Poreformacki kościół pw. św. Michała Archanioła w Choczu.Dzieje, architektura i organizacja przestrzeni sakralnej, problematyka konserwatorska
PDF

Słowa kluczowe

Chocz
Reformed Franciscans
bishop Andrzej Lipski
sacral architecture of the 17th and 18th centuries
wall-pillar architecture

Jak cytować

Dąbkowska, M. (2010). Poreformacki kościół pw. św. Michała Archanioła w Choczu.Dzieje, architektura i organizacja przestrzeni sakralnej, problematyka konserwatorska. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (5), 53–65. https://doi.org/10.14746/e.2010.5.3

Abstrakt

The Order of Reformed Franciscans, a conservative and strict branch of Franciscans, flourished in Poland mainly on the territory of Wielkopolska and Małopolska. The convent in Chocz was chronologically the third foundation in the Wielkopolska custody. Its founder was bishop Andrzej Lipski, who in order to strengthen Catholicism not only brought the Reformed Franciscans to the place but also built a collegiate church, thereby creating a complex of religious institutions in one part of the  town.
In the years 1636-1639 there was a conflict between the Reformed Franciscans and the Bernardines. As a result the former were made to leave Chocz for a time. Upon return they began the construction of a new, brick church and convent (1699-1725 r.) It is worth noting that among others, Brother Mateusz Osiecki participated in the realization of the convent buildings. The church was erected in the recessed variant of the wall-pillar system and shows affinity to the Reformed Franciscan Church in Kalisz. Moreover, it is an important example of the sacral buildings of the Wielkopolska province of Reformed Franciscans. The convent was secularized in 1864 by decree of emperor Alexander II. The monks regained their right of ownership only in 1920. First, the convent buildings were used by the Order of Sisters the Shepherdesses of Divine Providence, and only later again by the Franciscans. At present the whole complex is under major restoration works.
https://doi.org/10.14746/e.2010.5.3
PDF

Bibliografia

The Former Reformed Franciscan Church of St. Michael the Archangel in Chocz. History, Architecture and Organization of Sacral Space - Restoration IssuesAdamczewski M., Lipscy herbu Grabie w świetle źródeł epigraficznych w kolegiacie w Choczu, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica” 50, Studia z dziejów feudalizmu, red. S. M. Zajączkowski, Łódź 1994.

Andrzejewska E., Zespół poreformacki. Kościół pw. św. Michała Archanioła, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kaliszu, biała karta, 1999.

Błachut A., Słownik artystów reformackich w Polsce, Warszawa 2006.

Błażkiewicz A. H., Powstanie Małopolskiej Prowincji Reformatów (1587-1639), „Nasza Przeszłość”, 1961, t. 14.

Boniecki A., Herbarz polski, t. 14, Warszawa 1911.

Kębłowska Z., Kościół pw. św. Michała poreformacki, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kaliszu, zielona karta, 1967.

Kolberg O., Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, Seria XXIII, Kaliskie, cz. I, Kraków 1890.

Kucharzewska J., Birecki P, Rodziewicz J., Oleksiak K. S., Program prac konserwatorskich zespołu poreformackiego, Klasztoru i Kościoła pw. św. Michała Archanioła w Choczu, gmina Chocz, powiat pleszewski, woj. wielkopolskie, Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów w Choczu, 2009.

Raczyński E., Wspomnienia Wielkopolski, t. 2, Poznań 1843.

Tync S., Szkoła w Lesznie w okresie renesansu (1555-1656), [w:] Sesja Naukowa w Lesznie w czterechsetną rocznicę powstania Gimnazjum i trzechsetną wydania „Opera didactica omnia” J. A. Komeńskiego, Wrocław-Warszawa 1957.