Listy biskupa poznańskiego Ignacego Raczyńskiego z lat 1796-1798 do Jana Chrzciciela Albertrandiego
PDF

Słowa kluczowe

Church in Poland. Poznań diocese. Warsaw archdiaconate. Ignacy Raczyński the bishop of Poznań and Jan Chrzciciel Albertrandi. Letters written between 1796-1798

Jak cytować

Weiss, A. (2009). Listy biskupa poznańskiego Ignacego Raczyńskiego z lat 1796-1798 do Jana Chrzciciela Albertrandiego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (4), 71–101. https://doi.org/10.14746/e.2009.4.3

Abstrakt

Ignacy Raczyński, the bishop of Poznań from 1794 to 1807 and then the archbishop of Gniezno, ruled the Poznań diocese in a complicated political situation that followed the loss of independence by Poland. The Poznań period of his life and activity has so far been hardly investigated.

The author carries out a brief characterization of his rule in this period and publishes six of his letters to Jan Chrzciciel Albertandi, his official for the archdiaconate of Warsaw, formerly the Mazovia part of the Poznań diocese. The letters reveal a number of hitherto unknown details of the relations between the Church and the state in those times. The text also includes the pastoral letter of bishop Raczyński of 1796 to the clergy and faithful of the Poznań   diocese.

https://doi.org/10.14746/e.2009.4.3
PDF

Bibliografia

Cynar S., Ignacy Raczyński. Ostatni prymas Polski Przedrozbiorowej i jego działalność duszpasterska w okresie Księstwa Warszawskiego, Londyn 1954.

Dudziński P., Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich, t. 1, Warszawa 2007.

Dygdała J., Raczyński Kazimierz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIX.

Dylągowa H, Raczyński Ignacy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIX.

Kopiec J., Litta Lorenzo, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10, kol. 1188.

Krotoski K., Krzywdy Kościoła Katolickiego ze strony rządu pruskiego w Wielkopolsce, „Przegląd Powszechny”, t. 158, 1923.

Kumor B., Granice metropolii i diecezji polskich (966-1939), Lublin 1969 (nadbitka).

Kwiatkowski W., Sprawa pruskiej reorganizacji seminariów duchownych w Warszawie 1798-1802, Warszawa 1936.

Lehmann M., Preussen und die katholische Kirche seit 1640, t. 7, Leipzig 1894.

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964.

Schletz A., Ks. Jan Albertrandi w latach 1731-1795, „Nasza Przeszłość”, t. 10, 1959.

Sievers J. J., Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski, oprac. B. Grochulska, P. Ugniewski, Warszawa 1992.

Wąsicki J., Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe (1793-1806), Wrocław 1957.

Wysocki J., Biskupstwo Warszawskie. Erekcja diecezji w świetle stosunków politycznych i kościelnych na ziemiach polskich końca XVIII i początku XIX stulecia, „Nasza Przeszłość”, t. 35, 1971.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.