Prokop, „Saeculum Christianum” 5 (1998), nr 1.

Głuch G., Dominikańscy spowiednicy i kaznodzieje Jagiellonów, [w:] Dominikanie w środkowej Europie w XIII-XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura intelektualna, red. J. Kłoczowski, J. A. Spież, Poznań 2002.

Gołąbek K., Działalność publiczna biskupa włocławskiego Andrzeja Zebrzydowskiego w latach 1546-1551 w świetle jego korespondencji, Warszawa 2012.

Górski K., Łukasz Watzenrode – życie i działalność polityczna (1447-1512), Studia Copernicana, t. 10, Wrocław 1973.

Graczyk W., Paweł Giżycki, biskup płocki (1439-1463), Płock 1999.

Graczyk W., Stanisław Łubieński – pasterz, polityk i pisarz, 1574-1640, Kraków 2005.

Graff T., Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku, Kraków 2008.

Grot Z., Bardziński Ignacy (1750-1813), Weihbischof in Gnesen, [w:] Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1983.

Grot Z., Brodziszewski Anzelm Wojciech (1779-1866), Generalvikar in Gnesen, Weihbischof in Gnesen, [w:] Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1983.

Grot Z., Cybichowski Józef (1826-1887), Weihbischof in Gnesen, [w:] Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1983.

Grot Z., Dąbrowski Jan Kanty (1791-1853), Weihbischof in Posen, [w:] Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1983.

Grot Z., Gembart Józef (1743-1821), Weihbischof in Gnesen, [w:] Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1983.

Grot Z., Janiszewski Jan Chryzostom (1818-1891), Generalvikar in Posen, Weihbischof in Posen, [w:] Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1983.

Grot Z., Korytkowski Jan Ignacy (1824-1888), [w:] Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1983, s. 409-410.

Grot Z., Kowalski Kajetan von (1769-1840), Weihbischof in Gnesen, [w:] Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1983.

Grot Z., Łubieński Stefan Wojciech von (1734-1808), Weihbischof in Gnesen, [w:] Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1983.

Grot Z., Siemieński Marcin von (1758-1831), Weihbischof in Gnesen, Apostolischer Administrator von Gnesen, [w:] Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1983.

Haratym A., Szołdrski (Szułdrski) Andrzej, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 48.

Hartmann G., Der Bischof – seine Wahl und Ernennung (Geschichte und Aktualität), Graz-Wien-Köln 1990.

Jaskulski J., Dzieło ks. Jana Korytkowskiego w ocenie historiografii i metodologii XIX i XX wieku, [w:] 1000 lat archidiecezji gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Gniezno 2000, s. 407-417.

Kaczmarek K., Albert z Sienna OP (? – 1502). Z badań nad elitą intelektualną polskiej prowincji dominikanów w XV wieku, [w:] Scriptura custos memoriae, red. D. Zydorek, Poznań 2001.

Kaczmarski H. J., Ojciec Episkopatu, [w:] Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński (1901-1981), red. S. Budzyński, I. Burchacka, A. Mazurek, Warszawa 2000.

Kalinowski J. K., Wawrzyniec Gembicki jako biskup chełmiński i pomezańskiej diecezji wieczysty administrator (1600-1610), Toruń 2011.

Kaniewska I., Słomowski Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 39, Warszawa-Kraków 1999-2000.

Kaniewska I., Staroźrebski (Starozrzebski) vel Sobiejuski Wojciech, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 42, Warszawa-Kraków 2003-2004.

Karp H. J., Baier Andrzej Ignacy (1712-1785), Bischof von Kulm, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1990.

Karp H. J., Bokum Jan Kazimierz de Alten (um 1660-1721), Bischof von Przemyśl, Bischof von Kulm, [w:], Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1990.

Karp H. J., Gembicki Jan (um 1602-1675), Bischof von Kulm, Bischof von Płock, Bischof von Włocławek, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1990.

