O kościele i kapitule św. Mikołaja w Poznaniu na Zagórzu u schyłku XVIII wieku
PDF

Słowa kluczowe

The collegiate of St. Nicholas in Poznań. The collegiate chapter of St. Nicholas in Poznań. Zagórze in Poznań

Jak cytować

Neumann, P. F. (2009). O kościele i kapitule św. Mikołaja w Poznaniu na Zagórzu u schyłku XVIII wieku. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (4), 103–165. https://doi.org/10.14746/e.2009.4.4

Abstrakt

The church of St. Nicholas most certainly existed already in the first half of the 12th century and was one of the oldest temples in Poznań. It was located at Zagórze, on the right bank of the Warta river, in close vicinity of the Poznań cathedral and the church of the Blessed Virgin Mary in Summo. In the second half of the 15th century it was raised to the status of collegiate and a chapter was created there made up of one praepositus and eight canons. In the 18th century the church had nine altars and four chapels, there was a parish school and a hospital for the poor. Due to massive damages and lack of means for repairs, at the beginning of the 19th century the church was closed and during the second Prussian occupation (most probably in 1817) it was taken down. Today there is no trace of it.
https://doi.org/10.14746/e.2009.4.4
PDF

Bibliografia

Antowska-Gorączniak O., Sikorski A., Pawlak P. Wawrzyniak P., Cmentarze Ostrowa Tumskiego, „Kronika Miasta Poznania”, 2003, nr 1.

Białłowicz-Krygierowa Z., Malarz Stanisław z Poznania – twórca tryptyku z Dolska. Przyczynek do historii środowiska malarskiego w Poznaniu u schyłku gotyku, „Studia Muzealne”, z. 15, 1992.

Białynicka-Birula J., Mielcarzewicz Teofil, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przez 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 5, Warszawa 1993.

Budzan P., Karłowska-Kamzowa A., Działalność fundacyjna biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego, „Kronika Miasta Poznania”, 1999, nr 2.

Callier E., Poznań, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, W. Walewski, t. 8, Warszawa 1887.

Callier E., Szkice geograficzno-historyczne, [seria I], Poznań 1886.

Chłapowski F., Józef Rogaliński. Uczony poznański czasów Oświecenia. Fizyk, astronom, pedagog, wyd. II uzupełnione, Poznań 2007.

Dzięciołowski E., Badania archeologiczne na stanowisku 2 przy ul. Wieżowej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w 1961 r., [w:] Poznań we wczesnym średniowieczu, red. W. Hensel, J. Żak, t. 4, Wrocław [i in.] 1974.

Flaga J., Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 2004.

Kaczmarczyk Z., Miasto przedlokacyjne: struktura, gospodarka, społeczeństwo, polityka, [w:] Dzieje Poznania, red. J. Topolski, t. 1*, Warszawa-Poznań 1988.

Karłowska-Kamzowa A., Późnogotyckie snycerstwo i malarstwo w Poznaniu, „Studia Muzealne”, z. 12, 1977.

Karłowska-Kamzowa A., Sztuka gotycka w Poznaniu, [w:] Dzieje Poznania, red. J. Topolski, t. 1*, Warszawa-Poznań 1988.

Kozierowski S., Szematyzm historyczny ustrojów parafjalnych dzisiejszej archidiecezji poznańskiej, Poznań 1935.

Kurzawa Z., Kusztelski A., Kościół św. Wojciecha w Poznaniu, Poznań 2003.

Kwilecki A., Ziemiaństwo wielkopolskie. Między wsią a miastem, Poznań 2001.

Labuda A. S., Malarstwo tablicowe w Wielkopolsce. Szkice do dziejów kształtowania się środowiska artystycznego na przełomie średniowiecza i czasów nowych, [w:] Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce. Studia o dziełach i ludziach, red. A. S. Labuda, Poznań 1994.

Łukaszewicz J., Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej, t. 1, Poznań 1858.

Łukaszewicz J., Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, wyd. II poprawione i uzupełnione, red. J. Wiesiołowski, Poznań 1998.

Natoński B., Rogaliński Józef Feliks, [w:] Polski słownik biograficzny, t.31, Wrocław [i in.] 1988-1989.

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964.

Prümers R., Die Stadt Posen in südpreussischer Zeit. III. Die Kirche, „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen”, Jhrg. 16, 1911.

Secomska K., „Wniebowzięcie” w kościele parafialnym w Warcie. Analiza ikonograficzna, [w:] Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce. Studia o dziełach i ludziach, red. A. S. Labuda, Poznań 1994.

Secomska K., Wielkopolska czy Kraków? Geneza stylu Mistrza z Warty, [w:] Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce. Studia o dziełach i ludziach, red. A. S. Labuda, Poznań 1994.

Sławska A., Predella z Kaźmierza Szamotulskiego (Przyczynek do zagadnienia twórczości Mistrza z Warty), „Studia Muzealne”, z. 2, 1957.

Tycówna M., Kościół św. Mikołaja w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania”, R. 22, 1927, nr 81.

Warkoczewska M., Widoki starego Poznania. Źródła ikonograficzne do zabudowy miasta z wieków XVII-XIX, Poznań 1960.

Weiss A., Poznańskie kościoły parafialne w ostatnim dwudziestoleciu XVIII wieku, [w:] Ostrów Tumski – kolebka Poznania. Materiały z sesji naukowej, Poznań 4 listopada 2003, red. L. Wilczyński, Poznań 2004.

Wędzki A., Poznań romański: architektura i sztuki plastyczne, [w:] Dzieje Poznania, red. J. Topolski, t. 1*, Warszawa-Poznań 1988.

Wiesiołowski J., Krakowscy profesorowie Akademii Lubrańskiego. Materiały, „Kronika Miasta Poznania”, 1999, nr 2.