Samotność pacjenta i lekarza wobec decyzji o leczeniu inwazyjnym w chirurgii

Main Article Content

Maciej Rewakowicz

Abstract

What we usually call loneliness is surely something experienced by: Palamedes and Ajax at Troy – the victims of Odysseus’s envy, Antygone – after meeting her sister Ismene, Prince Hamlet – after speeking to his mother. The author added to K. Jaspers b order situations his own loneliness research model: about invasive modality in surgery. It consists of two obligatory components parts: 1. Surgeon’s decision given to the patient in the form of proposal – suggestion.2. Patient’s approval – consent. Without surgeon’s proposal – patient consent is meaningless. Without the patient’s approval, the operation cannot usually take place. Patient’s approval, or refuse, is this part of the surgical decision, were we can distinguish: 1. Man’s sovereignty in disposing of his health and life. 2. Existence of a distinct self – individuality of existence “I”. The research model reveals, perhaps even more clearly than the another ones, the ontic dimension of loneliness. Loneliness is the price of identity – oneselfness. In conclusions the author stressed: Necessity of discussing patient’s consent in conjunction with surgeon’s decision. Attempts to isolate the issue of patient’s approval lead to aporia, in particular cases to unhappiness. Whilst describing, by the surgeon, diagnosis and treatment plan, the patient does not gain any competence in the branch of surgery; he is preoccupied with examining the doctor. The most important thing is whether he can trust him. Even the best functioning institutions and community customs cannot remove loneliness completely, especially in border situation s. Therefore they may not be blamed for the fact that the loneliness exists. Time is a strong generator of tensions connected with loneliness. Agreeing with N. Hartmann, that the man exists in his achievements, the author adds: and in decisions made in solitude. There is also creativity here.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rewakowicz, M. (2015). Samotność pacjenta i lekarza wobec decyzji o leczeniu inwazyjnym w chirurgii. Filozofia Chrześcijańska, 12, 115-127. https://doi.org/10.14746/fc.2015.12.10
Section
Dział główny

References

 1. Arystoteles ze Stagiry, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, PWN, Warszawa 2013. Bierdiajew M., Autobiografia filozoficzna, tłum. H. Paprocki, Antyk, Kęty 2002. Branicki W., Tożsamość a wirtualność, Nomos, Kraków 2009.
 2. Cassirer E., Człowiek i kultura, w: Kierunki filozofii współczesnej, cz. II, tłum. A. Stani- szewska, UMK, Toruń 1995.
 3. Chańska W., Powiernicy? Kontrahenci? Misjonarze? Źródła i zakres obowiązków leka- rzy, „Etyka" 35(2002), s. 191-210.
 4. Chlewicki M., Fenomen społeczny w filozoficznym ujęciu Jose Ortegi y Gasseta, w: S. Sar- nowski, M. Korzeniowska, M. Chlewicki, O metafilozofii jako filozofii filozofii, Scho- lar, Warszawa 2007, s. 157-170.
 5. Gonet T., Problem wyboru moralnego w medycynie współczesnej, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny" 1988, 51, 1, s. 1-15.
 6. Hartmann N., Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja, tłum.
 7. J. Garewicz, Comer, Toruń 1994.
 8. Hobbes T., Elementy filozofii, t. 2, tłum. C. Znamierowski, PWN, Warszawa 1956. Jacórzyński W.R., Wichrowski M., Dialog między agapistą a kodeksualistą, „Etyka" 1993,
 9. nr 26, s. 83-86.
 10. Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, KAI, Warszawa 2007.
 11. Judycki S., Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla, Tow. Nauk. KUL-u, Lublin 1990.
 12. Kant I., Krytyka czystego rozumu, t. 1, tłum. R. Ingarden, PWN, Kraków 1957. Konstańczak S., Blaski i cienie odwagi, „Etyka" 37(2004), s. 157-171.
 13. Krokiewicz A., Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa, PAX, Warszawa 1960.
 14. Piecuch C., Otrzymać siebie w darze, w: Kondycja człowieka współczesnego, red. C. Pie- cuch, Wyd. Universitas, Kraków 2006.
 15. Plessner H., Granice wspólnoty, tłum. J. Merecki, Oficyna Naukowa „N", Warszawa 2008. Rudziński R., Jaspers, W.P. Myśli i ludzie, Warszawa 1978.
 16. Scheler M., Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Czytelnik, Warszawa 1997. Storr A., Samotność - powrót do jaźni, tłum. J. Prokopiuk, P.J. Sieradzan, W.A.B., War-
 17. szawa 2010.
 18. Szaniawski K., Teoria decyzji a etyka, „Etyka" 2(1967), s. 7-19.
 19. Szatkowski S., Zasada nieuszkodzenia w etyce medycyny, „Etyka" 29(1996), s. 155-169. Świderska M., Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 20. Tyburski W., Wachowiak A., Wiśniewski R., Historia filozofii i etyki. Źródła i komenta- rze, TNOiK, Toruń 1997.
 21. Tyl M., W stronę Eleusis. O kształtowaniu się postawy religijnej Henryka Elzenberga,
 22. „Znak" 2001, nr 553, s. 95-106.
 23. Zwoliński Z., Istota odpowiedzialności. Warunki formalne i granice, „Etyka" 26(1993), s. 13-20.