Piastowie i ich święty, rzymski protektor
PDF

Jak cytować

Wetesko, L. (2011). Piastowie i ich święty, rzymski protektor. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (6), 37–53. https://doi.org/10.14746/e.2011.6.4

Abstrakt

The author links the spreading of the cult of St. Peter on the Piast lands with the specific political-cultural situation of the newly emerging state organism. It was a situation when the choice of an appropriate patron was in fact a tactic measure with far reaching consequences. The article presents a logical sequence of historical developments which would eventually lead to entrusting the state to the protection of this special saint. The author also mentions the active cult of the saint and focuses on the image of the sword of St. Peter, referring in this context to a miniature from the „Gniezno Codex” with a representation of the scene in the Garden of Olives.
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.4
PDF

Bibliografia

Abbas S., Via regia, [w:] Patrologia Latina, ed. J. P. Migne, t. 102, 1851.

Abraham W., Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku, Poznań 1962.

Achter I., Die Kölner Petrusreliquien und die Bautätigkeit Erzbischof Brunos (953-965) am kölner Dom, [w:] Das erste Jahrtausend, Textband II, Düsseldorf 1964.

Angenendt A., Kaiserherrschaft und Königstaufe. Kaiser, Könige und Päpste als geistliche Patrone in der abendländische Missionsgeschichte, Berlin 1984.

Bodsch I., Kölner Kirchenpatrone und Heilige bis zum Jahrtausendwende, [w:] Kaiserin Theophanu. Begegnung des Ostens und Westens um die Wende des ersten Jahrtausends, hrsg. v. A. von Euw und P. Schreiner, Bd. 1, Köln 1991.

Böhmer J. F., Regesta Imperii II, Sächsische Zeit 919-1024, Abt. 5, ed. H. Zimmermann, Wien 1998.

Długosz J., Catalogus episcoporum Posnaniensium, wyd. I. Polkowski, Ż. Pauli, [w:] Długosz J., Opera omnia, t. 1, Cracoviae 1887.

Dobosz J., Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002.

Dobrzeniecki T., Codex Aureus Gnesnensis. Commentarii, Warszawa 1988.

Dumezil B., Chrześcijańskie korzenie Europy. Konwersja i wolność w królestwach barbarzyńskich od V do VIII wieku, Kęty 2008.

Ewig E., Der Petrus- und Apostelkult im spätrömischen und fränkischen Gallien, [w:] tegoż, Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte Schrisften (1952-1973), Beihefte der Francia, Bd. 2, München 1979.

Fałkowski W., The Letter of Bruno of Querfurt to King Henry II, „Frühmittelalterliche Studien” 43 (2009).

Favrod J., Histoire politique du royaume burgonde (443-534), Lausanne 1997.

Głosek M., Kajzer L., Miecz św. Piotra z Katedry Poznańskiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 22, z. 2 (1974).

Gregorius Magnus, Registrum epistularum Libri VIII-XIV, [w:] Corpus Christianorum Series Latina 140A, ed. D. Norberg, Turnhout 1982.

Grudziński T., Polityka papieża Grzegorza VII wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej (1073-1080), „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 62 (1957), z. 1.

Hartmann F., Vitam litteris ni emam, nihil est, quod tribuam. Paulus Diaconus zwischen Longobraden und Franken, „Frühmittelalterliche Studien” 43 (2009).

Jasiński T., Spór o biskupstwo poznańskie, [w:] Ostrów Tumski – kolebka Poznania, red. L. Wilczyński, Poznań 2004.

John VIII, Industriae tuae, [w:] Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, ed. G. Friedrich, I, Prague 1904-7, vol. I.

Köttig B., Reliquienverehrung, ihre Entstehung und ihre Formen, [w:] B. Köttig, Ecclesia peregrinans. Das Gottesvolk unterwegs, Bd. 2, Münster 1988.

Labuda G., Dyplomacja polska wczesnego feudalizmu X w. – 1306 r., [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. 1, red. M. Biskup, Warszawa 1980.

Labuda G., Jakimi drogami przyszło do Polski chrześcijaństwo?, „Nasza Przeszłość” 69 (1988).

Labuda G., O stosunkach prawno-politycznych państwa polskiego z państwem niemieckim w X i XI wieku [W związku z pracą: Jarosław Sochacki, Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Niemieckim w latach 963-1102], „Czasopismo Prawno-Historyczne” 57 (2005).

Labuda G., Studia nad początkami państwa polskiego, t. 1, Poznań 1987.

Labuda G., Szkice historyczne X-XI wieku, Poznań 2004.

Labuda G., Znaczenie prawne i polityczne dokumentu Dagome iudex, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 25 (1979).

Luchterhand M., Päpstliche Palastbau und höfisches Zeremoniell unter Leo III, [w:] 799. Karl der Grosse und Papst Leo III. in Paderborn. Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Beiträge zum Katalog der Ausstellung, Bd. 3, Paderborn 1999.

Łowmiański H., Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e., t. 5. Warszawa 1973.

Marcus R. A., Gregory the Graeath and a Papal Missionary Strategy, „Studies in Church History” 6 (1979).

Michałowski R., Princeps Fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku, Warszawa 1993.

Noble T. F. X., The Republic of St. Peter. The Birth of The Papal State 680-825, Philadelphia 1991.

Pacaut M., Dzieje Cluny, „Źródła Monastyczne” 54, Tyniec 2010.

Paweł Diakon, Historia rzymska. Historia Longobardów, tłum. I. Lewandowski, Warszawa 1995.

Ruotger, Vita Brunonis archiepiscopi Coloniensis, [w:] Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, t. 4, ed. G. H. Pertz, Hannover 1841.

Sikorski D. A., Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego, Poznań 2011.

Sochacki J., Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Rzymskim w latach 963-1102, Słupsk 2003.

Swinarski U., Herrschen mit den Heiligen. Kirchenbesuche, Pilgerfahrten und hochmittelalterlicher Herrscher (ca. 500-1200), Bern 1991.

Trawkowski S., Jak powstała Polska, Warszawa 1969.

Ullmann W., The Carolingian Renaissance and the Idea of Kingship: The Birkbeck Lectures, 1968-9, London 1969.

Weiss A., Biskupstwa bezpośrednio zależne od Stolicy Apostolskiej w średniowiecznej Europie, Lublin 1992.

Wetesko L., Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wielkopolsce do początku XIII wieku, Poznań 2009.

Wetesko L., Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wielkopolsce do początku XIII wieku, Poznań 2009.

Wetesko L., Średniowieczna katedra gnieźnieńska jako miejsce koronacyjne i wotywne, [w:] Gniezno Mater ecclesiarum Poloniae. Katalog wystawy, Gniezno 2000.

Winter M., Saint Peter and the Popes, London 1960.

Zwölfer T., Sankt Peter, Apostelfürst und Himmelpförtner. Seine Verehrung bei den Angelsachsen und Franken, Stuttgart 1929.