Misje jezuitów w Wielkopolsce i ich obrzańska rezydencja w latach 1852-1855
PDF

Słowa kluczowe

Jesuits
Obra
Krobia
missions
Cezary Plater
Piotr Widawski
Karol Antoniewicz

Jak cytować

Zając, P. (2014). Misje jezuitów w Wielkopolsce i ich obrzańska rezydencja w latach 1852-1855. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 187–222. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.8

Abstrakt

The article discusses the issue of the origins of Jesuit missions in Greater Poland and presents their essential features on the example of the mission in Krobia. Another relevant topic undertaken in the study is the arrival of the Jesuits in Obra in 1852 and the fate of their community until 1855 when they were forced to abandon the post-Cistercian monastery. Apart from the pastoral  activity of the monks, their contacts with landed gentry in Greater Poland are also  characterized.

https://doi.org/10.14746/e.2014.9.8
PDF

Bibliografia

Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX w., Warszawa 2003.

Inglot M., Karol Antoniewicz, Kraków 2001.

Krasińska I., Ruch abstynencki w Wielkopolsce w latach 1840-1902, „Folia Historica Cracoviensia” 19 (2013).

Mellin I., O grobie Ojca Antoniewicza w Obrze, „Nasze Wiadomości” 4 (1913).

Missya w Krobi roku 1852, od 1 do 10 maja, Leszno 1852.

Myszor J., Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821-1914, Katowice 1991.

Zając P., Kasata klasztoru Cystersów i pierwsze lata duszpasterstwa diecezjalnego w Obrze (1835-1840), „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 6 (2011).

Zając P., Uposażenie parafii obrzańskiej i wybrane aspekty działalności duszpasterskiej w okresie pocysterskim w latach 1836-1861, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 8 (2013).

Załęski S., Jezuici w Polsce, t. 5, cz. 2, Kraków 1906.

Zieliński Z., Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1848-1865, Lublin 1973.

Zieliński Z., Niemcy. Zarys dziejów, Katowice 2003.