Dorobek kulturalny cystersów obrzańskich przy końcu XVIII w. oraz cysterskie archiwalia, rękopisy i druki zachowane w klasztorze w Obrze
PDF

Słowa kluczowe

Obra (Klosterwiese)
die Zisterzienser
die Archivalien (die Schriften) von Zisterziensern die Klosterbibliotheken
die Verluste der polnischen Kultur

Jak cytować

Zając, P. (2012). Dorobek kulturalny cystersów obrzańskich przy końcu XVIII w. oraz cysterskie archiwalia, rękopisy i druki zachowane w klasztorze w Obrze. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (7), 83–104. https://doi.org/10.14746/e.2012.7.4

Abstrakt

Powstały w XIII w. klasztor cystersów w Obrze należał do uboższych opactw cysterskich w I Rzeczpospolitej. Misi zdołali jednak zgromadzić w nim w ciągu wieków dość bogatą kolekcję dokumentów, rękopisów, dzieł teologicznych i ascetycznych oraz wybudować obiekty sakralne o dość wysokiej wartości artystycznej i historycznej. Kasata pruska w 1835 r. przerwała okres dy- namicznego rozwoju opactwa i doprowadziła do rozproszenia i zniszczenia znacznej części dóbr kultury, będących niegdyś jego własnością. Miary zniszczeń dopełniła II wojna światowa. Trosce księży diecezjalnych w latach 1836-1926 oraz Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej po 1926 r. należy zawdzięczać ocalenie części cysterskiego dziedzictwa. Tło historyczne artykułu służy jako poszerzony wstęp dla skróconego inwentarza archiwaliów, rękopisów i druków cysterskich, jakie do dziś zachowały się w Obrze i są przechowywane w archiwum Wyższego Seminarium Duchow- nego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
https://doi.org/10.14746/e.2012.7.4
PDF

Bibliografia

Kowalski F., Rapport du Pere Provincial de Pologne, „Missions de la Congregation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculee” 61 (1927).

Krasoń J., Uposażenie klasztoru cystersów w Obrze w wiekach średnich, Poznań 1950.

Linette E., Dawne opactwo cystersów w Obrze. Dokumentacja historyczna, Poznań 1971-1980, (mps w zbiorach Biblioteki WSD Misjonarzy Oblatów M. N. w Obrze).

Litak S., Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII w., Lublin 2006.

Nowak L., Katolickie książki z Polski w okresie rekatolicyzacji na Śląsku (teologia praktyczna), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 18 (1985).

Pielorz J., Oblaci polscy. Zarys dziejów prowincji 1920-1970, Rzym 1970.

Pluszczyk I., Przyczynki do dziejów klasztoru cystersów w Obrze, Obra 1967 (mps w zbiorach Biblioteki WSD w Obrze).

Płowens M., Biblioteka klasztorna w Obrze, „Przyjaciel Ludu”, R. 1993, z. V-VI.

Popławski J., Kramski Malachiasz, [w:] Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, k. 1197-1198.

Sajewicz J., Z kości słoniowej i złota, „Gość z Obry”, 8 (1933).

Sowa J., Poznajemy Obrę i jej zabytki. Przewodnik po Obrze, Obra 1997.

Weiss A., Dokument lokacyjny króla Jana III Sobieskiego dla Obry – Bernardowa, [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. W. Bielak, S. Tylus, Lublin 2006, s. 493-516.

Widawski P., Klasztor i kościół księży cystersów w Obrze, „Przyjaciel Ludu” 28 (1842).

Widawski P., Kościół i klasztor księży cystersów w Bledzewie, „Przyjaciel Ludu”, R. 1843, nr 7, s. 49-56.

Witkowski R., Biblioteki klasztorne opactw cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej. Zarys problematyki i stan badań, [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, t. I, Poznań 1999.

Wyrwa A. M., Kucharski B., Szlak cysterski w Wielkopolsce, Poznań 1996.

Wyrwa A. M., Obra [cz. 7], [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, t. II, red. A. M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, Poznań 1999.

Zając P., Fundacje klasztorów Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1922-1939, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 5 (2010), s. 147-171.

Zając P., Kasata klasztoru cystersów i pierwsze lata duszpasterstwa diecezjalnego w Obrze (1835-1840), „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 6 (2011), s. 143-174.