Karp H. J., Kiełbasa Wincenty (um 1425-1478), Bischof von Kulm und Administrator des Bistums Pomesanien, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1996.

Karp H. J., Kretkowski Feliks Ignacy (1657-1730), Bischof von Kulm, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1990.

Karp H. J., Kuczborski Jan (um 1572-1624), Bischof von Kulm, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1996.

Karp H. J., Legendorf Paul Satnge von (um 1415-1467). Administrator des Bistums Ermland, Bischof von Ermland, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1996.

Karp H. J., Leski Wojciech Stanisław OCist (1702-1758), Bischof von Kulm, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1990.

Karp H. J., Opaliński Jan Kazimierz OCist (1639-1693), Koadjutor des Bischofs von Posen, Bischof von Kulm, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1990.

Karp H. J., Rudnicki Szymon (1552-1621), Bischof von Ermland, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1996.

Karp H. J., Sołtyk Maciej Aleksander (1679-1749), Weihbischof der Diözese Kulm, Generalvikar der Diözese Kulm, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1990.

Karp H. J., Szczuka Seweryn (1651-1727), Weihbischof der Diözese Kulm, Generalvikar der Diözese Kulm, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1990.

Karp H. J., Szembek Krzysztof Hilary (1722-1797), Koadjutor des Bischofs von Kulm, Koadjutor des Bischofs von Płock, Bischof von Płock, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1990.

Karp H. J., Tylicki Piotr (1543-1616), Bischof von Kulm, Bischof von Ermland, Bischof von Włocławek, Bischof von Krakau, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1996.

Karp H. J., Watzenrode Lukas (1447-1512), Bischof von Ermland, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1996.

Karp H. J., Zadzik Jakub (1582-1642), Bischof von Kulm, Bischof von Krakau, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1990.

Kawecki R., Szembek Franciszek Antoni, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 48, Warszawa-Kraków 2012-2013.

Koczerska M., Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasie jego pontyfikatu 1423-1455, Warszawa 2004.

Kopiec J., Turzó (Thurzó) Johannes (1466-1520), Koadjutor des Bischofs von Breslau, Bischof von Breslau, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1996.

Korczak L., Strzępiński (Strzempiński) Tomasz ze Strzępina (Strzempina), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 45, Warszawa-Kraków 2007-2008.

Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych (podług źródeł archiwalnych), t. 1-4, Gniezno 1883.

Korytkowski J., Prymasi Polski. Arcybiskupi gnieźnieńscy i metropolici polscy od roku 1000 aż do dnia dzisiejszego, t. 1-18, Poznań 2001-2006.

Kowalska H., Pstrokoński Maciej z Burzenina, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 29.

Kowalska H., Rudnicki Szymon, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 32.

Kowalska Z., Stanisław Ciołek (+ 1437) – podkanclerzy królewski, biskup poznański, poeta dworski, Kraków 1993.

Kujawski W., Krzesław z Kurozwęk jako wielki kanclerz koronny i biskup włocławski, [w:] Studia z historii Kościoła w Polsce, t. 8, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1987.

Kumor B. S., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 1, Kraków 1998.

Kumor B., Różycki Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 32, Wrocław [i in.] 1989-1991.

Kumor B., Silnicki Władysław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 37, Warszawa-Kraków 1996-1997.

Kurczewski J., Kościół zamkowy czyli katedra wileńska w jej dziejowym, liturgicznym i architektonicznym rozwoju, t. 3, Wilno 1916.

Kwolek J., Błażejowski Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 2, Kraków 1936.

Lecuyer J., Le sacrement de l’ordination. Recherche historique et theologique, Paris 1983.

Lenort F., Posłowie, [w:] Nowacki J., O godności i uprawnieniach prymasowskich arcybiskupa gnieźnieńskiego, Poznań 2008, s. 193-202.

