DIGNITY AS A LIFE LOGOS

Main Article Content

RYSZARD KOZŁOWSKI

Abstract

The text concerns the issue of dignity, which is the source of human rights as well as the particular freedoms: freedom of religion, conscience and thought. Because dignity is “absolute inner value” (I. Kant), it can be considered as the logos of human life – the immanent principle of his moral attitudes, duties, faith and the development of interpersonal relationships. For these reasons, we analyze the philosophical and theological contexts of dignity, in order to indicate also its transcendent foundations and determinants.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
KOZŁOWSKI, R. (2017). DIGNITY AS A LIFE LOGOS. Filozofia Chrześcijańska, 14, 141-155. https://doi.org/10.14746/fc.2017.14.7
Section
Varia
Author Biography

RYSZARD KOZŁOWSKI, Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk Społecznych

Ryszard Kozłowski - dr hab. prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku (Wydział Nauk Społecznych, Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej, kierownik Pracowni Bioetyki). Specjalizuje się w filozofi i egzystencjalnej, aksjologii, bioetyce, filozofi i człowieka, filozofi i religii i personalizmie. W ostatnich latach wydał: Męstwo jako sposób spełniania się człowieka. Studium antropologiczne (Słupsk 2011); Żyć. Myśleć. Wierzyć. O związkach filozofi i i teologii w refleksji personalistycznej Czesława Stanisława Bartnika (Słupsk 2014); Człowiek człowiekowi, red. R. Kozłowski, D. Bieńkowska (Słupsk 2015); Spotkać Drugiego. Prawo – Etyka – Praktyka, red. I. Figurska, D. Bieńkowska, R. Kozłowski (Słupsk 2017).

References

 1. Bajda J., Prawa człowieka – między prawem a bezprawiem, „Studia nad Rodziną” 2010, nr 1-2, s. 21-29.
 2. Bartnik C.S., Godność osoby ludzkiej i godność narodu, w: C.S. Bartnik, Nostalgia, Lublin 2006, s. 13-22.
 3. Bartnik C.S., Personalizm, Lublin 1995.
 4. Benedykt XVI, Deus caritas est, Rzym 2005.
 5. Człowiek człowiekowi, red. R. Kozłowski, D. Bieńkowska, Słupsk 2015.
 6. Dąbrowski K., W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Warszawa 1989.
 7. Duméry H., Critique de Religion. Problèmes de méthode en philosophie de la religion, Paris 1957.
 8. Franciszek, Lumen fi dei, Rzym 2013.
 9. Franciszek, Między godnością i transcendencją. Przemówienie w Parlamencie Europejskim, http://www.opoka.org.pl/biblioteka [dostęp: 24.04.2016].
 10. Frankl V., Człowiek w poszukiwaniu sensu, tłum. A. Wolnicka, Warszawa 2013.
 11. Heidegger M., Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994.
 12. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. Medytacje, Rzym 2003.
 13. Kobierzycki T., Jaźń i twórczość. Studia z filozofi i człowieka, Warszawa 2012.
 14. Kozłowski R., Dlaczego taki jestem? Studia z filozofi i człowieka, Poznań 2015.
 15. Kozłowski R., Filozofia osoby ludzkiej, Słupsk 2006.
 16. Kozłowski R., Integralność i dialogiczność jako fundament ludzkiej osoby, w: R. Kozłowski, T. Kobierzycki, F. Maj, Żyć. Myśleć. Wierzyć. O związkach filozofii i teologii w refleksji personalistycznej Czesława Stanisława Bartnika, Słupsk 2014, s. 63-91.
 17. Kozłowski R., Męstwo jako sposób spełniania się osoby. Studium antropologicznie, Słupsk 2011.
 18. Latoń A., Homo Viator – Homo Testis, w: Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, red. J. Baniak, Poznań 2002.
 19. Marcel G., Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, tłum. P. Lubicz, Warszawa 1959.
 20. Mariański J., Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mity czy rzeczywistość. Studium interdyscyplinarne, Toruń 2016.
 21. Maritain J., Intuicja bytu, w: J. Maritain, Pisma filozoficzne, tłum. J. Fendrychowa, Warszawa 1988. Mech K., Logos wiary, Kraków 2008.
 22. Sartre J.P., Mdłości, tłum. J. Trznadel, Kraków 2005.
 23. Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań–Warszawa 1985.
 24. Styczeń T., Być sobą to przekraczać siebie. O antropologii Karola Wojtyły, w: K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 491-526.
 25. Tarnowski K., Usłyszeć niewidzialne. Zarys filozofii wiary, Kraków 2005.
 26. Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1993.
 27. Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994.
 28. Woźniak C., Heideggera myślenie nicości, „Argument” 2013, vol. 3, nr 2, s. 301-312.
 29. Zdziarstek S., Egzystencjalna godność chrześcijanina – podstawą dla jego powinności moralnej (Kol 3, 1-4), „Studia Sandomierskie” 2012, nr 2 (19), s. 205-224.
 30. Žižek S., Kruchy Absolut. Czyli dlaczego warto walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo, tłum. M. Kropiwnicki, Warszawa 2009.