Michał Koza, syn Andrzeja z Domasławia, pleban w Słupcy w latach 1439-1447. Wypisy z akt oficjalatu gnieźnieńskiego
PDF

Słowa kluczowe

Słupca
15th century
parsons
acts of the Gniezno officialate
extracts

Jak cytować

Czyżak, M. (2012). Michał Koza, syn Andrzeja z Domasławia, pleban w Słupcy w latach 1439-1447. Wypisy z akt oficjalatu gnieźnieńskiego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (7), 7–21. https://doi.org/10.14746/e.2012.7.1

Abstrakt

The article presents the person of Michał son of Andrzej of Domasław, parson at Słupca (1439-1447), a town of the bishops of Poznań, former notary of the Gniezno consistory. Emphasis is placed on his involvement for the parish, especially his activity connected with his experience as notary (cases held at the Gniezno consistory in defense of the parish benefice and legates for the Słupca parish, concern for documentation of the legates). The study contains also a list of parsons in Słupca in the first half of the 15th century. The whole is complemented by excerpts from consistory acts showing the personal decisions of Michał of Domasław (resignation from the practice of the profession of notary, testament) as well as his activity as parson in Słupca.
https://doi.org/10.14746/e.2012.7.1
PDF

Bibliografia

Słupca 15th century parsons acts of the Gniezno officialate extracts Bieniak J., Wielkopolska, Kujawy, ziemia łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306, Toruń 1969.

Czyżak M., „Volens de bonis et rebus suis sibi a Deo collatis anime sue saluti providere”. Testamenty kanoników i wikariuszy gnieźnieńskich w pierwszej połowie XV wieku, „Roczniki Historyczne” 76 (2010).

Czyżak M., Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408-1448, Poznań 2003.

Czyżak M., Notariusze kapituły gnieźnieńskiej w I połowie XV w., „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 1 (2003).

Czyżak M., Wikariusze katedry gnieźnieńskiej jako plebani w 1 połowie XV wieku, [w:] Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich, red. R. Biskup, A. Radzimiński, Toruń 2013.

Dembiński P., Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków średnich. Studium prozopograficzne 1428-1500, Poznań 2012.

Drelicharz W., Sędziwój z Czechla, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 36 (1995-1996).

Gąsiorowski A., Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich. Katalog admisji w Gnieźnie i w Poznaniu 1420-1500, Poznań 1993.

Gąsiorowski A., Skierska I., Początki oficjalatu kamieńskiego archidiecezji gnieźnieńskiej (wieki XIV-XV), „Kwartalnik Historyczny” 103 (1996), z. 2.

Gąsiorowski A., Skierska I., Średniowieczni oficjałowie gnieźnieńscy, „Roczniki Historyczne” 61 (1995).

Gąsiorowski A., Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. Spisy, Poznań 1968.

Giereń N., Dzieje Słupcy (materiały wybrane), Słupca 1988.

Hain S., Wincenty Kot prymas Polski 1436-1448, Poznań 1948.

Karczewska J., Własność szlachecka na pograniczu wielkopolsko-kujawskim w pierwszej połowie XV wieku, Kraków 2010.

Kowalska-Pietrzak A., Prałaci i kanonicy kapituły łęczyckiej do schyłku XV wieku, Łódź 2004.

Kowalski J., Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku, Poznań 2010.

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. I-II, Poznań 1959-1964.

Nowacki J., Zapiski historyczne z lat 1410-1530, „Studia Źródłoznawcze” 3 (1958).

Ryś G., Jan Hus wobec kryzysu Kościoła doby wielkiej schizmy, Kraków 2000.

Siemiątkowska Z., Jan ze Słupczy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, 1962-1964.

Skierska I., Pleban w późnośredniowiecznej Polsce, [w:] Kolory i struktury średniowiecza, red. W. Fałkowski, Warszawa 2004.

Weyssenhoff-Brożkowa K., Marcin ze Słupcy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19, 1974.

Wiesiołowski J., Sędziwój z Czechła (1410-1476). Studium z dziejów kultury umysłowej Wielkopolski, „Studia Źródłoznawcze” 9 (1964).

Wiśniowski E., Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne, Lublin 2004.