Idea narodu, państwa i polskości w działalności kaznodziejskiej i publicystycznej księdza Nikodema Cieszyńskiego
PDF

Słowa kluczowe

Church in Poland. Nation. State. Catholicism. Preaching. Rev. Nikodem Cieszyński.

Roczniki Katolickie" ("Catholic Annuals")

Jak cytować

Pałka, D. (2009). Idea narodu, państwa i polskości w działalności kaznodziejskiej i publicystycznej księdza Nikodema Cieszyńskiego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (4), 315–332. https://doi.org/10.14746/e.2009.4.10

Abstrakt

The life and creative output of Rev. Nikodem Ludomir Cieszyński (1886-1942) was marked by significant events in the life of the Polish nation and state. He was born in 1886 in Koźmin but his entire pastoral ministry was connected with Poznań where he was ordained to priesthood in 1910. His activity as preacher and journalist developed in the period of national captivity, the events of the Great War and the times of interwar Poland. Subsequent significant events in the life of the Polish nation and state found their reflection in the writings of Rev. Cieszyński. His homilies, journalism, and above all editorship of the ,,Roczniki Katolickie" ("Catholic Annuals") - an exceptional case in Polish ecclesial historiography - made up a large part of his activity. The regaining of independence by Poland in 1918 was portrayed by him as an extraordinary event, the intervention of Divine Providence – hence such a prominent role of the idea of a Catholic  Poland in his writings. To this idea he remained faithful until the end of his life, which similarly to many Polish priests was terminated by the tragic events of the Second World   War.
https://doi.org/10.14746/e.2009.4.10
PDF

Bibliografia

Banaszak M., Cieszyński Nikodem Ludomir, [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1918-1981, t. 5, Warszawa 1983, s. 230-231.

Biernacki M., Teologia Pastoralna według ostatnich decyzyi Kongregacji Rzymskich i postanowień Papieskich, Warszawa-Poznań 1911.

Cieszyński N., „A oni poszli za Nim”. Postaci z dziejów Męki Pańskiej. Sześć kazań pasyjnych wygłoszonych w katedrze poznańskiej 1917 roku, wyd. 2 zmienione, Poznań 1919.

Cieszyński N., Lud jako lew się podniesie. Zbiór kazań i mów kościelno-narodowych, Poznań 1921.

Cieszyński N., Na przełęczy. Zbiór króciutkich kazań i rozważań na tle Ewangelij niedzielnych całego roku, Poznań 1936.

Faryś J., II gabinet Wincentego Witosa 28.V.1923-15.XII.1923, [w:] Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. J. Farysia, J. Pajewskiego, Szczecin-Poznań 1991.

Gerstmann A., Miscellanea pastoralne, t. I, Lwów 1910.

Grabowski I., Prawo kanoniczne według nowego Kodeksu, Lwów 1927.

Guzewicz W., Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej w II Rzeczypospolitej, Lublin 2003.

Kokociński D., Nikodema Cieszyńskiego „Roczniki Katolickie” w latach 1923-1939. Analiza zawartości, Poznań 2009.

Kumor B., Granice metropolii i diecezji polskich (966-1939), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 22, 1971.

Lenort F., Cieszyński Nikodem Ludomir, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 488-489.

Majka J., Katolickie szkolenie społeczne, [w:] Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939, red. C. Strzeszewski, R. Bender, Warszawa 1981.

Morawski M., Asemityzm, „Przegląd Powszechny”, t. 49, 1896

Mysłek W., Przedmurze. Szkice z dziejów Kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1987.

Nitecki P., Zarys rozwoju katolickiej nauki społecznej w Polsce do 1989 roku, „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła”, 1996, nr 4.

Olszar H., Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 2000.

Pałka D., Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce międzywojennej, Kraków 2006.

Pałka D., Zaangażowanie polityczne duchowieństwa katolickiego w II Rzeczypospolitej, „Społeczeństwo i Kościół”, t. 4, 2007.

Pelczar J. S., Pasterz według Serca Jezusowego czyli Ascetyka pasterska, Lwów 1913.

Piela M., Udział duchowieństwa w polskim życiu politycznym w latach 1914-1924, Lublin 1994.

Stanaszek B., Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939, Lublin 1999.

Strzeszewski C., Rozwój chrześcijańskiej myśli społecznej w niepodległej Polsce, [w:] Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939, red. C. Strzeszewski, R. Bender, Warszawa 1981.

Suchecki Z., Kościół a masoneria, Kraków 2002.

Szal A., Duchowieństwo diecezji przemyskiej o. ł. w latach 1918-1939, „Premislia Christiana”, t. 3, 1989-1990.

Szymecki S., Rak R., Biskup Stanisław Adamski jakiego nie znamy, Katowice 2003.

Walkusz J., Duchowieństwo katolickie diecezji chełmińskiej, Pelplin 1992.

Walkusz J., Działalność duszpasterska biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego 1926-1939, „Nasza Przeszłość”, t. 85, 1995.

Wapiński R., Endecja na Pomorzu 1920-1939, Gdańsk 1966.

Wyczawski E. H., Organizacja kościelna, [w:] Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 2, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań-Warszawa 1979.

Zieliński Z., Kościół polski w dziejach niewoli narodowej i w Polsce odrodzonej, [w:] Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej, red. F. Lenort, Poznań 1982.

Żerko S., Dzieje Polski XX wieku, Poznań 2002.