Maciejewski J., Adventus episcopi. Pozaliturgiczne aspekty inauguracji władzy biskupiej w Polsce średniowiecznej na tle europejskim, Bydgoszcz 2013.

Maciejewski J., Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320, Kraków-Bydgoszcz 2003.

Maciejewski J., Konsekracja biskupia w XIII-wiecznej Polsce, „Nasza Przeszłość” 105 (2006).

Maciejewski J., Places of Bishops’ Consecration in medieval Poland, „Acta Poloniae Historica” 94 (2006).

Macurek J., Grodecki (Grodziecki) Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 8, Wrocław [i in.] 1959-1960.

Makarczyk I., Tomasz Ujejski (1612-1689), biskup kijowski, prepozyt warmiński, jezuita, Olsztyn 2005.

Makowski M., Nominacje biskupów w kościele katolickim, Warszawa 2007.

Mańkowski A., Prałaci i kanonicy katedralni chełmińscy od założenia kapituły do naszych czasów, Toruń 1928.

Marczewski J. R., Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego, Lublin 2013.

Müller W., Kuczborski Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 16.

Natoński B., Śliwa T., Podolski Andrzej Antoni, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 27, Wrocław [i in.] 1983.

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964.

Obrębski A., Dziennik z lat 1561-1583 dyplomaty i biskupa płockiego Piotra Dunin-Wolskiego, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 41 (1992), nr 1-2.

Odrzywolska-Kidawa A., Biskup Piotr Tomicki (1464-1535). Kariera polityczna i kościelna, Warszawa 2004.

Odrzywolska-Kidawa A., Podkanclerzy Piotr Tomicki (1515-1535). Polityk i humanista, Warszawa 2005.

Onorio J. B. d’, La nomination des eveques. Procedures canoniques et conventions diplomatiques, Paris 1986.

Pater J., Poczet biskupów wrocławskich, Wrocław 2000.

Pęckowski M., Józef Olechowski, archidiakona i sufragan krakowski, 1735-1806, Kraków 1926.

Pietras T., „Krwawy wilk z pastorałem”. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą, Warszawa 2001.

Piszcz E., Opaliński Kazimierz Jan z Bnina, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 24, Wrocław [i in.] 1979.

Piszcz E., Rydzyński Franciszek Ksawery Graf (1734-1814), Weihbischof in Posen, Bischof von Kulm, [w:] Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1983.

Prokop K. R., Arcybiskupi haliccy i lwowscy obrządku łacińskiego. Szkice biograficzne, Biały Dunajec-Ostróg 2010.

Prokop K. R., Biskupi kamienieccy od średniowiecza do współczesności. Szkice biograficzne, Biały Dunajec-Ostróg 2007.

Prokop K. R., Biskupi kijowscy obrządku łacińskiego XIV-XVIII w. Szkice biograficzne, Biały Dunajec-Ostróg 2003.

Prokop K. R., Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich w dobie przedtrydenckiej (2. poł. XIII – 1. poł. XVI w.), Kraków 2002.

Prokop K. R., Biskupi w gronie prałatów i kanoników płockiej kapituły katedralnej w XVII i XVIII stuleciu, [w:] Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, t. 1, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, Warszawa 2009, s. 659-691.

Prokop K. R., Duchowni z ziem polskich na stolicach biskupich krajów Świętego Cesarstwa Rzymskiego (XIII-XVIII w.), „Studia Historica Slavo-Germanica” 27 (2006/2007).

Prokop K. R., Królewska (archi)katedra na Wawelu miejscem konsekracji biskupich, [w:] Między ołtarzem i tronem, red. J. Urban, Kraków 2015.

Prokop K. R., Między ascezą a przepychem. Dwa studia o rzeczach codziennego użytku i przedmiotach zbytku w regułach zakonnych oraz kościelnych ceremoniach w średniowieczu i w czasach nowożytnych, Warszawa 2013.

Prokop K. R., Poczet biskupów krakowskich, Kraków 1999.

