Ksiądz Symforian Tomicki - pisarz, redaktor „Szkółki Niedzielnej" i „Oświaty" (1817-1877)
PDF

Słowa kluczowe

Polish Catholic clergy in the 19th century - Fr. Symforian Tomicki (1817-1877) - Prussian partition - Polish journalism
history - „Szkółka Niedzielna" (Leszno
1837-1853
Kościan
1860- -1865)
„Oświata" (Poznań
1876-1890) -Polish literature in the 19th

Jak cytować

Biesiada, J. (2014). Ksiądz Symforian Tomicki - pisarz, redaktor „Szkółki Niedzielnej" i „Oświaty" (1817-1877). Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 153–185. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.7

Abstrakt

Fr. Symforian Tomicki was born in 1817 in Gołaszyn. After graduating from St. Mary Magdalene Gymnasium in Poznań he studied theology at the Wrocław University in the years 1841-

-1845. Having obtained his degree he spent a year at the seminary in Gniezno and in 1846 was ordained as a priest. He served as a parochial vicar in Trzemeszno, Pobiedziska, Pępowo and Kościan, and then as a pastor in Mikstat (1853-1858) and Konojad (1858-1877). In 1860 he reactivated "Szkółka Niedzielna" ("The Sunday School"), a journal for the rural readership, which appeared in the years 1837-1853. As its editor (a function he performed until 1863) he was sentenced to two years in a tower for breaking the Prussian press law, and served the sentence in Wisłoujście. When L. Rzepecki founded the weekly "Oświata" ("Education") in 1876, Fr. Tomicki was its editor for the first six months. He published his numerous writings on religious themes and poems in a variety of journals. He was the author of several books, including a handbook for peasants titled Mądry Wach (Wise Wach), two volumes of poems Kwiaty więzienia (The Flowers of the Prison) and Śpiewy religijne (Religious Chants), historical works Ustawa Rządowa z dnia Trzeciego Maja 1791 (The Government Bill of the Third of May 1791) and Pierwsi papieże (The First Popes). Fr. Tomicki died in 1877 in Konojad and was buried   there.

https://doi.org/10.14746/e.2014.9.7
PDF

Bibliografia

Achremowicz E., Żabski T., Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836-1886, wstęp i red. naukowa B. Zakrzewski, Wrocław 1973.

Białobłocki A., Absolwenci Gimnazjum i Liceum świętej Marii Magdaleny, 1805-1950, Poznań 1995.

Biesiada J., Ksiądz Franciszek Bażyński – społecznik, wydawca, patriota (1801-1876), „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, t. 8, 2013.

Bojanowski E., Dziennik, t. 2, objaśnił, skomentował i wstępem poprzedził L. Smołka, Wrocław-Katowice 2009.

Bukowski A., Pomorze Gdańskie w powstaniu styczniowym, Gdańsk 1964.

Florkowski H., Kościan pod zaborem pruskim (1793-1918), [w:] Kościan. Zarys dziejów, red. Z. Wielgosz, K. Zimniewicz, Warszawa-Poznań 1985.

Gentzen F. H., Zabór pruski w dobie powstania styczniowego, „Kwartalnik Historyczny” 1955 nr 2.

Gmerek K., „Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot”, „Biblioteka” 2010 nr 14 (23).

Gzella G., „Pisma dla ludu” pod zaborami w pierwszej połowie XIX wieku, Toruń 1994.

Gzella G., „Rok Wiejski” – Edmunda Bojanowskiego pismo dla ludu, „Przegląd Powszechny” 1992 nr 2.

Gzella G., Procesy prasowe księdza Symforiana Tomickiego, „Nasza Przeszłość” 2000 t. 93.

Gzella G., Przed wysokim sądem. Procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze pruskim, Toruń 2004.

Motty M., Listy Wojtusia z Zawad. Felietony z lat 1865-1867, oprac. Z. Grot, T. Nożyński, Warszawa 1983.

Nawrocki S., Kościan w latach 1973-1918, [w:] Dzieje Kościana, t. 2, red. K. Zimniewicz, Kościan 2000.

Nawrocki S., Kościan w latach 1973-1918, [w:] Historia Kościana, t. 2, red. K. Zimniewicz, Kościan 2005.

Pieścikowski E., „Ach w tym Poznańskiem”. Życie literackie XIX wieku, Poznań 2003.

Pieścikowski E., Życie literackie Poznania w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Dzieje Poznania, t. 2, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, cz. 1, Warszawa-Poznań 1994.

Semrau Z., Czasopisma poznańskie. Część IV (1876-1880), „Kronika Miasta Poznania” 1962 nr 3.

Słowiński L., Będziem Polakami. Studia z dziejów edukacji narodowej w Wielki Księstwie Poznańskim, Poznań 1995.

Tiałkowski P., Życiorys i działalność księgarza Walentego Stefańskiego, „Kronika Miasta Poznania” 1936 nr 3.

Tomaszewski E., Prasa tajna okresu powstania styczniowego (1861-1864), [w:] Historia prasy polskiej, red. J. Łojek, t. 1, Warszawa 1976.

Tomicki S., Kwiaty więzienia, Gdańsk 1866.

Tomicki S., Mądry Wach według opowiadania Jana Grzeli, Poznań 1866.

Walkusz J., Twórczość literacka duchowieństwa polskiego na ziemiach zaboru pruskiego w XIX-XX wieku. 1848-1939, Lublin 2002.

Zieliński Z., Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1848-1865, Lublin 1973.