The Trivial Horizons of the Ethics of Interpretation of Vattimo.

Main Article Content

Piotr Domeracki

Abstract

Vattimo is an author of so-called radicalized hermeneutics. In it he refers creatively to the counter-metaphysical nihilism of Nietzsche and Heidegger. He is accompanied by an intention of radicalization (weakening) both these positions with hope for clearing them of the remains of metaphysical thinking. The nihilistic accomplishment of hermeneutics Vattimo combines with its transition to the ethical position. However he polemizes with approaches, which develop “an ethical vocation” of hermeneutics either in the direction of the ethics of communication (like Habermas), or in the direction of the ethics of redescription (like Rorty), or in the direction of the ethics of continuation (like Gadamer). In their place Vattimo suggests the ethics of interpretation, which is rather ethics of goods than ethics of obligations. It is a kind of a retrospective (historical), pluralistic, relativistic ethics with a preference for the value of freedom.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Domeracki, P. (2009). The Trivial Horizons of the Ethics of Interpretation of Vattimo. Filozofia Chrześcijańska, 6, 137-155. https://doi.org/10.14746/fc.2009.06.11
Section
Varia

References

 1. Caputo J.D., Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project, Indiana University Press 1987.
 2. Derrida J., Vattimo G. i inni, Religia. Seminarium na Capri prowadzone przez Jacquesa Derridę i Gianniego Vattimo, w którym udział wzięli Maurizio Ferraris, Hans-Georg Gadamer, Aldo Gargani, Eugenio Trias i Vinzenzo Vitiello, tłum. M. Kowalska, E. Łukaszyk, P. Mrówczyński, R. Reszke, J. Wojcieszak, Warszawa 1999.
 3. Dybel P., Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, Kraków 2004.
 4. Dybel P., Problem dziejowości rozumienia w hermeneutyce Gadamera (na przykładzie pojęcia tradycji), w: red. A. Przyłębski, Uniwersalny wymiar hermeneutyki, Poznań 1997.
 5. Gadamer H.G., Człowiek i język, tłum. K. Michalski, w: tegoż, Rozum, słowo, dzieje, tłum. M. Łukasiewicz i K. Michalski, Warszawa 2000.
 6. Gadamer H.G., Język i rozumienie, tłum. B. Sierocka, w: tegoż, Język i rozumienie, tłum. P. Dehnel i B. Sierocka, Warszawa 2003.
 7. Gadamer H.G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Warszawa 2007.
 8. Habermas J., Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, tłum. W. Lipnik, Warszawa 2004.
 9. Habermas J., Filozoficzny dyskurs nowoczesności, tłum. M. Łukasiewicz, Kraków 2007.
 10. Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. 2, tłum. A. M. Kaniowski, Warszawa 2002.
 11. Heidegger M., Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 2004.
 12. Heidegger M., Nietzsche, tłum. A. Gniazdowski, P. Graczyk, W. Rymkiewicz, M. Werner, C. Wodziński, t. 2, Warszawa 1999.
 13. Januszkiewicz M., Etyczny wymiar hermeneutyki (wokól Gianni Vattimo), w: Filozofia i etyka interpretacji, red. A.F. Kola, A. Szahaj, Kraków 2007.
 14. Kamińska M., Gianni Vattimo i świat masowej komunikacji, w: G. Vattimo, Społeczeństwo przejrzyste, tłum. M. Kamińska, Wrocław 2006.
 15. Kmita J., Posłowie. Racjonalność «uwolniona od hipoteki metafizycznej», w: J. Habermas, Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, tłum. W. Lipnik, Warszawa 2004.
 16. Leśniewski N., O hermeneutyce radykalnej, Poznań 1998.
 17. Lorenc W., Hermeneutyczne koncepcje człowieka. W kręgu inspiracji heideggerowskich, Warszawa 2003.
