Psychological Determinants of Decision-making Through Religious Vocation in View of the Theory of L.M. Rulla SJ

Main Article Content

Borys Jacek Soiński

Abstract

This article is based on research on the decision-making process about religious vocation. The progress of this process depends on many conditions and factors. The article analyzes the important role of freedom in decision-making. Determinants of vocational decisions are shown in the background theory of self-transcendence consistency by L.M. Rulla. The consistency of the vocation and the decisions of the progress growth in vocation depend on three essential components of personality: values, psychophysiological needs and attitudes. The task of psychology is to determine the personality traits of a candidate on the stage of formation and determine its developmental potential. Diagnosis of internal integration of the candidate to serve the selection or assistance that should be given to him before deciding sustainable.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Soiński, B. J. (2013). Psychological Determinants of Decision-making Through Religious Vocation in View of the Theory of L.M. Rulla SJ. Filozofia Chrześcijańska, 10, 161-186. https://doi.org/10.14746/fc.2013.10.11
Section
Osoba i wola

References

 1. Allport G.W., Osobowość i religia, Warszawa 1988.
 2. Altemeyer B., Hunsberger B., Amazing conversions: Why some turn to faith and others abandon religion, Amherst, New York 1997.
 3. Bertone T. kard., Rescriptum ex audientia Sekretarza Stanu, „L'Osservatore Romano" wyd. polskie, 2008, nr 6.
 4. Buksik D. SDB, Potrzeba kształtowania sumienia w perspektywie konsekracji zakonnej. Refleksja psychologiczna, „Seminare" 2003, nr 19, s. 299-314.
 5. Caruso I.A., Psychoanalyse und Synthese der Existenz, Freiburg 1952.
 6. Cencini A., Historia własnego powołania - Miejsce dla tajemnicy, Kraków 2001.
 7. Cencini A., Manenti A., Psychologia a formacja. Struktura i dynamika, Kraków 2002.
 8. Cencini A., Psicologia e vocazione, rapporto imprescindibile, "Rogate Ergo" 2008, nr 4, s. 3-6.
 9. Chlewiński Z. ks., Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, Poznań 1986.
 10. Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1971.
 11. Dyrek K. SJ, Psychologiczny i duszpasterski aspekt homoseksualizmu, w: Kościół wobec homoseksualizmu. Opracowania - świadectwa - dokumenty, red. ks. T. Huk, Warszawa 1996, s. 13-32.
 12. Dyrek K. SJ, Kożuch M. SJ, Trojan K. SJ, Powołanie. Rozeznanie i rozwój. Aspekt psy- chologiczny, Kraków 1993.
 13. Evdokimov P., La connaissance de Dieu selon la tradition orientale, Paris 1988.
 14. Gałkowski O.T. CP, Wiedza psychologiczna w formacji kandydatów do kapłaństwa, „Prawo Kanoniczne" 53 (2010), nr 1-2.
 15. Groeschel B.J., O odwadze życia w czystości, Warszawa 1998.
 16. Jan Paweł II, Allokucja do biskupów Kolumbii, AAS, an. Et vol. LXXI, n. 12, s. 1016.
 17. Jan Paweł II, Gratissimam sane, List do Rodzin z okazji roku rodziny z 2 II 1994, Rzym 1994.
 18. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, Watykan 1993.
 19. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata, [Poznań] 1996.
 20. Jan Paweł II, Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej - 5 lutego 1987 r. O chrześcijańską interpretację kanonicznych zasad orzekania o nieważności małżeństwa, „L'Osservatore Romano" wyd. polskie, 1987, nr 2.
 21. Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
 22. Kelly B.M. SJ, Psychology and Moral Theology, Rome 1987.
