Remarks About Legal Situation of Animal Injured By Prohibited Act in Polish Criminal Process
PDF (Język Polski)

Keywords

animal
non-personal carriers of legal rights
criminal process
interests

How to Cite

Mazur, P. (2018). Remarks About Legal Situation of Animal Injured By Prohibited Act in Polish Criminal Process. ETHICS IN PROGRESS, 9(1), 128–139. https://doi.org/10.14746/eip.2018.1.7

Abstract

The article is focused on the issues relating to a legal situation of an animal as a victim of a criminal offense. Currently, according to the rules of criminal procedure, an animal, as an entity, cannot be legally recognised a victim, which significantly lowers efficiency with which its interests can be protected. There are strong moral and pragmatic reasons to grant animals the status of a non-personal carrier of legal rights. Legal personality of animals as victims during a criminal trial should be of only passive nature, allowing recognition of legally-protected interests of the animal.

https://doi.org/10.14746/eip.2018.1.7
PDF (Język Polski)

References

Elżanowski A. & Pietrzykowski T. 2013 „Zwierzęta jako nieosobowe podmioty prawa”. Forum Prawnicze 1:18-28.

Daszkiewicz W. 2000. Prawo karne procesowe. Część ogólna. Poznań – Bydgoszcz: Wydawnictwo Brandt.

Grzegorczyk T. 1998. Strony, ich procesowi przedstawiciele i inni uczestnicy postępowania karnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hołówka J. 2015. „Czy istnieją zwierzęta ze statusem osoby”. Przegląd Filozoficzny 2:65- 88.

Janusz-Pohl B. 2017 Formalizacja i konwencjonalizacja jako instrumenty analizy czynności procesowych w prawie polskim. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kmiecik R. 2002. „Dereifikacja zwierząt czy antropomorfizm prawniczy?”, w: M. Mozgawa (red.), Prawna ochrona zwierząt. Lublin: Wydawnictwo Verba (185- 187).

Lazari-Pawłowska I. 1992. Etyka. Pisma wybrane. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Lech-Klementowski M. 2000. „O odpowiedzialności karnej zwierząt i ich udziale w karze w średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europie”, w: M. Mozgawa (red.), Prawna ochrona zwierząt (19-43).

Łętowska E. 1997. «Dwa cywilnoprawne aspekty praw zwierząt: dereifikacja i personi-fikacja», w: A. Szpunar (red.), Dwa cywilnoprawne aspekty praw zwierząt. Dereifik¬acja i personifikacja. Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa. Łódź: Wy¬dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego (71-93).

Nazar M. 2002. „Normatywna dereifikacja zwierząt-aspekty cywilnoprawne”, w: M. Mozgawa (red.), Prawna ochrona zwierząt (129-154).

Pohl Ł. 2007. Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Węglowski M. G. 2008. Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt. Warszawa: Wydawnictwo Dom Organizatora.

Woleński J. 2015. ”Szowinizm gatunkowy, humanitaryzm i animalocentryzm”. Przegląd Filozoficzny 2:25-34.

Patryas W. 1977. Definiowanie pojęć prawnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pietrzykowski T. 2011. Etyczne problemy prawa. Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis.

Pietrzykowski T. 2015. „Problem podmiotowości prawnej zwierząt z perspektywy filozofii prawa”. Przegląd Filozoficzny 2:247-259.

Pietrzykowski T. 2013. „Podmiotowość prawna-ujęcie teoretyczne”, w: A. Bielska- Brodziak (red.), O czym mówią prawnicy mówiąc o podmiotowości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (15-31).

Pietrzykowski T. 2017. Naturalizm i granice nauk prawnych. Esej z metodologii prawoznawstwa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Probucka D. 2015. Prawa Zwierząt. Kraków: Universitas.

Skuczyński P. & Zientara A. 2012. ”Prawnokarna ochrona zwierząt a filozoficzny i teoretycznoprawy problem wartości i praw podmiotowych”, w: T. Gardocka & A. Gruszczyńska (red.), Status zwierzęcia : zagadnienia filozoficzne i prawne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek ( 202-227).

Żbikowska M. 2015. Zasada lojalności w procesie karnym w odniesieniu do pokrzywdzonego. Toruń. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Zieliński M. & Ziembiński Z. 1988. Uzasadnienie twierdzeń ocen i norm w prawoznawstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zieliński M. 2017. Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.