Spiritual development from the perspective of consciousness. Outline of the problem

Main Article Content

Adam Wysocki

Abstract

The article focuses on the issue of spiritual development from the perspective of consciousness. The question of spiritual development exists in close connection with the concept of spirituality. The issue of consciousness can be reduced to three elements that make up a single act of consciousness: an empirical subject, complementing the object, and a non-act self-awareness, i.e. a non-empirical or proper subject.Self-awareness plays a key role in spiritual development in the fi eld of consciousness. The development of self-awareness should strive to reveal non-act self-awareness, but it has a similar structure and is experienced like any other acts of awareness. Spiritual development is the process of the of self-awareness growth and the constitution of the “Self” as an empirical subject that separates itself from a specifi c class of objects that are a component of the fi eld of possible experience for a person. The eff ects of spiritual development can also be described as self-knowledge, which can be a conceptual explanation of either actual experiences or a more stable state of the human subject.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wysocki, A. (2019). Spiritual development from the perspective of consciousness. Outline of the problem. Filozofia Chrześcijańska, 16, 123-138. https://doi.org/10.14746/fc.2019.16.7
Section
Varia
Author Biography

Adam Wysocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Adam Wysocki – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (2014). Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także teologię na Wydziale Teologicznym na UAM, a od 2016 roku jest wykładowcą tegoż Wydziału. Jego zainteresowania badawczeobejmują: filozofię religii, komparatystykę religijną, dialog międzykulturowy oraz międzyreligijny. Zajmuje się także zagadnieniami duchowości w systemach filozoficzno-religijnych Wschodu i Zachodu. Autor artykułów w czasopismach naukowych i fachowych dotyczących filozofii religii, dialogu międzyreligijnego oraz duchowości.

References

 1. Baniak J., Wprowadzenie. Wielowymiarowość i konteksty kulturowe duchowości religijnej a inne formy duchowości, w: Duchowość religijna jako droga wewnętrznego doskonalenia współczesnego człowieka zachodniego chrześcijaństwa, red. J. Baniak, Toruń 2012, s. 7-19.
 2. Brzozowski T.T., Religijność czy duchowość? O strukturze przeżyć wewnętrznych człowieka, w: Duchowość religijna jako droga wewnętrznego doskonalenia współczesnego człowieka zachodniego chrześcijaństwa, red. J. Baniak, Toruń 2012, s. 267-291.
 3. Chmielewski M., Vademecum duchowości katolickiej – 101 pytań o życie duchowe, Lublin 2004.
 4. Dębowski J., Świadomość, w: J. Dębowski i in. Mała encyklopedia filozofii, Bydgoszcz 1996, s. 460-461.
 5. Dębowski J., Samoświadomość, w: J. Dębowski i in. Mała encyklopedia filozofii, Bydgoszcz 1996, s. 417.
 6. Jarosz M., Pojęcie duchowości w psychologii, w: Studia z psychologii w KUL, t. 16, red. O. Gorbaniuk i in., Lublin 2010, s. 9-22.
 7. Gloy K., Wprowadzenie do filozofii świadomości, tłum. T. Kubalica, Kraków 2009.
 8. Kłoczowski J. A., Czym jest duchowość? – kontekst religijny i kulturowy, w: Fenomen duchowości, red. A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany, Poznań 2006, s. 13-20.
 9. Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002.
 10. Moskal P., Problematyka filozofii duchowości, w: Duchowość religijna jako droga wewnętrznego doskonalenia współczesnego człowieka zachodniego chrześcijaństwa, red. J. Baniak, Toruń 2012, s. 39-48.
 11. Poczobut R., Rodzaje samoświadomości, „Analiza i Egzystencja” nr 7 (2008), s. 5-31.
 12. Podsiad A., Więckowski Z., Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 1983.
 13. Socha P., Psychologia rozwoju duchowego, w: Duchowy rozwój człowieka, red. P. Socha, Kraków 2000, s. 15-44.
 14. Vorgrimler H., Nowy leksykon teologiczny, tłum. i oprac. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 2005.
 15. Wciórka L., Teoria poznania, Biblioteka Pomocy Naukowych, t. 8, Poznań 1996.
 16. Wysocki A., Rozwój duchowy człowieka w świetle poglądów św. Jana od Krzyża, w: Wychowanie do dialogu, red. K. Rędziński, Częstochowa 2008, s. 69-92.
 17. Zaborowski Z., Teoria treści i formy samoświadomości, Warszawa 2000.
 18. Ziemińska R., Samoświadomość i samowiedza z punktu widzenia epistemologii, „Analiza i Egzystencja” nr 7 (2008) , s. 33-51.