Xavier Zubiri’s Polemics with Phenomenological Concept of Religion

Main Article Content

SERGIUSZ NIZIŃSKI

Abstract

Zubiri does not accept the classical phenomenological concept of religion which unites religion with sacrum. He is constructing his own metaphysical concept of religion which he unites with the power that has reality. According to Zubiri, religion has its origin in power of the real which allows a person to have personal life. Zubiri’s concept of religion allows to evaluate particular religions acknowledging that they may be more or less true. It is impossible for phenomenology of religion.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
NIZIŃSKI, S. (2018). Xavier Zubiri’s Polemics with Phenomenological Concept of Religion. Filozofia Chrześcijańska, 15, 129-148. https://doi.org/10.14746/fc.2018.15.6
Section
Varia
Author Biography

SERGIUSZ NIZIŃSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny

adiunkt w Zakładzie Filozofi i Chrześcijańskiej UAM. Zajmuje się filozofi ą Boga, a w związku z tym także metafi zyką i epistemologią. Uwagę badawczą koncentrował na: metafi zyce M. Heideggera, fi lozofi i Boga Ch. Hartshorne’a, teologii K.  Bartha – problemie racjonalności wiary, filozofi i Boga X. Zubiriego (obecna dziedzina badań), mistyce karmelitańskiej św. Jana od Krzyża oraz św. Teresy od Jezusa, a także na filozofi i mistyki. Opublikował kilka pozycji książkowych, artykułów oraz prac pod swoją redakcją.

References

 1. Eliade M., Sacrum, mit, historia, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970.
 2. González M.D., Dios, problema de todos, w: Voluntad de vida. Ensayos fi losófi cos, red. Seminario Zubiri – Ellacuría, Managua 1993, s. 77-91.
 3. Gracia D., El tema de Dios en la fi losofía de Zubiri, “Estudios Eclesiásticos” vol. 56, 216-217 (1981), s. 61-78.
 4. Gracia D., Religación y religión en Zubiri, w: Filosofía de la religión, red. M. Fraijó, Trotta, Madrid 1994, s. 491-512 [dostępny tylko maszynopis].
 5. Jagłowski M., Realizm transcendentalny Xaviera Zubiriego, Olsztyn 2000.
 6. Llenín Iglesias F., La realidad divina. El problema de Dios en Xavier Zubiri, Oviedo 1990.
 7. Otto R., Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, tłum. B. Kupis, Warszawa 1999.
 8. Pintor-Ramos A., Dios y el problema de la realidad en Zubiri, “Cuadernos de Pensamiento” 1 (1987), s. 107-121.
 9. Pintor-Ramos A., Religación y “prueba” de Dios en Zubiri, “Razón y Fe” nov. 1988, s. 319-336.
 10. Rivera de Ventosa E., Filosofía de la religión en X. Zubiri: Lo teologal y lo teológico, w: Exilios filosófi cos de España, red. A.H. Soriano, Salamanca 1992, s. 515-531.
 11. Savignano A., Zubiri y la fi losofía de la religión, “Pensamiento”, Vol. 71 extraordinario (2015), núm. 266, s. 425-434.
 12. Sáez Cruz J., La accesibilidad de Dios: su mundanidad y transcendencia en X. Zubiri, Salamanca 1995.
 13. Sáez Cruz J., Sobre el problema de la realidad, Málaga 2013.
 14. Solari E., La raíz de lo sagrado. Contribuciones de Zubiri a la fi losofía de la religión, Santiago de Chile 2010.
 15. Zubiri X., El hombre y Dios, Madrid 2012.
 16. Zubiri X., El problema fi losófi co de la historia de las religiones, Madrid 2006.
 17. Zubiri X., El problema teologal del hombre: Cristianismo, Madrid 1999.
 18. Zubiri X., Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad, Madrid 1984.
 19. Zubiri X., Inteligencia y logos, Madrid 2008.
 20. Zubiri X., Inteligencia y razón, Madrid 2008.