Konsystorskie kwerendy Józefa Lekszyckiego w okresie kulturkampfu

Main Article Content

Izabela Skierska

Abstrakt

The activity of the Prussian administration in the period of the Kulturkampf in Wielkopolska resulted among others in deposition from office of the Poznań-Gniezno archbishop, Mieczysław Ledóchowski. The estate and archives of both dioceses were in June 1874 placed in the charge of Prussian commissioners. The records - the Poznań and Gniezno consistories included - were subjected to sequestration until 1886 (the records from Gniezno were transferred to Poznań). Access to the files was granted only to Prussian officials, among them Józef Lekszycki (1818-1899), an eminent expert on Wielkopolska municipal and land registers, and genealogy. In the years 1884-1885 he inspected the sequestered records of the Poznań consistory, and gathered the results of this work in the still surviving Repertorium ueber das Archiv des Posener Erzbischo/licher General-Consistorium. While inspecting the records, J. Lekszycki took down information (which he called documenta) on the Poznań church of St. Martin for the years 1252-1798, and compiled the excerpts in a manuscript volume that survives until today titled Documenta ad Ecclesiam parochialem S. Martini. spectantia, completed in September 1888.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skierska, I. (2012). Konsystorskie kwerendy Józefa Lekszyckiego w okresie kulturkampfu. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (7), 105-140. https://doi.org/10.14746/e.2012.7.5
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Gąsiorowski A., Lekszycki Józef, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 17.
 2. Gąsiorowski A., Lekszycki Józef, [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa-Poznań 1983.
 3. Jasiński K., Studia nad wielkopolskim stronnictwem książęcym w połowie XIII wieku. Współpracownicy Przemysła I do 1253 r., [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. I, Warszawa 1981.
 4. Jurek T., Przebieg lokacji Poznania, [w:] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznań 2005.
 5. Kaczmarczyk K., Archiwum Państwowe w Poznaniu w czasie okupacji niemieckiej, „Archeion” 17 (1948).
 6. Kaczmarczyk K., Straty archiwalne na terenie Poznania w latach 1939-1945, „Archeion” 27 (1957).
 7. Kaczmarek J., Archeologia miasta Poznania, t. I, cz. 1, Poznań 2008.
 8. Karwowski S., Kościół Św. Marcina w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 1990, nr 3-4.
 9. Kiec O., Niemieccy duchowni w kapitułach katedralnych Gniezna i Poznania w XIX i XX wieku, [w:] 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Gniezno 2000.
 10. Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, t. I, Gniezno 1883.
 11. Kotowski J., Kościół i parafia św. Marcina w Poznaniu, Poznań 1938.
 12. Kozłowski J., Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815-1918, Poznań 2004.
 13. Lenort F., Z dziejów organizacji i zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 15 (1967).
 14. Linde S. B., Słownik języka polskiego, t. I, cz. 1, Lwów 1854.
 15. Maisel W., Warschauer Adolf, [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa-Poznań 1983.
 16. Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 1-2, Poznań 1959-1964.
 17. Pohorecki F., Biblioteka Archiwum Państwowego w Poznaniu 1869-1929, Poznań 1929 (odbitka z: Biblioteki wielkopolskie i pomorskie, Poznań 1929, s. 73-89).
 18. Radtke I., Dzieje Archiwum Państwowego w Poznaniu (1869-1999), „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny” VI/VII (2000).
 19. Skierska I., Święty Marcin, [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. V, z. 1, Poznań 2011, s. 160-196.
 20. Skierska I., Źródła do badania praktyk religijnych w średniowiecznej Polsce: Akta sądów kościelnych i kapituł, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 87 (2007), s. 173-195.
 21. Szatkowski Z., Pędziński Józef, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 25.
 22. Trzeciakowski L., Aktywność organizacyjna Polaków i Niemców, [w:] Dzieje Poznania, t. II, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, cz. 1, Warszawa-Poznań 1994.
 23. Trzeciakowski L., Kulturkampf w zaborze pruskim, Poznań 1970.
 24. Trzeciakowski L., Walka z germanizacją, [w:] Dzieje Poznania, t. II, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, cz. 1, Warszawa-Poznań 1994.
 25. Wiesiołowski J., Kościół i osada Święty Marcin w średniowieczu i okresie staropolskim, „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 1, s. 7-48.
 26. Wiesiołowski J., Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania, Poznań 1982.
 27. Wojciechowska M., Korytkowski Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 14.
 28. Zieliński Z., Kulturkampf w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1873-1887, Poznań 2011.