Prokop K. R., Polonika w rzymskim „Protocollo consecrationum episcoporum et alia 1565-1662” z Archiwum Watykańskiego. Sakry biskupów polskich w Wiecznym Mieście w 2. poł. XVI oraz 1. i 2. tercji XVII w., „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 49 (2005).

Prokop K. R., Polscy biskupi dominikańscy. Słownik biograficzny, Kraków 2013.

Prokop K. R., Polscy biskupi franciszkańscy. Słownik biograficzny, Kraków 2003.

Prokop K. R., Polscy Kardynałowie, Kraków 2001.

Prokop K. R., Sakry biskupów Kościoła poznańskiego w XIX i XX stuleciu, „Forum Naukowe. Prace Historyczno-Politologiczne”, R. VII, z. 2 (15) 2002.

Prokop K. R., Sakry i sukcesja apostolska gnieźnieńskich biskupów pomocniczych w XVIII i XIX oraz pierwszych dekadach XX stulecia (do roku 1939), „Studia Gnesnensia” 19 (2005).

Prokop K. R., Sakry i sukcesja święceń biskupich episkopatu Kościoła katolickiego w Polsce w XIX i XX wieku (na tle wcześniejszych okresów dziejowych), Lublin 2012.

Prokop K. R., Sakry metropolitów gnieźnieńskich w XVIII i XIX stuleciu (1681/1688-1915), „Studia Gnesnensia” 18 (2004).

Prokop K. R., Stan badań nad problematyką sakr biskupich XVI- i XVII-wiecznych metropolitów gnieźnieńskich (od Fryderyka Jagiellończyka do Michała Stefana Radziejowskiego), „Studia Gnesnensia” 23 (2009).

Prokop K. R., Staropolskie diariusze z XVI stulecia jako źródło informacji do dziejów hierarchii kościelnej państwa polsko-litewskiego doby Złotego Wieku, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 60 (2010).

Prokop K. R., Staropolskie sylwetki polickie (XIV-XIX w.). Wybitne postaci wpisane w dzieje dawnej Pilicy, Pilica 2013.

Prokop K. R., Sukcesja święceń biskupich gnieźnieńskich metropolitów i ich biskupów pomocniczych z ostatniego stulecia (1910-2010), „Studia Gnesnensia” 24 (2010).

Prokop K. R., Wiadomości do biografii biskupów oraz opatów i ksień z ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów z osiemnastowiecznej prasy warszawskiej doby saskiej i stanisławowskiej (1729-1795), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 86 (2006).

Prokop K. R., Wiadomości o polsko-litewsko-ruskiej hierarchii kościelnej z diariuszy Karola Stanisława i Michała Kazimierza Radziwiłłów oraz Józefa Juliana Sapiehy i Antoniego Sebastiana Dembowskiego, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 64 (2014).

Prokop K. R., Wypisy z XVIII- i XIX-wiecznej prasy periodycznej na temat sakr biskupów Kościoła katolickiego z historycznych ziem polskich, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 62 (2012).

Przyboś A., Prażmowski Franciszek, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 28, Wrocław [i in.] 1984-1985.

Przyboś A., Rożek M., Biskup krakowski Andrzej Trzebicki. Z dziejów kultury politycznej i artystycznej w XVII stuleciu, Warszawa-Kraków 1989.

Przybyszewski B., Katalog kanoników krakowskiej kapituły katedralnej w XVIII wieku, Kraków 2009.

Radzimiński A., Duchowieństwo kapituł katedralnych w Polsce XIV i XV w. na tle porównawczym. Studia nad rekrutacją i drogami awansu, Toruń 1995.

Sarna W., Biskupi przemyscy obrządku łacińskiego, t. 1, Przemyśl 1902.

Schenk W., Liturgia sakramentów świętych, Lublin 1964.

Sikorski J., Łukasz Watzenrode (1447-1512), biskup warmiński w latach 1489-1512, [w:] Poczet biskupów warmińskich, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008.

