Pastoral Dimension of Philosophy

Main Article Content

JAN KROKOS

Abstract

The pastoral dimension of philosophy manifests itself in the service of truth which becomes part of the mission of the Church. It is revealed in the work of Jesus Christ, in the Church’s pastoral endeavours and in theology. The role of philosophy in the mission of the Church is ancillary and necessary at the same time, as it helps to answer man’s questions about the meaning of his/her being, cognition and action, the foundation of his/her knowledge and faith.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
KROKOS, J. (2017). Pastoral Dimension of Philosophy. Filozofia Chrześcijańska, 14, 37-46. https://doi.org/10.14746/fc.2017.14.2
Section
Premium philosophari. Jubileusz księdza profesora Antoniego Siemianowskiego
Author Biography

JAN KROKOS, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Filozofi i Chrześcijańskiej

JAN KROKOS – prof. dr hab., kierownik katedry teorii poznania na Wydziale Filozofi i Chrześcijańskiej UKSW, autor m.in. książek: Fenomenologia Edmunda Husserla, Aleksandra Pfändera i Maxa Schelera, Sumienie jako poznanie, Odsłanianie intencjonalności.

References

  1. Jan Paweł II, Tertio millenio adveniente, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/tertio.html [dostęp: 08.05.2017].
  2. Kamiński S,. Światopogląd, religia, teologia. Zagadnienia fi lozofi czne i metodologiczne, red. M. Walczak, A. Bronk, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998.
  3. Kasper W., Die Methoden der Dogmatik. Einheit und Vielheit, Kösel Verlag, München 1967.
  4. Krokos J., Czy fi lozofi a jest potrzebna teologii, w: W wierności Kościołowi. Księga pamiątkowa dedykowana Józefowi Kardynałowi Glempowi Prymasowi Polski w 80. rocznicę urodzin, red.
  5. M. Kreczmański, H. Małecki, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2009, s. 227-236.
  6. Pierwsi apologeci greccy, oprac. J. Naumowicz, tłum. L. Misiarczyk, Wydawnictwo M, Kraków 2004.
  7. Wojtyła K., U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1972.