Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Poznaniu „przy Farze"1 w latach 1893-1904 pod patronatem ks. Antoniego Stychla
PDF

Słowa kluczowe

Antoni Stychel
Rerum Novarum
Leo XIII
Catholic Association of Polish Workers in Poznań

Jak cytować

Taisner, R. (2010). Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Poznaniu „przy Farze"1 w latach 1893-1904 pod patronatem ks. Antoniego Stychla. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (5), 99–136. https://doi.org/10.14746/e.2010.5.6

Abstrakt

The article presents the activity of Rev. Antoni Stychel in the Catholic Society of Polish Workers ,,At the Main Parish Church" (Fara) in Poznań in the years 1893-1904. When assuming the position of patron in the society of workers, Stychel already had the experience of work with craftsmen. The statutes that he wrote for the workers were modeled on those for the craftsmen's association. Their careful analysis shows that the changes introduced by him, mostly minor ones, resulted from his experiences during his work with the craftsmen. The ideas which emerged in the course of his work with the craftsmen and turned out to contribute to their development were also incorporated by him in his ministry to the workers. Similarly as before, also in the latter case he organized talks, presentations and social gatherings. He was concerned for the workers' development not only in the religious sphere but also in the area of culture and   education.

In his ministry among the workers he realized those ideas which he could not previously put into practice with the craftsmen due to a lack of time or possibilities - provident societies and funeral funds were established in order to strengthen the workers and ensure them a worthy life in the hard times they had to live  in.

https://doi.org/10.14746/e.2010.5.6
PDF

Bibliografia

Bender R., Katolicka myśl i działalność społeczna w Polsce w XIX i XX wieku, [w:] Z dziejów katolicyzmu społecznego, red. R. Bender, J. Kondziela, S. Gajewski, Lublin 1987.

Chamot M., Antoni Stychel 1859-1935, [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. 3, red. R. Bender, Warszawa 1995.

Chamot M., Polska myśl chrześcijańsko-społeczna w zaborze pruskim w latach 1890-1918, Toruń 1991.

Chojnicka K., Nauczanie społeczne Kościoła od Leona XIII do Piusa XII, Kraków 1993.

Czepczyński W., Katolickie Towarzystwa Robotników Polskich w Wielkopolsce w latach 1893-1914, „Chrześcijanin w Świecie”, R. 9, 1977, nr 52/4

Kowalewski M., Mały Słownik Teologiczny, Poznań-Warszawa-Lublin 1960.

Kozłowski E., Z dziejów najstarszej chrześcijańskiej organizacji robotniczej w Polsce, PS 1924/1925.

Pietrzak J., Antoni Stychel 1859-1935, [w:] Wielkopolanie XX w., red. A. Gulczyński, Poznań 2001.

Pietrzak J., Patriarcha z poznańskiej kolegiaty (Antoni Stychel 1859-1935), [w:] Byli wśród nas, red. F. Lenort, Poznań 1978.

Przybecki M., Z dziejów staro-klasycznego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, Poznań 1990.

Turowski K., Chrześcijański ruch robotniczy w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku pod zaborem pruskim, „Chrześcijanin w Świecie”, R. 10, 1978, nr 8/68.