Relational and metaphysical mysticism in The Book of Saint Angela of Foligno

Main Article Content

Mateusz Stróżyński

Abstract

The article discusses the coexistence of two forms of Christian mysticism – metaphysical and relational – in The Book of Angela of Foligno. The metaphysical type, associated with the Neoplatonic philosophy, is probably inspired by The Soul’s Journey Into God by Saint Bonaventure who describes the experience of God as viewing existence or being (esse). The relational type is focused on the human and personal aspect of Jesus and the experience of love in the I-You relationship. While in many medieval mystics there is only one type of mysticism (e.g. metaphysical in Eckhart, relational in Bernard of Clairvaux), in Angela there is an interesting coexistence of both these types of experience of God.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Stróżyński, M. (2019). Relational and metaphysical mysticism in The Book of Saint Angela of Foligno. Filozofia Chrześcijańska, 16, 7-25. https://doi.org/10.14746/fc.2019.16.1
Section
Dział główny
Author Biography

Mateusz Stróżyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Mateusz Stróżyński – filolog klasyczny, filozof, psycholog, psychoterapeuta. W 2007 roku obronił pracę doktorską na temat mistyki Plotyna (wydana jako Mystical Experience and Philosophical Discourse in Plotinus, Poznań 2008), a w 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Filozofi a jako terapia w pismach Marka Aureliusza, Plotyna i Augustyna (Poznań 2014). Interesuje się mistycyzmem, kontemplacją i ćwiczeniami duchowymi w antyku i średniowieczu, zwłaszcza Plotynem, Augustynem i mistyką XIII i XIV wieku. Jego artykuły na temat fi lozofi i Augustyna ukazały się m.in. w czasopismach „Phronesis”, „Vigiliae Christianae”, „Augustinian Studies” i „Augustiniana”, a jego ostatnie publikacje to pierwszy polski przekład i komentarz do dzieła św. Anieli z Foligno, Zapiski (Poznań 2016) oraz redakcja pracy zbiorowejScrinium Augustini. The World of Augustine’s Letters (Turnhout 2017, razem z P. Nehringiem i R. Toczką). Pracuje jako adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu.

References

 1. Angela da Foligno, Il libro dell’esperienza, tłum. G. Pozzi, Milano 1992.
 2. Angèle de Foligno, Le livre de l’expérience des vrais fi dèles, ed. M.-J. Ferré, Paris 1927.
 3. Aniela z Foligno, Objawienia, listy i pouczenia, tłum. M. Stróżyński, Poznań 2018.
 4. Aniela z Foligno, Zapiski, tłum. M. Stróżyński, Poznań 2016.
 5. Arbor vitae crucifi xae Iesu, Prologus primus libri primi, ed. C.T. Davis, Torino, 1961.
 6. Arraj J., God, Zen, and the Intuition of Being, Cheloquin 1988.
 7. Arraj J., Mysticism, Metaphysics and Maritain, Cheloquin 1993.
 8. Bataille G., Doświadczenie wewnętrzne, tłum. O. Hedemann, Warszawa 1998.
 9. De Libera A., Angèle de Foligno et la mystique «féminine». Éléments pour une typologie, w: Angèle de Foligno. Le dossier, s. 345-371.
 10. Ferré M.-J., Les principales dates de la vie d’Angèle de Foligno, „Revue d’histoire franciscaine” 2 (1925), s. 21-34.
 11. Gardet L., Lacombe O., L’expérience du Soi. Étude de mystique comparée, Paris 1981.
 12. Grzegorz z Nyssy, Homilie do Pieśni nad pieśniami, tłum. M. Przyszychowska, Kraków 2007.
 13. Il libro della beata Angela da Foligno, red. L. Thier, A. Calufetti, Grottaferrata (Romae) 1985.
 14. Itinerarium mentis ad Deum 5.2, Doctoris seraphici S. Bonaventurae opera omnia, Quaracchi 1882-1902, vol. 5.
 15. Magistri Echardi Prologi in Opus tripartitum et Expositio libri Genesis, L. Sturlese, Stuttgart 1987.
 16. Maritain J., Pisma fi lozofi czne, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1988.
 17. McGinn B., The Presence of God: A History of Western Christian Mysticism, vol. III: The Flowering of Mysticism: Men and Women in the New Mysticism (1200-1350), New York 1998.
 18. Mistrz Eckhart, Dzieła wszystkie, t. 3, tłum. W. Szymona, Poznań 2014.
 19. Orygenes, Komentarz do Pieśni nad pieśniami, tłum. S. Kalinkowski, Kraków 1994.
 20. Orygenes, Homilie o Pieśni nad pieśniami, tłum. S. Kalinkowski, Kraków 1994.
 21. Otto R., Mistyka Wschodu i Zachodu: analogie i różnice wyjaśniające jej istotę, tłum. T. Duliński, Warszawa 2000.
 22. Paoli E., Le due redazioni del Liber: il perché di una riscrittura, w: Angèle de Foligno. Le dossier, red. G. Barone, J. Dalarun, Rome 1999, s. 29-70.
 23. Poirel D., Les trois chronologies du “Liber Angelae”, w: Il “Liber” di Angela da Foligno e la mistica dei secoli XIII-XIV in rapporto alle nuove culture. Atti del XLV Convegno storico internazionale del Centro italiano di studi sul basso medioevo – Accademia Tudertina (Todi, 12-15 ottobre 2008), Spoleto 2009, s. 227-255.
 24. Santi F., Mistica e immagini, w: Dal visibile all’indicibile. Crocifi ssi ed esperienza mistica in Angela da Foligno, red. M. Bassetti, B. Toscano, Spoleto 2012, s. 85-94.