Nowe badania archeologiczne na Śródce w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

burial ground
grave
settlement
bell foundry
Dominican Friars

Jak cytować

Pawlak, P., & Wesołowska, P. (2014). Nowe badania archeologiczne na Śródce w Poznaniu. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 109–126. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.5

Abstrakt

Archaeological research conducted in the years 2012-2013 at Śródka in Poznań provided some crucial information that enriches our knowledge on the past of the city. During twenty years of excavations carried out in that area of the city we managed to unearth a large part of an early medieval burial ground where the inhabitants of the gord were buried from the end of the 10th century until the end of the 12th century. The location of the cemetery was preceded by resettlement of the residents of an extensive hamlet employed in craftsmanship and trade to new sites (another region of Śródka and perhaps also to the territory of Zagórze). Demarcation of the burial site most likely had a propaganda dimension connected with the process of constitution of Christian rites which also included the funeral sphere.
Archaeological research conducted in the years 2012-2013 at Śródka in Poznań provided some crucial information that enriches our knowledge on the past of the city. During twenty years of excavations carried out in that area of the city we managed to unearth a large part of an early medieval burial ground where the inhabitants of the gord were buried from the end of the 10th century until the end of the 12th century. The location of the cemetery was preceded by resettlement of the residents of an extensive hamlet employed in craftsmanship and trade to new sites (another region of Śródka and perhaps also to the territory of Zagórze). Demarcation of the burial site most likely had a propaganda dimension connected with the process of constitution of Christian rites which also included the funeral sphere.

Another discovery which is of exceptional significance for the history of Śródka and Poznań is the finding of remnants of a workshop run by bell founding masters specializing in casting bells. It is the second workshop of this type unearthed by us on this site. It is worth underscoring that to date those are the oldest remnants of bell founding workshops in Poland evidenced by excavations.

https://doi.org/10.14746/e.2014.9.5
PDF

Bibliografia

Biedroń A., Rodzińska-Chorąży T., Katedra w Poznaniu – nowe propozycje rekonstrukcji i datowania korpusu nawowego oraz masywu zachodniego od X do XII wieku, w świetle ustaleń Krystyny Józefowiczówny, [w:] Polska na przełomie I i II tysiąclecia, red. S. Skibiński, Poznań 2001.

Brodnicka-Rauhut, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Czersku, Warszawa 1998.

Byrska-Kaszewska E., Cmentarzysko średniowieczne w Starym Brześciu, powiat Włocławek (stan. 4), cz. 1, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” 1 (1959).

Dzik M., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Żukowie, pow. Płońsk, „Światowit. Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages” 13 (2006).

Gardeła L., Gryź ziemię! Pochówki na brzuchu we wczesnośredniowiecznej Polsce w perspektywie porównawczej, „Pomniki Dawnego Prawa” 16 (2011).

Jaskanis D., Układ przestrzenny cmentarzyska we wczesnośredniowiecznym zespole osadniczym w Święcku Strumianach na wschodnim Mazowszu, [w:] Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, red. H. Kócka-Krenz, W. Łosiński, Poznań 1998.

Kócka-Krenz H., Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu, Poznań 1993.

Kócka-Krenz H., Kaplica wczesnośredniowiecznej rezydencji książęcej w Poznaniu, II Forum Architecturae Poloniae Medievalis 2009, Kraków 2011.

Kócka-Krenz H., Na wyspie Ostrów, przy której dziś jest Poznań, Poznań 2012.

Kócka-Krenz H., Początki monumentalnej architektury świeckiej na grodzie poznańskim, [w:] Początki architektury monumentalnej w Polsce, Gniezno 2004.

Kócka-Krenz H., Rezydencja pierwszych Piastów na poznańskim grodzie, [w:] Poznań we wczesnym średniowieczu, t. 5, red. H. Kócka-Krenz, Poznań 2005.

Kurnatowska Z., Kara M., Początki architektury sakralnej na grodzie poznańskim w świetle nowych ustaleń archeologicznych, [w:] Początki architektury monumentalnej w Polsce, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno 2004.

Pawlak E., Krzepkowski M., Pracownia ludwisarska z XIII w. z Poznania Śródki, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” 6 (2003).

Pawlak E., Pawlak P., Badania archeologiczne za wczesnośredniowiecznym cmentarzysku „szkieletowym” z Poznania-Śródki (Rynek Śródecki 4) w 2001 roku, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” 8 (2007).

Pawlak P., Cmentarzyska przedlokacyjnego Poznania, [w:] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznań 2005.

Pawlak P., Formy wykorzystania surowca drzewnego w obrządku pogrzebowym na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku „szkieletowym” w Poznaniu-Śródce – przykłady i próby interpretacji, „Przegląd Archeologiczny” 47 (1999).

Pawlak P., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko „szkieletowe” w Poznaniu-Śródce w świetle badań w 1994 roku, „Slavia Antiqua” 39 (1998).

Pawlak P., Wstępne wyniki ratowniczych badań archeologicznych na Śródce w Poznaniu w 1994 r., „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” 3 (1995).

Piekalski J., Wrocław średniowieczny. Studium kompleksu osadniczego na Ołbinie w VII-XIII w., Wrocław 1991.

Porzeziński A., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na stanowisku 2a w Cedyni, województwo zachodniopomorskie, Szczecin 2006.

Rębkowski M., Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne, Szczecin 2007.

Skibiński S., Katedra poznańska, Poznań 2001.

Zoll-Adamikowa H., Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, cz. 2, Wrocław i in. 1971.