„Archiwum Teologiczne" w latach 1836-1837, czyli u początków czasopiśmiennictwa katolickiego w Poznaniu

Main Article Content

Feliks Lenort

Abstrakt

„Archiwum Teologiczne" - the oldest Catholic journal in Poznań, appeared in the years 1836-1837 as a quarterly. It was founded and edited by Fr. Jan Nepomucen Jabczyński, a Church historian and publisher of numerous sources on the history of the archdiocese of Gniezno and Poznań. Jabczyński himself was the author of most of the articles and materials that ran in the quarterly, and he also translated some of them from German journals. The core of the journal was a section containing theological studies and source materials to the history of the archdiocese of Gniezno and Poznań. Another valuable segment included extended reviews of Polish and foreign theological literature, mainly on pastoral issues and Church history. The journal contributed to the development of religious awareness by propagating theological knowledge and transmitting information on the life of the Church. Additionally, by presenting the glorious pages of Polish history it inspired patriotism; this was an important pursuit in a situation of the loss of independence.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lenort, F. (2012). „Archiwum Teologiczne" w latach 1836-1837, czyli u początków czasopiśmiennictwa katolickiego w Poznaniu. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (7), 189-213. https://doi.org/10.14746/e.2012.7.9
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Banaszak M., Jabczyński Jan Nepomucen, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 2, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1982, s. 95-96.
 2. Banaszak M., Marcin Dunin 1830-1842, [w:] Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i w Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej, red. F. Lenort, Poznań 1982.
 3. Bazydło J., Jabczyński Jan Nepomucen, [w:] Encyklopedia katolicka, t. VII, Lublin 1997, kol. 630.
 4. Brzeziński A., Żywot Xiędza Andrzeja Kidaszewskiego, regensa Seminarium Duchownego w Gnieźnie, Poznań 1864.
 5. Cyprian św., Pisma, t. I, z łac. przetłum., wstępami i komentarzem zaopatrzył J. Czuj, Poznań 1937.
 6. Estreicher K., Bibliografia polska XIX stulecia, wyd. 2, t. II, Kraków 1959.
 7. Glemp J., Ks. Andrzej Kidaszewski 1801-1849, „Studia Gnesnensia”, 2 (1976), s. 345-376.
 8. Karwowski S., Historia Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. II, Poznań 1918.
 9. Korczak B., Bibliografia prasy polskiej 1832-1864, Warszawa 1968.
 10. Kwolek J., „Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy”. Szkic monograficzny pierwszego polskiego czasopisma teologicznego, wybrał, przedmową, posłowiem i przypisami opatrzył D. I. Bialic, „Nasza Przeszłość” 43 (1975), s. 201-236.
 11. Lechicki C., Polskie czasopiśmiennictwo katolickie w latach 1833-1914, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 22 (1983), nr 1.
 12. Lechicki C., Rzut oka na sto lat polskiego czasopiśmiennictwa katolickiego (1833-1939), „Novum” 1-2-3 (1975).
 13. Lenort F., „Alleluja”. Rocznik religijny, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1985.
 14. Lenort F., „Archiwum Teologiczne”, [w:] Encyklopedia katolicka, t. I, Lublin 1985, kol. 887.
 15. Misiak H., W stulecie najstarszego poznańskiego czasopisma teologicznego, „Miesięcznik Kościelny. Organ Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” 53 (1938), s. 187-191.
 16. Nowacki J., Cieśliński Tomasz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 4, 1938.
 17. Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964.
 18. Nowacki J., Synody diecezji poznańskiej w latach 1252-1738, przygotował do druku i uzupełnił F. Lenort, Poznań 2004.
 19. Opatrny J. W., Jabczyński Jan Nepomucen, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, s. 204.
 20. Prasa polska w latach 1661-1864, red. J. Łojek, Warszawa 1976.
 21. Sawicki J., Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne, t. VII, Poznań 1952.
 22. Semrau Z., Czasopisma poznańskie. Zestawienie tytułu i krótka charakterystyka, cz. 1, „Kronika Miasta Poznania” 26 (1958), nr 1.
 23. Szatkowski H., 160 lat czasopiśmiennictwa katolickiego w Wielkopolsce (1836-1996), [w:] Ecclesia Posnaniensis, Opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata, red. F. Lenort, K. Lutyński, Poznań 1998.
 24. Szymańska M., Bibliografia historii miasta Poznania, Poznań 1960.
 25. Tomaszewski E., Czasopisma zaboru rosyjskiego (1832-1864), [w:] Prasa polska w latach 1661-1864, red. J. Łojek, Warszawa 1976.
 26. Uchnast Z., Misiak Henryk, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XII, Lublin 2008, kol. 1215.
 27. Urban W., Ostatni etap dziejów Kościoła w Polsce przed nowym tysiącleciem (1815-1965), Roma 1966.
 28. Wojtkowski A., Edward Raczyński jako współpracownik „Archiwum Teologicznego”, „Kronika Miasta Poznania” 10 (1931), s. 61-64.