CONTEMPLATION OF GOD IN ST. AUGUSTINE IN THE PERSPECTIVE OF THE EVOLUTION OF HIS PHILOSOPHY
PDF (Język Polski)

Keywords

Augustine
Plotinus
contemplation
mysticism
spiritual exercise

How to Cite

STRÓŻYŃSKI, M. (2017). CONTEMPLATION OF GOD IN ST. AUGUSTINE IN THE PERSPECTIVE OF THE EVOLUTION OF HIS PHILOSOPHY. Filozofia Chrześcijańska, 14, 87–105. https://doi.org/10.14746/fc.2017.14.5

Abstract

The article is a brief survey of the view of Augustine on the contemplation of God from the point of view of the evolution of his thought, since the early period, when it was dominated by Plotinus and his Neoplatonism, until the mature phase, when the emphasis on the Scripture became much more signifi cant. Augustine’s mysticism seems to be a synthesis of a more metaphysical, Neoplatonic experience of God as the ground of being with a relational, love mysticism, based on the experience of God as “Thou”. Even though the relational dimension is present in Augustine’s mysticism from the very beginning it becomes much more important in his later works.

https://doi.org/10.14746/fc.2017.14.5
PDF (Język Polski)

References

Alfaric P., L’evolution intellectuelle de Saint Augustin, Paris 1918.

Atkinson M., Plotinus: Ennead V.1. On the Three Principal Hypostases. A Commentary with Translation, Oxford 1983.

Boyer C., Christianisme et Neo-platonisme dans la formation de saint Augustin, Paris 1920.

Carabine D., The Unknown God: Negative Theology in the Platonic Tradition, Plato to Eriugena, Louvain 1995.

Cayré F., Initiation à la philosophie de saint Augustin, Paris 1947.

Chevallier L., Ronder H., L’idée de Vanité dans l’oeuvre de saint Augustin, „Revue des Études Augustiniennes” 3 (1957), s. 221-234.

Courcelle P., Recherches sur les Confessions de saint Augustin, Paris 1968.

Crouse R., Paucis mutatis verbis: St. Augustine’ s Platonism, w: Augustine and His Critics: Essays in Honour of Gerald Bonner, red. R. Dodaro, G. Lawless, London–New York 2000, s. 37-50.

Cary P., Augustine’s Invention of the Inner Self. The Legacy of a Christian Platonist, Oxford 2000.

Dembińska-Siury D., Byt i istnienie w fi lozofi i Plotyna, Warszawa 1979.

Dobell B., Augustine’s Intellectual Conversion: the Journey from Platonism to Christianity, Cambridge 2009.

Dodds E.R., Augustine’s Confessions: a study of spirituals maladjustment, “Hibbert Journal” 26 (1926-1927), s. 459-473.

Kenney J.P., Contemplation and Classical Christianity: a Study in Augustine, Oxford 2013.

Kevane E., Christian Philosophy: the Intellectual Side of Augustine’s Conversion, “Augustinian Studies” 17 (1986), s. 49-83.

Legowicz J., Historia fi lozofi i starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1973.

Lossky V., Les elements de «Théologie négative» dans la pensée de saint Augustin, w: Augustinus Magister, t. 2, Paris 1954, s. 575-581.

Madec G., Pour l’amour de l’intelligence (Augustin, Lettre 120, à Consentius). Foi – Raison – Intelligence, w: Augustinus Afer. Actes du colloque international Alger-Annaba, 1-7 avril 2001.

Saint Augustin: africanité et universalité, (Paradosis, 45, 1-2), red. P.Y. Fux, J.M. Roessli, O. Wermelinger, Fribourg 2003, s. 237-241.

Madec G., Une lecture de Confessions VII.9.13–21.27 (Notes critiques à propos d’une thèse de R.J. O’Connell), “Revue des Études Augustiniennes” 16 (1970), s. 79-137.

Marrou H.I., Saint Augustin et la fi n de la culture antique, Paris 1958.

Mandouze A., Saint Augustin, l’aventure de la raison et de la grâce, Paris 1968.

Martin T.F., Book Twelve: Exegesis and Confessio, w: A Reader’s Companion to Augustine’s Confessions, red. K. Paff enroth, R.P. Kennedy, Louisville–London 2003, s. 185-206.

McGinn B., The Presence of God, t. 2: The Growth of Mysticism, New York 1994.

McGinn B., The Presence of God, t. 1: The Foundations of Mysticism, New York 1991.

Meconi D.V., The One Christ: St. Augustine’s Theology of Deifi cation, Washington 2013.

Meijer P.A., Plotinus on the Good or the One (Enneads VI.9). An Analytical Commentary, Amsterdam 1992.

O’Connell R.J., St. Augustine’s Confessions. The Odyssey of Soul, New York 2003.

O’Connell R.J., Where the Diff erence Still Lies”, „Augustinian Studies” 21 (1990), s. 139-152.

O’Connell R.J., Augustine’s Early Theory of Man, A.D. 386 – 391, Cambridge 1968.

Rigby P., The Theology of Augustine’s Confessions, Cambridge 2015.

Rist J.M., Augustine: Ancient Thought Baptized, Cambridge 1994.

Sorabji R., Time, Mysticism, and Creation, w: Augustine’s Confessions. Critical Essays, red. W.E. Mann, Oxford 2006, s.209-236.

Stead C., Philosophy in Christian Antiquity, Cambridge 1994.

Stróżyński M., Neoplatonism in Augustine’s Letters, w: Scrinium Augustini. The World of Augustine’s Letters. Proceedings of the International Workshop on Augustine’s Correspondence, Toruń, 25-26 June 2015, red. P. Nehring, M. Stróżyński, R. Toczko, Turnhout 2017 (w druku).

Stróżyński M., Mistyka jaźni w fi lozofi i Plotyna, „Filozofi a Chrześcijańska” 13 (2016), s. 97-120.

Stróżyński M., Filozofi a jako terapia w pismach Marka Aureliusza, Plotyna i Augustyna, Poznań 2014.

Stróżyński M., Plotyn, O Dobru albo o Jednym (Enneada VI, 9), „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 6, 41 (2008), s. 79-107.

TeSelle E., Porphyry and Augustine, „Augustinian Studies” 5 (1974), s. 113-147.

Teske R., To Know God and the Soul: Essays on the Thought of Saint Augustine, Washington 2008.

Theiler W., Porphyrios und Augustine, Halle 1933.

Van Fleteren F., Augustine and Philosophy, „Augustinian Studies” 41, 1 (2010), s. 255-274.

Van Geest P., The Incomprehensibility of God: Augustine as a Negative Theologian, Leuven–Paris 2011.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Filozofia Chrześcijańska są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Filozofia Chrześcijańska udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Filozofia Chrześcijańska pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Downloads

Download data is not yet available.