Remarks About Legal Situation of Animal Injured By Prohibited Act in Polish Criminal Process

Main Article Content

Paweł Mazur

Abstract

The article is focused on the issues relating to a legal situation of an animal as a victim of a criminal offense. Currently, according to the rules of criminal procedure, an animal, as an entity, cannot be legally recognised a victim, which significantly lowers efficiency with which its interests can be protected. There are strong moral and pragmatic reasons to grant animals the status of a non-personal carrier of legal rights. Legal personality of animals as victims during a criminal trial should be of only passive nature, allowing recognition of legally-protected interests of the animal.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Core topics-related articles
Author Biography

Paweł Mazur, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Paweł Mazur, PhD in Law, Assistant Professor at the Adam Mickiewicz University of Poznań, Institute of Philosophy/Chair of Public Philosophy and Philosophy of Law. His research topics include criminal process, ethics of law and philosophy of law.

References

 1. Elżanowski A. & Pietrzykowski T. 2013 „Zwierzęta jako nieosobowe podmioty prawa”. Forum Prawnicze 1:18-28.
 2. Daszkiewicz W. 2000. Prawo karne procesowe. Część ogólna. Poznań – Bydgoszcz: Wydawnictwo Brandt.
 3. Grzegorczyk T. 1998. Strony, ich procesowi przedstawiciele i inni uczestnicy postępowania karnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Hołówka J. 2015. „Czy istnieją zwierzęta ze statusem osoby”. Przegląd Filozoficzny 2:65- 88.
 5. Janusz-Pohl B. 2017 Formalizacja i konwencjonalizacja jako instrumenty analizy czynności procesowych w prawie polskim. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 6. Kmiecik R. 2002. „Dereifikacja zwierząt czy antropomorfizm prawniczy?”, w: M. Mozgawa (red.), Prawna ochrona zwierząt. Lublin: Wydawnictwo Verba (185- 187).
 7. Lazari-Pawłowska I. 1992. Etyka. Pisma wybrane. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 8. Lech-Klementowski M. 2000. „O odpowiedzialności karnej zwierząt i ich udziale w karze w średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europie”, w: M. Mozgawa (red.), Prawna ochrona zwierząt (19-43).
 9. Łętowska E. 1997. «Dwa cywilnoprawne aspekty praw zwierząt: dereifikacja i personi-fikacja», w: A. Szpunar (red.), Dwa cywilnoprawne aspekty praw zwierząt. Dereifik¬acja i personifikacja. Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa. Łódź: Wy¬dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego (71-93).
 10. Nazar M. 2002. „Normatywna dereifikacja zwierząt-aspekty cywilnoprawne”, w: M. Mozgawa (red.), Prawna ochrona zwierząt (129-154).
 11. Pohl Ł. 2007. Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 12. Węglowski M. G. 2008. Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt. Warszawa: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 13. Woleński J. 2015. ”Szowinizm gatunkowy, humanitaryzm i animalocentryzm”. Przegląd Filozoficzny 2:25-34.
 14. Patryas W. 1977. Definiowanie pojęć prawnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 15. Pietrzykowski T. 2011. Etyczne problemy prawa. Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis.
 16. Pietrzykowski T. 2015. „Problem podmiotowości prawnej zwierząt z perspektywy filozofii prawa”. Przegląd Filozoficzny 2:247-259.
 17. Pietrzykowski T. 2013. „Podmiotowość prawna-ujęcie teoretyczne”, w: A. Bielska- Brodziak (red.), O czym mówią prawnicy mówiąc o podmiotowości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (15-31).
 18. Pietrzykowski T. 2017. Naturalizm i granice nauk prawnych. Esej z metodologii prawoznawstwa. Warszawa: Wolters Kluwer.
 19. Probucka D. 2015. Prawa Zwierząt. Kraków: Universitas.
 20. Skuczyński P. & Zientara A. 2012. ”Prawnokarna ochrona zwierząt a filozoficzny i teoretycznoprawy problem wartości i praw podmiotowych”, w: T. Gardocka & A. Gruszczyńska (red.), Status zwierzęcia : zagadnienia filozoficzne i prawne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek ( 202-227).
 21. Żbikowska M. 2015. Zasada lojalności w procesie karnym w odniesieniu do pokrzywdzonego. Toruń. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 22. Zieliński M. & Ziembiński Z. 1988. Uzasadnienie twierdzeń ocen i norm w prawoznawstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 23. Zieliński M. 2017. Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.