Józef Tischner's Debate with Thomism - Between Confrontation and Dialogue

Main Article Content

Marek Jawor

Abstract

The article presents an analysis of Józef Tischner’s debate with Thomism. Leaving aside the historical and personal influences which shaped the debate, the author is trying to assess the presented polemics on two fundamental planes: metatheoretical and anthropological. The text constitutes an attempt to answer the question: are the two disparate approaches bound to remain seen as ever confronting, or is there a possibility of them entering a constructive dialogue?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jawor, M. (2013). Józef Tischner’s Debate with Thomism - Between Confrontation and Dialogue. Filozofia Chrześcijańska, 10, 211-227. https://doi.org/10.14746/fc.2013.10.13
Section
Varia

References

 1. Celiński B., Pytania w sprawie ,,Myślenia według wartości", „Znak" 1979, nr 3, s. 292-294.
 2. Chudy W., O silne serce kultury (Polemika syntezująca z ks. Józefem Tischnerem), „Znak" 1982, nr 4, s. 242-253.
 3. Dymarski Z., Debata księdza Józefa Tischnera ze szkoła lubelską, „Logos i Ethos" 1998, nr 1, 235-245.
 4. Gogacz M., Czym zajmuje się filozofia?, „Znak" 1974, nr 9, s. 1150-1158.
 5. Gogacz M., Nieporozumienia w wystąpieniu Tischnera przeciw Swieżawskiemu, „Życie i Myśl" 1977, nr 9, s. 103-109.
 6. Kalinowski J., Swieżawski S., Filozofia w dobie Soboru, tłum. M.C. Gawrysiowie, Warszawa 1995.
 7. Kamiński S., Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej, Lublin 1989.
 8. Kowalczyk S., Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Lublin 2006.
 9. Krąpiec M.A., Filozofia bytu a zagadnienie wartości, „Znak" 1965, nr 4, s. 424-433.
 10. Krąpiec M.A., Ja - człowiek, Lublin 1974.
 11. Levinas E, Etyka i Nieskończony. Rozmowy z Philipem Nemo, tłum. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991.
 12. Possenti V., Józef Tischner - kontestator tomizmu, tłum. E. Zieliński, w: Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu?, red. B. Bejze, Warszawa 1994, s. 465-474.
 13. Radziszewska-Szczepaniak D., Podstawy koncepcji sublimacji uczuć u św. Tomasza z Akwinu, Olsztyn 2002.
 14. Salij J., Duch prawdy, duch wolności, „Znak" 1970, nr 7-8, s. 1004-1013.
 15. Salij J., Nie budujmy wieży Babel, „Znak" 1996, nr 4, s. 116-119.
 16. Stawrowski Z., O pewnej fundamentalnej iluzji. Polemiczny komentarz do myślenia politycznego Józefa Tischnera, w: ,,Bądź wolność Twoja". Józefa Tischnera refleksja nad życiem publicznym, red. J. Jagiełło, W. Zuziak, Kraków 2005, s. 65-82.
 17. Stępień A.B, Wstęp do filozofii, Lublin 1995.
 18. Stępień A.B., Metody w filozofii, „Zeszyty Naukowe KUL" 1981, nr 1, s. 3-19.
 19. Stępień A.B., Przedwczesne podzwonne tomizmowi, „Znak" 1970, nr 7-8, s. 1001-1004.
 20. Stępień A.B., W poszukiwaniu istoty człowieka (Z fenomenologii i metafizyki ludzkiego bytu) w: A.B. Stępień, Studia i szkice filozoficzne, t. 2, Lublin 2001, s. 17-48.
 21. Stępień A.B., Z problematyki doświadczenia wartości, „Zeszyty Naukowe KUL" 1980, nr 1, s. 33-41.
 22. Stępień, A.B., J. Tischnera ejdetyka świadomości i jaźni, „Roczniki Filozoficzne" 1973, z. 1, s. 69-70.
 23. Stróżewski W., Istnienie i Dobro, w: Pytając o człowieka. Myśl filozoficzna Józefa Tischnera, red. W. Zuziak, Kraków 2002, s. 15-31.
 24. Swieżawski S., ,,Jedna tęsknota nas gnała." Przemówienie z okazji wręczenia Nagrody Tischnera, w: Pytając o człowieka. Myśl filozoficzna Józefa Tischnera, red. W. Zuziak, Kraków 2002, s. 155-157.
 25. Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000.
 26. Swieżawski S., Filozofia, teologia i duszpasterstwo, „Tygodnik Powszechny" 1977, nr 13.
 27. Swieżawski S., Istnienie i tajemnica, Lublin 1993.
 28. Świerzawski W., Egzegeza biblijna i teologia spekulatywna u św. Tomasza z Akwinu, „Znak" 1970, nr 1, s. 27-41.
 29. Tarnowski K., Tomizm a obecność filozofii, „Znak" 1978, nr 2, s. 198-212.
 30. Tarnowski K., Wiara i myślenie, Kraków 1999.
 31. Tischner J., Czym jest filozofia, którą uprawiam?, „Znak" 1977, nr 11-12, s. 1354-1358.
 32. Tischner J., Etyka a historia. Wykłady, Kraków 2008.
 33. Tischner J., Etyka wartości i nadziei, w: Wobec wartości, red. J. A. Kłoczowski, J. Tischner, Poznań 1984, s. 51-148.
 34. Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 2002. Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998.
 35. Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1992.
 36. Tischner J., W kręgu spraw filozofii i psychologii, „Znak" 1967, nr 1, s. 80-105.
 37. Tischner J., Wartości etyczne i ich poznanie, „Znak" 1972, nr 5, s. 629-646.
 38. Turowicz J., Człowiek istota nieznana, „Tygodnik Powszechny" 1974, nr 5.
 39. Wilczek A., W poszukiwaniu prawdy o człowieku. Spór księdza Józefa Tischnera z tomizmem, „Czasopismo Filozoficzne" 2009, nr 4/5, s. 52-72.
 40. Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969.
 41. Zembrzuski M., „Cienie bez jaskini" - spór M. Gogacza z J. Tischnerem o charakter filozofii, w: Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, red. I. Andrzejczuk,
 42. Klimski T., Warszawa 2012, s. 99-114.