On anxiety – a few thoughts

Main Article Content

Agnieszka Biegalska

Abstract

The article constitutes a voice in the interdisciplinary discussion on anxiety. The phenomenon of anxiety is illustrated through three research fields: medical (psychiatric) discourse, theological discourse and philosophical discourse. The ambition of the author is to outline how philosophy serves to complement the research problem, referring to sources of anxiety in the modern man as well as possible ways out of the situations dominated by anxiety.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Biegalska, A. (2016). On anxiety – a few thoughts. Filozofia Chrześcijańska, 13, 135-145. https://doi.org/10.14746/fc./2016.13.12
Section
Varia

References

 1. Arendt H., Co to jest wolność?, w: H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym: osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. M. Godyń, Warszawa 1994, s. 175-208.
 2. Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. Modzelewska, Warszawa 1971.
 3. Bauman Z., Płynny lęk, tłum. J. Margański, Kraków 2008.
 4. Bourne E.J., Lęk i fobia. Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi, Kraków 2011.
 5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. DSM-IV, American Psychiatric Association, Washington, DC 1994.
 6. Eliade M., Mit wiecznego powrotu, tłum. K. Kocjan, Warszawa 1998.
 7. Eliade M., Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Łódź 1993.
 8. Garewicz J., Schopenhauer, czyli wolność bez wyboru, w: Antynomie wolności. Z dziejów filozofii wolności, red. M. Drużkowski, K. Sokół, Warszawa 1966, s. 297-307.
 9. Gra resztkami. Wywiad z Jeanem Baudrillardem przeprowadzony przez Salvatore Mele i Marka Titmarsha, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. A. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1966, s. 203-228.
 10. Heidegger M., Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994.
 11. Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, Warszawa 2005.
 12. ICD-10 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, t. 1, Światowa Organizacja Zdrowia 2009, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2012, [b.m. i b.r].
 13. Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1999.
 14. Kępiński A., Lęk, Warszawa 1987.
 15. Kołakowski L., Kapłan i błazen (Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia), w: L. Kołakowski, Pochwała niekonsekwencji, t. 2, Warszawa 1989, s. 161-180.
 16. Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR, red. J. Wciórka, Wrocław 2000.
 17. Motycka A., Postmodernizm a kryzys kulturowy, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. A. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1966, s. 319-338.
 18. Na chwile wytchnienia, tłum. R. i P. Stencel, B. Śliwińska, M. Wilk, New York–Watford, UK, 2001.
 19. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, red. A. Bilikiewicz, W. Strzyżewski, Warszawa 1992.
 20. Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, D. Doliński, Gdańsk 2008.
 21. Sartre J.-P., Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, tłum. J. Kiełbasa, Warszawa 2007.
 22. Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, t. 1, tłum. J. Garewicz, Warszawa 2009.
 23. Stachewicz K., Kryzys jako kategoria filozoficzna, w: K. Stachewicz, Żyć i rozumieć. Szkice o człowieku i moralności, Poznań 2013, s. 156-165.
 24. Stachewicz K., O (nad)używaniu przedrostka „post” w czasach (po)nowoczesnych, w: K. Stachewicz, Żyć i rozumieć. Szkice o człowieku i moralności, Poznań 2013, s. 129-141.
 25. Strzelczyk G., Jedyna nadzieja w... Bożym sądzie, http://strzelczyk.edu.pl [dostęp 7.02.2015].
 26. Szahaj A., Ponowoczesność – czas karnawału. Postmodernizm filozofia błazna, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. A. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1966, s. 381-392.
 27. Szymborska W., Nic dwa razy…, „Twórczość”, nr 7, 1955, s. 47.
 28. Teresa od Jezusa św., Droga doskonałości, 41, 4, http://www.karmel.pl [dostęp 1.05.2015].
 29. Teresa od Jezusa św., Twierdza wewnętrzna, VI, 8, 8, http://www.karmel.pl [dostęp 1.05.2015].