 18. Marczewski P., O etyce miłosierdzia. Opowiada Gianni Vattimo, filozof, rozmowę prowadzi P. Marczewski, Dziennik.PL, sobota 22 grudnia 2007, http://www. dziennik.pl/dziennik/europa/100501.html. [dostęp: 20.06.2009].
 19. Michalski K., Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1998.
 20. Nietzsche F., Wola mocy, tłum. S. Frycz i K. Drzewiecki, wydanie Dzieł 1910–1911.
 21. Nietzsche F., Wola mocy, tłum. S. Frycz i K. Drzewiecki, Kraków 2006.
 22. Perkowska H., Postmodernizm a metafizyka, Warszawa 2003.
 23. Renaut A., Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowości, tłum. D. Leszczyński, Wrocław-Warszawa-Kraków 2001.
 24. Rewers E., Interpretacja jako lustro, różnica i rama, w: Filozofia i etyka interpretacji, red. A.F. Kola, A. Szahaj, Kraków 2007.
 25. Rorty R., Etyka zasad a etyka wrażliwości, tłum. D. Abriszewska, ,,Teksty drugie" 2002, nr 1-2.
 26. Rorty R., Filozofia a zwierciadło natury, tłum. M. Szczubiałka, Warszawa 1994.
 27. Szahaj A., Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wrocław 2002.
 28. Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przekład zespołowy, Warszawa 2001.
 29. Torzewski W., Racjonalność hermeneutyki a problem historyzmu – Gianni Vattimo, „FiloSofija” nr 1, 2001.
 30. Vattimo G, After Christianity, New York 2002.
 31. Vattimo G., After the Death of God, John D. Caputo and G. Vattimo, Edited by Jeffrey W. Robbins, Columbia University Press, 2006.
 32. Vattimo G., Beyond Interpretation: The Meaning of Hermeneutics for philosophy, tłum. D. Webb, Stanford University Press, 1997.
 33. Vattimo G., Credere di credere, Garzanti, Milano 1996.
 34. Vattimo G., Etica dell’interpretazione, Torino 1989.
 35. Vattimo G., Il Futuro della Religione, con Richard Rorty. A cura di S. Zabala, Garzanti, Milano 2005.
 36. Vattimo G, The Future of Religion, R. Rorty and G. Vattimo, Edited by Santiago Zabala, Columbia University Press, 2005.
 37. Vattimo G., Hermeneutyka – nowa ‘koiné’, przeł. B. Stelmaszczyk, ,,Teksty Drugie" 1996, nr 1.
 38. Vattimo G., Nihilism and Emancipation: Ethics, Politics and Law, Edited by S. Zabala, Columbia University Press, 2004.
 39. Vattimo G Nichilismo ed emancipazione. Etica, politica e diritto, a cura di S. Zabala, Garzanti, Milano 2003.
 40. Vattimo G., Oltre l’interpretazione, Laterza, Rome– Bari 1994.
 41. Vattimo G., Społeczeństwo przejrzyste, tłum. M. Kamińska, Wrocław 2006.
 42. Vattimo G., Ślad śladu, w: Derrida J., Vattimo G. i inni, Religia. Seminarium na Capri prowadzone przez Jacquesa Derridę i Gianniego Vattimo, w którym udział wzięli Maurizio Ferraris, Hans-Georg Gadamer, Aldo Gargani, Eugenio Trias i Vinzenzo Vitiello, tłum. M. Kowalska, E. Łukaszyk, P. Mrówczyński, R. Reszke, J. Wojcieszak, Warszawa 1999.
 43. Vattimo G., Verita o fede debole. Dialogo su cristianesimo e relativismo, con René Girard. A cura di P. Antonello, Transeuropa Edizioni, Massa 2006.
 44. Warnke G., Gadamer. Hermeneutics, Tradition and Reason, Stanford 1987.
 45. Welsch W., Nasza postmodernistyczna moderna, tłum. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998.
 46. Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 2005.
 47. Zawadzki A., Pojęcie nihilizmu u Nietzschego, Heideggera i Vattimo, ,,Słupskie Prace Filologiczne", Seria ,,Filologia Polska" 3, 2004.
 48. Zawadzki A., Koniec nowoczesności: nihilizm, hermeneutyka, sztuka, w: G. Vattimo, Koniec nowoczesności, tłum. M. Surma-Gawłowska, Kraków 2006.