 23. Kilpatrick W.K., Psychologiczne uwiedzenie. Brzemię własnego ,,ja". Świeckie pokusy, Poznań 1997.
 24. Kodeks prawa kanonicznego: przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, [Poznań] 1984.
 25. Kongregacja Edukacji Katolickiej, Directoriae respicientes usum competentiarum psychologicarum in admittendis et formandis candidatis ad sacerdotium (29 iun 2008), „Communicationes" 40 (2008) 2, s. 322-335.
 26. Kongregacja Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej, lnstrukcja nt. kryteriów rozeznawania powołania u osób z tendencjami homoseksualnymi ubiegających się o przyjęcie do seminarium i dopuszczenie do święceń, „L'Osservatore Romano" wyd. polskie, 2005, nr 5, s. 54-55.
 27. Kowalczyk D., Między dogmatem a herezją, Warszawa 2003.
 28. Kożuch M. SJ, Antropologiczne podstawy i przebieg kolokwiów wzrostu, Kraków 2004.
 29. Krąpiec M.A. OP, Człowiek w kulturze, Warszawa 1996.
 30. Krąpiec M.A. OP, Ludzki wymiar kultury chrześcijańskiej - wspólnego dziedzictwa narodów Europy, „Znaki Czasu" 1988, nr 9, s. 12-28.
 31. Krąpiec M.A. OP, Natura ludzkiej wolności, „Człowiek w Kulturze" 1997, nr 9, s. 21-31.
 32. Kroplewski Z. ks., Powołani do wolności. Formacja do kapłaństwa i życia zakonnego, Kraków 1998.
 33. Kwiatek P. OFM Cap, Psychologia pozytywna a formacja ludzka w kontekście przygotowania do prezbiteratu, „Seminare" 2010, t. 28, s. 201-211.
 34. Leśniak F., Rola psychologa w seminarium duchownym, „Homo Dei" 1985, nr 4, s. 261-279.
 35. Manenti A., Powołanie, psychologia i łaska, Kraków-Niepokalanów 1995.
 36. Nowak A.J. OFM, Trudności psychologiczno-środowiskowe w podejmowaniu decyzji trwałych, w: Vivere in Christo, red. ks. J. Nagórny, A. Derdziuk OFMCap, Lublin 1996, s. 269-289.
 37. Nowak A.J. OFM, Osobowość sakramentalna, Lublin 1997.
 38. Ożóg T., Potrzeba, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2012, s. 127-128.
 39. Parzyszek C. ks. SAC, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Ząbki 2007.
 40. Paweł VI, List Apostolski Summum Dei Verbum, Roma 1963.
 41. Posłuszny H. ks., Psychiczne uwarunkowania kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, „Studia Włocławskie" 1998, nr 1, s. 179-193.
 42. Rulla L.M. SJ, Anthropology of the Christian Vocation, Vol. 1: lnterdisciplinary Bases, Rome 1986.
 43. Rulla L.M. SJ, Depth Psychology and Vocation - A Psycho-social Perspective, Rome-Chicago 1971.
 44. Rulla L.M. SJ, F. Imoda SJ, J. Ridick SSC, Psychological Structure and Vocation. A study of Motivations for Entering and Leaving Vocation, Dublin 1977.
 45. Rulla L.M. SJ, J. Ridick SSC, F. Imoda SJ, Anthropology of the Christian Vocation, Vol. 2: Existential confirmation, Rome 1989.
 46. Rulla L.M. SJ, J. Ridick SSC, F. Imoda SJ, Entering and Leaving Vocation: lntrapsychic Dynamics, Rome-Chicago 1976.
 47. Soiński B.J. OFM, Człowiek jako istota otwarta na prawdę i sens. Perspektywa psychologiczna, „Quaestiones Selectae" 2007, nr 21, s. 29-46.
 48. Soiński B.J. OFM, Psychologiczne aspekty formacji w życiu konsekrowanym, w: Vita con- secrata. Adhortacja. Tekst i komentarze, red. A. J. Nowak OFM, Lublin 1998, s. 441-459.
 49. Soiński B.J. OFM, Wspólnota a uczucia toksyczne, w: Święta Teresa od Jezusa mistrzynią doskonałości, red. S.R. Niziński OCD, Poznań 2012, s. 90-112.
 50. Walesa C., Doświadczenia religijne młodzieży, w: Nauki społeczne o młodzieży, red. T. Ożóg, Lublin 1994, s. 107-138.
 51. Wallen R., Psychologia kliniczna, Warszawa 1964.