Związki klarysek gnieźnieńskich z duchowieństwem katedry gnieźnieńskiej w pierwszej połowie XV wieku
PDF

Słowa kluczowe

Gniezno
Poor Clares nuns
convent procurators
missal of Mikołaj Słupek
gradual of the Poor Clares of Gniezno
family connections
St. Peter's church in the outskirts of Gniezno

Jak cytować

Czyżak, M. (2013). Związki klarysek gnieźnieńskich z duchowieństwem katedry gnieźnieńskiej w pierwszej połowie XV wieku. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (8), 27–39. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.2

Abstrakt

The article presents three types of connections between the Poor Clares nuns in Gniezno with the clergy of the Gniezno cathedral: cooperation of the abbess and the whole congregation of nuns with the procurators of the convent usually chosen by the nuns from among the lower and higher (chapter) clergy of the cathedral; family connections between the nuns and the canons of the metropolitan chapter (the sisters of canons Jarosław Kąkolewski and Piotr Pniewski, respectively Elżbieta and Jadwiga were Poor Clares nuns in the Gniezno convent) and disputes over assets between the convent and the parsons of St. Peter's church in the outskirts of Gniezno as well as the preposite of the collegiate of St. George in Gniezno. The author stresses the Poor Clares' family connections with wealthy landed gentry of Greater Poland. In conclusion of the article she draws attention to the fact that the Poor Clares nuns of Gniezno owned individual property, which was a violation of the rule of the Order of Saint Clare.

https://doi.org/10.14746/e.2013.8.2
PDF

Bibliografia

Czachorowska I., Średniowieczne biblioteki klarysek śląskich, [w:] Święta Klara z Asyżu, w 800-lecie urodzin, red. S. C. Napiórkowski, W. Koc, Niepokalanów 1995.

Czyżak M., „Volens de bonis et rebus suis sibi a Deo collatis anime sue saluti providere”. Testamenty kanoników i wikariuszy gnieźnieńskich w pierwszej połowie XV wieku, „Roczniki Historyczne” 76 (2010).

Czyżak M., Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408-1448, Poznań 2003.

Czyżak M., Notariusze kapituły gnieźnieńskiej w pierwszej połowie XV wieku, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 1 (2003).

Dembiński P., Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków średnich. Studium prozopograficzne 1428-1500, Poznań 2012.

Gąsiorowski A., Jaskulski J., Pniewski Piotr, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 26, 1981.

Gąsiorowski A., Pierwsi studenci odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego, „Roczniki Historyczne” 71 (2005).

Gąsiorowski A., Skierska I., Średniowieczni oficjałowie gnieźnieńscy, „Roczniki Historyczne” 61 (1995).

Karłowska-Kamzowa A., Malarstwo książkowe w Wielkopolsce, [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce, t.1-3, red. A. S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004.

Karłowska-Kamzowa A., Rola klasztorów w rozwoju gotyckich rękopisów iluminowanych w Polsce, [w:] Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski, red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, Opole 1995.

Karwowski S., Gniezno, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 19 (1892).

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. [I. Zakrzewski], F. Piekosiński, A. Gąsiorowski [i inni], t. I-XI, Poznań 1877-1999.

Kowalska-Pietrzak A., Prałaci i kanonicy kapituły łęczyckiej do schyłku XV wieku, Łódź 2004.

Kozierowski S., Badania nazw topograficznych dzisiejszej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Poznań 1914.

Kozierowski S., Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. 1-2, Poznań 1921-1922.

Kozierowski S., Ród Porajów Różyców, Kraków 1930.

Kozierowski S., Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidiecezji gnieźnieńskiej, Poznań 1934.

Michalski M., Błogosławiona Jolenta. Refleksja historyczno-hagiograficzno-historiograficzna, [w:] Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno 2006.

Misiukiewicz A., Graduał Klarysek Gnieźnieńskich z 1418 roku ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Praca dyplomowa napisana w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK pod kierunkiem prof. E. Jabłońskiej, Toruń 2005.

Ney K., Żywot bł. Jolanty i kronika klasztoru zakonnic św. Klary w Gnieźnie, Gniezno-Leszno 1843.

Pasiciel S., Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek w Gnieźnie, Gniezno 2005.

Pawlak I., Graduał klarysek gnieźnieńskich z 1418 r. jako dokument kultury muzycznej Gniezna, „Nasza Przeszłość” 24 (1966).

Pawlak I., Rękopisy liturgiczno-muzyczne Panien Klarysek w polskiej literaturze muzykologicznej, [w:] Święta Klara z Asyżu, w 800-lecie urodzin, red. S. C. Napiórkowski, W. Koc, Niepokalanów 1995.

Potkowski E., Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Pułtusk 2006.

Potkowski E., Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 1984.

Prokop K. R., Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich w dobie przedtrydenckiej (2. poł. XIII – 1. poł. XVI w.), Kraków 2002.

Przybyłowicz O. M., Statuty klarysek znojemskich z 1436 r. Gradacja wykroczeń i kar w świetle reguły oraz wybranych źródeł wydanych dla klasztorów klarysek prowincji czesko-polskiej w XV i XVI wieku, [w:] Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. A. Radzimiński, D. Karczewski, Z. Zyglewski, Bydgoszcz-Toruń 2010.

Przybyłowicz O. M., Wizytacje klasztoru klarysek w Gnieźnie z lat 1595-1598, [w:] O rzeczach minionych. Scripta rerum historicarum Annae Rutkowska-Płachcińska oblata, red. M. Młynarska-Kaletynowa, J. Kruppé, Warszawa 2006

Rozanow Z., Graduale de tempore et de sanctis, [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce, t.1-3, red. A. S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004.

Stawski M., Skryptorium czerwińskie jako miejsce powstania rękopisów liturgicznych norbertanek płockich. Uwagi o związkach dwóch klasztorów kanonikatu regularnego na Mazowszu, [w:] Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. A. Radzimiński, D. Karczewski, Z. Zyglewski, Bydgoszcz-Toruń 2010.

Szulc A., Dzieje klasztoru klarysek w Gnieźnie, [w:] Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno 2006.

Szulc A., Klasztory franciszkańskie w średniowiecznej Wielkopolsce. Kalisz, Gniezno, Śrem, Pyzdry, Oborniki, Poznań 2001.

Wiesiołowski J., Średniowieczne biblioteki wielkopolskie, [w:] Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki, Gniezno 1993.

Wiśniowski E., Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne, Lublin 2004.