Pressto.

Page Header

Remarks About Legal Situation of Animal Injured By Prohibited Act in Polish Criminal Process

Paweł Mazur

DOI: https://doi.org/10.14746/eip.2018.1.7

Abstract


The article is focused on the issues relating to a legal situation of an animal as a victim of a criminal offense. Currently, according to the rules of criminal procedure, an animal, as an entity, cannot be legally recognised a victim, which significantly lowers efficiency with which its interests can be protected. There are strong moral and pragmatic reasons to grant animals the status of a non-personal carrier of legal rights. Legal personality of animals as victims during a criminal trial should be of only passive nature, allowing recognition of legally-protected interests of the animal.


Keywords


animal; non-personal carriers of legal rights; criminal process; interests

Full Text:

References


Elżanowski A. & Pietrzykowski T. 2013 „Zwierzęta jako nieosobowe podmioty prawa”. Forum Prawnicze 1:18-28.

Daszkiewicz W. 2000. Prawo karne procesowe. Część ogólna. Poznań – Bydgoszcz: Wydawnictwo Brandt.

Grzegorczyk T. 1998. Strony, ich procesowi przedstawiciele i inni uczestnicy postępowania karnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hołówka J. 2015. „Czy istnieją zwierzęta ze statusem osoby”. Przegląd Filozoficzny 2:65- 88.

Janusz-Pohl B. 2017 Formalizacja i konwencjonalizacja jako instrumenty analizy czynności procesowych w prawie polskim. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kmiecik R. 2002. „Dereifikacja zwierząt czy antropomorfizm prawniczy?”, w: M. Mozgawa (red.), Prawna ochrona zwierząt. Lublin: Wydawnictwo Verba (185- 187).

Lazari-Pawłowska I. 1992. Etyka. Pisma wybrane. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Lech-Klementowski M. 2000. „O odpowiedzialności karnej zwierząt i ich udziale w karze w średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europie”, w: M. Mozgawa (red.), Prawna ochrona zwierząt (19-43).

Łętowska E. 1997. «Dwa cywilnoprawne aspekty praw zwierząt: dereifikacja i personi-fikacja», w: A. Szpunar (red.), Dwa cywilnoprawne aspekty praw zwierząt. Dereifik¬acja i personifikacja. Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa. Łódź: Wy¬dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego (71-93).

Nazar M. 2002. „Normatywna dereifikacja zwierząt-aspekty cywilnoprawne”, w: M. Mozgawa (red.), Prawna ochrona zwierząt (129-154).

Pohl Ł. 2007. Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Węglowski M. G. 2008. Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt. Warszawa: Wydawnictwo Dom Organizatora.

Woleński J. 2015. ”Szowinizm gatunkowy, humanitaryzm i animalocentryzm”. Przegląd Filozoficzny 2:25-34.

Patryas W. 1977. Definiowanie pojęć prawnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pietrzykowski T. 2011. Etyczne problemy prawa. Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis.

Pietrzykowski T. 2015. „Problem podmiotowości prawnej zwierząt z perspektywy filozofii prawa”. Przegląd Filozoficzny 2:247-259.

Pietrzykowski T. 2013. „Podmiotowość prawna-ujęcie teoretyczne”, w: A. Bielska- Brodziak (red.), O czym mówią prawnicy mówiąc o podmiotowości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (15-31).

Pietrzykowski T. 2017. Naturalizm i granice nauk prawnych. Esej z metodologii prawoznawstwa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Probucka D. 2015. Prawa Zwierząt. Kraków: Universitas.

Skuczyński P. & Zientara A. 2012. ”Prawnokarna ochrona zwierząt a filozoficzny i teoretycznoprawy problem wartości i praw podmiotowych”, w: T. Gardocka & A. Gruszczyńska (red.), Status zwierzęcia : zagadnienia filozoficzne i prawne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek ( 202-227).

Żbikowska M. 2015. Zasada lojalności w procesie karnym w odniesieniu do pokrzywdzonego. Toruń. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Zieliński M. & Ziembiński Z. 1988. Uzasadnienie twierdzeń ocen i norm w prawoznawstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zieliński M. 2017. Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstract - 0 PDF (Język Polski) - 0

AltmetricCopyright (c) 2018 ETHICS IN PROGRESS

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode