Notes on Disciplinary Responsibility of Judges for Blatant and Obvious Violations of Law in Polish Legal System
PDF

Keywords

disciplinary responsibility
judges
misconduct
Supreme Court
Polish legal framework

How to Cite

Mazur, P. (2018). Notes on Disciplinary Responsibility of Judges for Blatant and Obvious Violations of Law in Polish Legal System. ETHICS IN PROGRESS, 8(2), 97–109. https://doi.org/10.14746/eip.2017.2.8

Abstract

The paper deals with the disciplinary responsibility of judges for obvious and flagrant legal misconduct. A model of the aforementioned responsibility in the Polish law has been presented. The problems deliberated upon include: the moral justification of punishing judges for mentioned disciplinary delicts and critical evaluation of Supreme Court view about this responsibility. A question is asked about reconsidering the interpretation of obvious and flagrant legal misconduct according to modern times and the complicated social and law reality.

https://doi.org/10.14746/eip.2017.2.8
PDF

References

Andre J. 2010. "Moralność ról jako złożony przypadek zwyczajnej moralności", w: W. Galewicz (red.), Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych. Kraków: Universitas.

Arendt H. 2010. Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka. Warszawa: Aletheia.

Borkowski G. 2012. "Nieskazitelność charakteru a powołanie do wykonywania zawodów prawniczych", w: G. Borkowski (red.), Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania. Lublin: Verba (205-214).

Chyrowicz B. 2016. "Moralne uwarunkowania kondycji ludzkiej". Przegląd Filozoficzny 1:102-121.

Czarnecki P. 2013. Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego. Warszawa: C. H. Beck.

Ereciński T., Gudowski J., & Iwulski J. 2009. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz. Warszawa: Lexis-Nexis.

Giezek J. 2015. "Interes społeczny jako kryterium legalności działań prokuratorskich", w: B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, & A. Walczak-Żochowska (red.), Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa prof. Eleonory Zielińskiej. Warszawa: C. H. Beck (89-99).

Janusz-Pohl B. 2017. Formalizacja i konwencjonalizacja jako instrumenty analizy czynności karnoprocesowych w prawie polskim. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kozielewicz W. 2012. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Warszawa: Lexis-Nexis.

Laskowski M. 2008. "Ustawowe pojęcie 'nieskazitelność charakteru'". Prokuratura i Prawo 6:50–65.

Nowak E. & Mazur P. 2016. "How Moral Judgment Competence Fosters Discretionary Powers: A Dillematic Approach", w: M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, & R. Hauser (Eds.), Common European Constitutional Culture. Frankfurt am Main – Bern – New York: Peter Lang Editions (117-134).

Nowak E. 2018 (w druku). "Transcendentalne pryncypium prawa: obowiązywanie vs. przymus", w: Ideosfera Marka J. Siemka: współmyślenie, dyskusje, eksploracje. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Pietrzykowski T. 2012. Intuicja prawnicza W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa. Katowice: Diffin.

Rocławska A. 2015. Czy polski ustawodawca wymaga od sędziów dzielności etycznej? Rozważania na tle ustawowego wymogu nieskazitelności charakteru. Wrocław: Ogrody Nauk i Sztuk.

Tischner J. 1992. Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Wróblewski J. 1976. "Kontrola decyzji sądowej-wybrane zagadnienia teoretyczne". Państwo i Prawo 8/9:18-31.

Wróblewski J. 1972. Sądowe stosowanie prawa. Warszawa: PWN.

Sarkowicz R. 2005. "Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej", w: S. Wronkowska (red.), Uwagi o współczesnej interpretacji prawniczej. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer (11-31).

Skuczyński P. 2017. "Bezpośrednie stosowania Konstytucji RP przez sądy a odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów". Kwartalnik o Prawach Człowieka 3–4:88-95.

Skuczyński P. 2017. "Nierepresyjne funkcje odpowiedzialności dyscyplinarnej a model postępowania w sprawach dyscyplinarnych". Przegląd Legislacyjny 3:35-53.

Zieliński M. 2011. "Iura novit curia", w: S. Lewandowski, H. Machińska, & J. Petzel (red.), Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego, Warszawa: Wolters Kluwer (287-304).