Fundacje pokutne w Wielkopolsce w XIII-XV wieku
PDF

Słowa kluczowe

Churches in Poland in the13th-15th centuries. Wielkopolska. Penitential foundations. Deeds of gift to the Church. Indulgences. Penitential penalties. Canon law and Polish land law

Jak cytować

Piwek, W. (2009). Fundacje pokutne w Wielkopolsce w XIII-XV wieku. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (4), 7–45. https://doi.org/10.14746/e.2009.4.1

Abstrakt

In the Middle Ages the relations between man and God were realized among others by means of material offerings which were a form of penance for committed sins and transgressions. Those were the so-called penitential foundations, donations or deeds of gift to the  Church.
One of the more important extra-religious aspects of penitential deeds of gift was the pursuit of a greater economic independence of the Church by obtaining and then confirming its economic immunities. Thanks to those foundations, for instance monasteries conducted large scale economic activities which were instrumental in the development of agrarian  culture.
The author focuses his studies on Wielkopolska, understood as the territory where the document was issued and as the place of permanent residence of the founder or the recipient of the foundation.

https://doi.org/10.14746/e.2009.4.1
PDF

Bibliografia

Bielińska M., Gąsiorowski A., Maleczyński K., Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971.

Bielińska M., Kancelaria Władysława Łokietka w latach 1296-1299, „Studia Źródłoznawcze”, t. 6, 1961.

Bielińska M., Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII w., Wrocław 1967.

Bieniak S., Z dziejów pokuty publicznej w Polsce wczesnofeudalnej, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 18, 1966, z. 2.

Błaszczyk S., Pokutne pomniki kamienne woj. leszczyńskiego w świetle dawnego prawa, zwyczajów i legend, „Rocznik Leszczyński”, R. 6, 1982.

Epperlein E., Mit fundacyjny niemieckich klasztorów cysterskich a relacja mnicha lubiąskiego z XIV wieku, „Przegląd Historyczny”, t. 58, 1967, z. 4.

Fichtenau H., Arenga. Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln, Graz-Köln 1957.

Frontczyk M., Andrzej Łaskarz z Gosławic herbu Godziemba, biskup poznański, „Nasza Przeszłość”, t. 30, 1969.

Gębarowicz M., Psałterz Floriański i jego geneza, Wrocław 1965.

Giry A., Manuel de diplomatique, Paris 1894.

Górski K., Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce, t. 1, Lublin 1962.

Hube R., O zemście i pokorze podług praw polskich i czeskich, „Themis Polska”, t. 4, 1928/1929.

Kaczmarczyk K., Monarchia Kazimierza Wielkiego, Poznań 1939-1946.

Kaczmarczyk Z., Immunitet sądowy i jurysdykcja poimmunitetowa w dobrach Kościoła w Polsce do końca XIV w., „Prace Komisji Historycznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk”, t. 9, Poznań 1937, z. 2.

Kętrzyński S., Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Warszawa 1934.

Kijak S., Piotr Wysz, biskup krakowski, Kraków 1933.

Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie. Grupy życia wspólnego w chrześcijaństwie zachodnim od starożytności do XV w., Kraków 1964.

Kolańczyk K., Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi w najdawniejszej Wielkopolsce, „Studia nad Historią Prawa Polskiego”, t. 20, z. 2, Poznań 1950.

Koudelka J. V., Heinrich von Bitterfeld Professor an der Universität Prag, „Archivum Fratrum Praedicatorum”, vol. XXIII, 1953.

Krzyżaniakowa J., Mateusz z Krakowa, „Roczniki Historyczne”, R. 29, 1963.

Kuraś S., Przywilej prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV i XV wieku, Wrocław 1971.

Kürbis B., Recenzja: Fichtenau H., Arenga. Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln, „Studia Źródłoznawcze”, t. 9, 1964.

Maisel W., Archeologia prawna Europy, Warszawa-Poznań 1989.

Maleczyński K., Stanowisko dokumentu w polskim prawie prywatnym i przewodzie sądowym do połowy XIII w., [w:] Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971.

Maleczyński K., Wpływy obce na dokument polski w XII wieku, [w:] Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971.

Manteuffel T., Rola cystersów w Polsce w wieku XII, „Przegląd Historyczny”, R. 41, 1959.

Matuszewski J., Immunitet ekonomiczny w dobrach Kościoła w Polsce do r. 1381, „Prace Komisji Historycznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk”, t. 10, Poznań 1936.

Michalewicz N., O prawie przyzwalania krewnych na pozbywanie nieruchomości w Wielkopolsce aż do ustawodawstwa Kazimierza Wielkiego, „Przegląd Historyczny”, t. 3, 1906.

Milka J., Kamienne pomniki średniowiecznego prawa, Wrocław 1963.

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964.

Pawiński A., O pojednaniu w zabójstwie według dawnego prawa polskiego, Warszawa 1884.

Scheer A., Krzyże pokutne Ziemi Świdnickiej, Świdnica 1984.

Schenk A., Z dziejów liturgii sakramentów w Polsce, „Zeszyty Naukowe KUL”, t. 9, 1964.

Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków 1933.

Sirmond J., Historia poenitentiae publicae, Opera omnia, Parisiis 1696.

Swieżawski S., Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, t. 4, Warszawa 1979.

Szafrański A., Mateusz z Krakowa. Wstęp do badań nad życiem i twórczością naukową, „Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej”, t. 8, 1967.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983.

Ulanowski B., O pokucie publicznej w Polsce, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności”, t. 23, Kraków 1888.

Wielgosz Z., Wielka własność cysterska w osadnictwie pogranicza Śląska i Wielkopolski, „Prace Komisji Historycznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk”, t. 21, Poznań 1964, z. 1.

Witkowska A., Przemiany w ruchu pielgrzymkowym i praktyce odpustów w Kościele Zachodnim w XIV-XV w., „Znak”, R. 23, 1971.