Sikorski J., Paweł Legendorf (1415-1467), biskup warmiński w latach 1458-1467, [w:] Poczet biskupów warmińskich, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008.

Sullivan F., From Apostoles to Bishops, New York 2001.

Swieżawski A., Kościelecki Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 14, Wrocław [i in.] 1968-1969.

Szafrański W., Święcenia w prawie kanonicznym. Studium historyczno-prawne, „Prawo Kanoniczne” 2 (1959), nr 3-4.

Szczepaniak J., Spis prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków 2008.

Tkhorovskyy M., Procedura per la nomina dei vescovi. Evoluzione dal Codice del 1917 ad Codice del 1983, Roma 2004.

Triller A., Grabowski Adam Stanisław (1698-1766), Weihbischof und Generalvikar in Posen, Bischof von Kulm, Bischof von Włocławek, Bischof von Ermland, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1990.

Triller A., Pilchowicz Wojciech (1600-1665), Weihbischof der Diözese Ermland, Generalvikar der Diözese Ermland, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1990.

Triller A., Ujejski (Ujeyski) Tomasz (1612-1689), Bischof von Kiew, Weihbischof der Diözese Ermland, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1990.

Triller A., Wierzbowski Stefan (+ 1713), Weihbischof der Diözese Ermland, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1990.

Triller A., Załuski Andrzej Chryzostom (1648-1711), Bischof von Kiew, Bischof von Płock, Bischof von Ermland, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1990.

Triller A., Zbąski (Sbąski) Jan Stanisław (1625-1697), Bischof von Przemyśl, Bischof von Ermland, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1990.

Vareschi S., Alexander Herzog von Masowien (+ 1444). Bischof von Trient, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 2001.

Weiss A., Przecław (Preclaus), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 28, Wrocław [i in.] 1984-1985.

Wiesiołowski J., Piotr z Bnina, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 26, Wrocław [i in.] 1981.

Wiśniewski J., Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186-1926 r. tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1926.

Witczak T., Lasocki Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 16, Wrocław [i in.], 1971.

Wojciechowska M., Korytkowski Jan Ignacy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 14, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968-1969.

Woś J. W., Aleksander mazowiecki – biskup trydencki (1423-1444), „Saeculum Christianum” 6 (1999), nr 2.

Woś J. W., Alessandro di Masovia, vescovo di Trento (1423-1444). Un profilo introduttivo, Trento 1990.

Woźniakowa M., Noskowski Andrzej, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 23, Wrocław i in. 1978.

Wroceński J., Nominacje biskupów w świetle prawa kanonicznego i praktyki dyplomatycznej, „Prawo Kanoniczne” 40(1997), nr 1-2, s. 70-101.

Wyczawski H. E., Biskup Piotr Gembicki 1585-1657, Kraków 1957.

Wyczawski H. E., Ossowski Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 24.

Wyczawski H. E., Pilchowicz (Pilchowic) Wojciech, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 26

Zdanek M., Inkwizytorzy dominikańscy w diecezji krakowskiej w średniowieczu, [w:] Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej, red. P. Kras, Kraków 2010.

Zdanek M., Regensi dominikańskiego Studium Generalnego w Krakowie do 1596 r., „Przegląd Tomistyczny” 16 (2010).

Zieliński Z., Tajna administracja archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie „Kulturkampfu” (1874-1886), „Nasza Przeszłość” 24 (1966), s. 243-257.

Związek J., Siemieński Marcin, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 37.

Żebrowski T., Andrzej Noskowski – biskup płocki herbu Łada (1492-1567), [w:] Renesans na Mazowszu. Andrzej Noskowski, biskup płocki, red. A. Koseski, K. Ostrowski, L. Sobieraj, Pułtusk b.d.

Żebrowski T., Zarys dziejów diecezji płockiej, Płock 1976.