Oceny moralne w procesie wyrokowania przez sąd karny

Main Article Content

Paweł Mazur

Abstract

The article Moral judgments within processing by criminal court. An overview is designed to be an introduction to problems of moral evaluations within criminal process. It is stated that evaluations necessarily contribute to sentences´ guilty or unguilty and judges pass them to achieve justice. Let us call chosen institutions of penal law to show how problematic axiologica reasoning and evaluative procedures can really be. There is no universal or higher moral system in which judge's evaluations would be rooted. Each judge needs to develop his own moral judgment competence. Courts have to justify values-based sentences to make them convincing for the whole society.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Mazur, P. (2013). Oceny moralne w procesie wyrokowania przez sąd karny. ETHICS IN PROGRESS, 4(2), 137-149. https://doi.org/10.14746/eip.2013.2.9
Section
Core topics-related articles
Author Biography

Paweł Mazur, Adam Mickiewicz University, Poznań

Paweł Mazur, PhD in Law, Assistant Professor at the Adam Mickiewicz University of Poznań, Institute of Philosophy/Chair of Public Philosophy and Philosophy of Law. His research topics include criminal process, ethics of law and philosophy of law.

References

 1. Arendt, H. 2006. Odpowiedzialność i władza sądzenia. Przeł. W. Madej, M. Godyn . Warszawa: Pro szyn ski i Spo łka.
 2. Cieślak, M. 1952. Proces karny (skrypt). Warszawa: PWN.
 3. Cieślak, M. 1984. Polska procedura karna. Warszawa: PWN.
 4. Gudowski, T., Ereciński, J. Iwulski 2013. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis.
 5. Janusz-Pohl, B. 2013. „O wyroku nieistniejącym w polskim postępowaniu karnym”. Państwo i Prawo, 12/2013.
 6. Kaczmarek, T. 2013. „Dobro prawne i społeczna szkodliwos c czynu”. W:
 7. Dębski, R. (red. naukowa). System prawa karnego. Część ogólna. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. Warszawa: C.H. Beck.
 8. Dębski, R. 2006. Materialna treść przestępstwa jako problem kodyfikacyjny: Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości. Warszawa: Kodeks.
 9. Kozak, A.. 1999. „O pojęciu prawniczej władzy dyskrecjonalnej”. W:
 10. Leszczyński, L. (red.), Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia. Konstytucja. Integracja europejska. Lublin: Wydawnictwo Naukowe UMCS.
 11. Kołakowski, L. 2006. Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Krako w: Znak.
 12. Krakowskie Zeszyty Sądowe 2011, nr 5
 13. Lachowski, J. 2005. Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym. Warszawa: C.H. Beck.
 14. Leszczyński, L. 1992. „O aksjologii stosowania prawa”. W: Czech, B. (pod red.) Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu S ląskiego.
 15. Łętowska, E. 1997. „Pozaprocesowe znaczenie uzasadnien wyroko w”. Państwo i Prawo, 5/1997.
 16. Majewski, J. 2007. „Komentarz”. W: Zoll, A. (red. naukowa). Kodeks karny. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.
 17. Nowak, E., Mazur, P. 2014. The New Actuality of Judge Steinberg’s Dilemma. Artykuł przyjęty na międzynarodową konferencję Moral Judgment Competence and Conflict Solving, Universita t Konstanz, lipiec 2014.
 18. Nowak, E., Lind, G. 2009. “Dyskursywna wolnos c a sąd moralny. O destruktywnym wpływie stanu wojennego na edukację demokratyczną wśród studento w”. W: Cern, K. M., Juchacz, P. W., Nowak, E. (red.naukowa). Edukacja demokratyczna. Poznan : Wydawnictwo NaukoweIF UAM.
 19. Pietrzykowski, T. 2011. Etyczne problemy prawa. Warszawa: Lexis Nexis.
 20. Pietrzykowski, T. 2014. Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa.Warszawa: Diffin.
 21. Pohl, Ł. 2007. Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Poznan :Wydawnictwo Naukowe UAM.
 22. Pohl, Ł. 2013. Prawo karne. Część ogólna. Warszawa: Lexis Nexis.
 23. Radbruch, G. 2009. Filozofia prawa. Tł. E. Nowak. Warszawa: PWN.
 24. Reichenbach, H. 1975. „O istocie ocen i norm moralnych”. W: LazariPawłowska, I. (pod red.) Metaetyka. Warszawa: PWN.
 25. Raz, J. 2000. Autorytet prawa. Eseje o prawie i moralności. Warszawa: DomWydawniczy ABC.
 26. Szaniawski, K. 1983. „Racjonalnos c jako wartos c ”. Studia Filozoficzne, 56/1983.
 27. Waltos , S. 2011. „Ławnik – czy piąte koło u wozu?”. W: Grzegorczyk, T. (podred.) Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana.Warszawa: Wolters Kluwer.
 28. Wąsek, A. 1984. „Prawo karne – miminum moralnos ci”. Annales UMCS S.G., Vol.XXXI, Issue 3/1984.
 29. Wojciechowski, B. 2008. Dyskrecjonalność sędziowska. Studiumteoretycznoprawne. Torun : Adam Marszałek.
 30. Wilk, L. 2008. „Aksjologiczne problemy stanu wyz szej koniecznos ci”. Państwo iPrawo, 11/2008.
 31. Wróblewski, J. 1973. Wartość a decyzja sądowa. Warszawa: PWN.
 32. Wróblewski, J. 1988. Sądowe stosowanie prawa. Warszawa: PWN.
 33. Ziembiński, Z. 1972. Etyczne problemy prawoznawstwa. Warszawa: PWN.
 34. Ziembiński, Z. 1980. Podstawowe problemy prawoznawstwa. Warszawa: PWN.
 35. Zieliński, M. 1975. Poznanie sądowe a poznanie naukowe. Warszawa: PWN.
 36. Zirk-Sadowski, M. 1984. Rozumienie ocen w języku prawnym. Ło dz :Wydawnictwo Naukowe UŁ.