Życie religijne mieszkańców Wielkopolski w II Rzeczypospolitej na przykładzie miasta Czarnkowa
PDF

Słowa kluczowe

Catholic Church
interwar Poland
parish
Protestants
religious life

Jak cytować

Pałka, D. (2010). Życie religijne mieszkańców Wielkopolski w II Rzeczypospolitej na przykładzie miasta Czarnkowa. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (5), 227–260. https://doi.org/10.14746/e.2010.5.11

Abstrakt

In 1919 - after more than a hundred years of German dominance - Czarnków returned into Polish hands. During the interwar period three nationalities inhabited Czarnków: Poles, Germans and Jews. The Jewish population was a separate group not only ethnic, and also religious terms. The German element, until then predominating in the town, was reduced to a   minority.
The article consists of two parts: the first part presents problems related to the social structure and religious activity of Catholics, the second part deals with the fates of the local Protestant population.

https://doi.org/10.14746/e.2010.5.11
PDF

Bibliografia

Borowski W., Polskość miast b. dzielnicy pruskiej w świetle rezultatów z roku 1921, „Strażnica Zachodnia”, t. 1, nr 3, 1922.

Czubiński A., Polityka mniejszościowa Niemiec w Europie w latach 1918-1945, [w:] Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie w latach 1918-1945, red. A. Czubiński, Poznań 1984.

Dąbrowski R., Mniejszość niemiecka w Polsce i jej działalność społeczno-kulturalna w latach 1918-1939, Szczecin 1982.

Jacewicz W., Woś J., Martyrologium duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945. Zeszyt I – Straty osobowe, Warszawa 1977.

Kasprzycki M., Losy duchowieństwa archidiecezji poznańskiej w latach 1939-1945, „Poznańskie Studia Teologiczne” t. 2, 1978.

Kiec O., Kościoły ewangelickie w Wielkopolsce wobec kwestii narodowościowej w latach 1918-1939, Warszawa 1995.

Klemm J., Krótka historia miasta Czarnkowa spisana na 700 lecie miasta, Czarnków 1991.

Kowal S., Olejnik K., Rutowska M., Dzieje Czarnkowa na przestrzeni wieków, Czarnków 1994.

Kulejewska-Topolska Z., Dzieje miasta Czarnkowa, „Rocznik Nadnotecki” 1966, t. 1.

Kumor B., Historia Kościoła, cz. 8, Lublin 1996.

„Kurier Poznański” 1928.

Łukowiak T., Parafia Lubasz w Archidiecezji Poznańskiej 1793-1945, Lubasz 1979 (mps w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu).

Maciejewski H., Położenie robotników przemysłowych w Wielkopolsce 1929-1939, Warszawa 1964.

Makowski E., Mniejszość niemiecka w Polsce okresu międzywojennego, [w:] Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie w latach 1918-1945, red. A. Czubiński, Poznań 1984.

Masson H., Słownik herezji w Kościele katolickim, Katowice 1993.

Matelski D., Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939, Poznań 1997.

Michalski R., Polskie duchowieństwo katolickie pod panowaniem pruskim wobec sprawy narodowej w latach 1870-1920, Toruń 1998.

„Miesięcznik Kościelny. Organ Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” 1936.

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964.

Olszewski D., Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1996.

Otto K., Die Geschichte des Deutschtums in Czarnków (Czarnikau) und Umgebung, [bmw] 1938.

Pałka D., Konwertyci akatolicy w archidiecezji poznańskiej w okresie międzywojennym. Studium pastoralno-historyczne, „Teologia Praktyczna” 2006.

Pałka D., Społeczeństwo Czarnkowa w latach 1919-1939 w świetle materiałów źródłowych Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, [w:] Pamiętnik III Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. J. Szymański, Lublin 2001, s. 197-204.

Pałka D., Żydzi w Czarnkowie na przestrzeni wieków. Statuty, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2009, z. 35.

Pirożyński M., Szczęch S., Rocznik statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce. Rok pierwszy 1937, Lublin 1938.

Sierpowski S., Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t. 1, Poznań 1989.

Słodowy A., Krótki rys dziejów powiatu Czarnkowskiego i miasta Czarnkowa, Czarnków 1926.

Tomaszewski J., Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1985.

Turowski S., Kościół Ewangelicko-Unijny w Polsce 1920-1939, Bydgoszcz 1990.