Chrześcijaństwo pozakonfesjonalne i Søren Kierkegaard

Main Article Content

KAROL TOEPLITZ

Abstract

According to Søren Kierkegaard, the development of Christianity is a history of going away from it, or at least of mitigating the criteria of belonging to it. Dane proposes two models of the trans confessional faith: (1) The recognition of the earthly life of Jesus Christ, of his death and resurrection, and nothing more. (2) The recognition of the faith as that which was defi ned above in the fi rst point and, additionally, on this basis of the choice of the Bible, which is possible as the secondary act related to the faith but not as its starting point. Moreover, all the interpretations of the beyond-confessional faith should be subjectively considered by a single individual. Kierkegaard mentions here some mystical elements. All the religious relationships should be personal in character. As far as the questions of faith and reason are concerned, the standpoint of Paulinism – either/or – is binding. Kierkegaard demands that the existing churches recognise themselves as representing the mitigated forms of Christianity; otherwise they have to undergo criticism. For him, the fi rst two centuries of the existence of Christianity are the ideal ones, and the personal model is the „witness of the truth”, of which he gives the detailed description. The increasing phenomenon of the trans-confessional faith has its roots in the civilisational changes (the secularization) as well as in the intensive manifestation, in the history of Christianity, of the practices which are inconsistent with the biblical background.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
TOEPLITZ, K. (2018). Chrześcijaństwo pozakonfesjonalne i Søren Kierkegaard. Filozofia Chrześcijańska, 15, 85-106. https://doi.org/10.14746/fc.2018.15.4
Section
Varia
Author Biography

KAROL TOEPLITZ, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

prof. dr hab., polski fi lozof, etyk i tłumacz, wykładowca wielu uczelni; m.in. do 2009 roku na Wydziale Historyczno-Filozofi cznym Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Był uczniem prof. Leszka Kołakowskiego. Profesor Toeplitz jest tłumaczem na język polski prac wybitnego duńskiego filozofa, Sørena Kierkegaarda. Tłumaczył również z języka niemieckiego m.in. książkę Güntera Grassa. W obszarze zainteresowań profesora Toeplitza pozostają filozofi a człowieka, filozofi a religii, filozofi a sztuki współczesnej, historia fi lozofi i i teorii kultury, historia filozofi i XIX i XX wieku oraz teorie kultury XX wieku.

References

 1. Brandstaetter R., Krąg biblijny, Warszawa 1979.
 2. Broń-Wojciechowska A., N.F.S. Grundtvig, Warszawa 1986.
 3. Bultmann R., Das Verhältnis der urchristlichen Christusbotschaft zum historischen Jesus, Bonn 1961.
 4. Ferdek B., Błąd teologiczny a ekumenizm, w: Status błędu w fi lozofi i i teologii, red. L. Miodoński, Wrocław 2014, s. 155-170.
 5. Kierkegaard S., Czy biskup Mynster był „świadkiem prawdy”, jednym z „prawdziwych świadków prawdy” i czy jest to prawdą?, tłum. K. Toeplitz, „Kronos” 1 (2016), s. 223-227.
 6. Kierkegaard S., Czy biskup Mynster był „świadkiem prawdy”, jednym z „prawdziwych świadków prawdy” i czy jest to prawdą?, w: Pisma późne, tłum. i komentarze K. Toeplitz, Kęty 2016, s. 350-357.
 7. Kierkegaard S., Nienaukowe zamykające „post scriptum” do „Okruchów filozoficznych”, tłum., wstęp, komentarze K. Toeplitz, Kęty 2011.
 8. Kierkegaard S., Okruchy fi lozofi czne. Chwila, tłum K. Toeplitz, Kęty 2001.
 9. Kierkegaard S., Okruchy fi lozofi czne. Chwila, tłum. K. Toeplitz, Warszawa 1988.
 10. Kłoczowski A., Drogi i bezdroża. Szkice z fi lozofi i religii dla humanistów, Kraków 2017.
 11. Kołakowski L., Świadomość religijna i więź kościelna. Studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym XVII wieku, Warszawa 1965.
 12. Pasek Z., Wyznania wiar. Protestantyzm, Kraków 1999.
 13. Prokopski J.A., Paul Tillich – odwaga wiary w wieku zwątpienia, „Nowa Krytyka” 36 (2016), s. 75-92.
 14. Stasiak S., Błędy w przekazie tekstu biblijnego, w: Status błędu w fi lozofi i i teologii, red. B. Ferdek, L. Miodoński, Wrocław 2014, s. 59-68.
 15. Status błędu w filozofi i i teologii, red. L. Miodoński, Wrocław 2014.
 16. Toeplitz K., Czy sprzeczności mogą mieć budujący charakter, „Słupskie Studia Filozoficzne” 4 (2002), s. 5-20.
 17. Toeplitz K., Dlaczego Kierkegaard nie mógł uznać siebie za chrześcijanina, w: S. Kierkegaard, Pisma mniejsze (wybór) w tłumaczeniu Karola Toeplitza, Toruń 2007, s. 5-10.
 18. Toeplitz K., Konfl ikt Abrahama (Próba egzystencjalizacji religii prawa), „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” 1966 z. 2, s. 29-71.
 19. Toeplitz K., O immanentnych sprzecznościach w Biblii, w: Filozofi a – dialog – uniwersalizm. Księga dedykowana prof. J. Kuczyńskiemu, red. J.L. Krakowiak, W. Lorenc, A. Miś, Warszawa, s. 67-77.
 20. Toeplitz K., O możliwości lub niemożliwości istnienia chrześcijańskiego egzystencjalizmu, „Studia Filozoficzne” 1983 nr 7, s. 3-26.
 21. Toeplitz K., O tożsamości konfesyjnej, „Myśl Protestancka” cz. I 1999 nr 3, s. 20-36; cz. II 1999 nr, s. 32-43.
 22. Toeplitz K., Wiara Sørena albo dlaczego Kierkegaard nie mógł się przyznać do bycia chrześcijaninem, w: W kręgu Kierkegaarda, red. A. Szwed, Kęty–Warszawa 2014, s. 3-12.
 23. Wust P., Niepewność i ryzyko, tłum. i wstęp K. Toeplitz, Warszawa 2006.
 24. Wyznanie Augsburskie (Konfesja Augsburska), VII, O Kościele, w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, tłum. A. Wantuła, J. Jackowski, W. Niemczyk, J. Pośpiech, Bielsko-Biała 1999, s. 144-145.