Pressto.

Nagłowek strony

Vol 15 (2018)

Osoba i doświadczenie mistyczne (3)

Spis treści

Doświadczenie mistyczne we wczesnym średniowieczu. Aspekty fi lozofi czne

Warunki doświadczenia mistycznego według Pseudo-Dionizego Areopagity. Ujęcie filozoficzne PDF
MACIEJ MANIKOWSKI 9-29
Eriugeny koncepcja powrotu: dzieło natury czy łaski? PDF
AGNIESZKA KIJEWSKA 31-58
Czy Joachim z Fiore był mistykiem? Kilka uwag na temat apokaliptycznej duchowości kalabryjskiego opat PDF
JAN GRZESZCZAK 59-81

Varia

Chrześcijaństwo pozakonfesjonalne i Søren Kierkegaard PDF
KAROL TOEPLITZ 85-106
Religia a poszukiwania metafi zyczne współczesnego człowieka PDF
MAREK SZULAKIEWICZ 107-128
Polemika Xaviera Zubiriego z fenomenologiczną koncepcją religii PDF
SERGIUSZ NIZIŃSKI 129-148


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo