Mystic Experience in Mithraism

Main Article Content

KRZYSZTOF BIELAWSKI

Abstract

The paper attempts to describe and interpret mystical experience in the structure of ancient cult of Mithra in his Roman appearance, following the reconstruction of the myth and cultic customs, based on archeological and iconographical evidence as well as on external sources, mainly coming from the works of Christian writers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
BIELAWSKI, K. (2017). Mystic Experience in Mithraism. Filozofia Chrześcijańska, 14, 53-70. https://doi.org/10.14746/fc.2017.14.3
Section
Doświadczenie mistyczne w starożytności chrześcijańskiej. Aspekty filozoficzne
Author Biography

KRZYSZTOF BIELAWSKI, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Filologii Klasycznej

KRZYSZTOF BIELAWSKI (1969) – adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej UJ, absolwent wydziału teologicznego PAT, wykładowca krakowskiej PWST, filolog, patrolog, tłumacz. Zajmuje się badaniami nad leksykografi ą grecką, religiantyczną i rytuałami ofi arnymi, antycznymi fragmentami muzycznymi, kultami misteryjnymi oraz związkami tragedii z teologią. Wydał m.in.: Terminy rytualnokultowe w tragedii greckiej epoki klasycznej (2004), Teksty poetyckie greckich fragmentów muzycznych (2012), Ani święty, ani spokój. Sylwy religijne – antyk, chrześcijaństwo (2013). Mieszka w Krakowie.

References

 1. Berthelot M., Ruelle C.E., Collection des anciens alchemistes grecs, t. 2, Paris 1888.
 2. Bielawski K., Arrheton – niewypowiadalne w greckich kultach misteryjnych, „Filozofi a Chrześcijańska” 13 (2016), s. 37-52.
 3. Bielawski M., Tytuł teologa. Casus Jana Ewangelisty, Grzegorza z Nazjanzu i Symeona Nowego Teologa, w: M. Bielawski, Mikroteologie, Kraków 2008, s. 11-28.
 4. Bivar A.D.H., The Personalities of Mithra in Archeology and Literature, New York 1998.
 5. Buffi ère F., Mythes d’Homère et la pensée grecque, Paris 1956.
 6. Burkert W., Starożytne kulty misteryjne, tłum. K. Bielawski, Bydgoszcz 2001.
 7. Campbell L.A., Mithraic Iconography and Ideology, Leiden 1968.
 8. Cumont F., The Mysteries of Mithra, transl. Th.J. McCormack, Chicago 1903 (wydanie późniejsze poprawione: F. Cumont, Die Mysterien des Mithra, Lepizig 1923).
 9. Duthoy R., The Taurobolium. Its Evolution and Terminology, Leiden 1969.
 10. Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, tłum. S. Tokarski, t. 2, Warszawa 1994.
 11. Guthrie K.S., The Mithraic Mysteries Resored and Modernized. A Drama of Interior Initiation. Employing all the available Data and Survivals of the Historic Persio-Roman Mithraics, Embodying
 12. Versions of Zoroastrian Scriptures. Combining the Religions of All Races and Times, With the best Modern Spiritual Thought, With Experiments for Every Day of the Year, Teocalli 1925.
 13. Malloch D.K., Christ and Taurobolium. Lord Mithras in the Genesis of Christianity, Leven 2006.
 14. Nolan L., The Basilica San Clemente in Rome, Roma 1934.
 15. Rénan E., Marc Aurèle et la fi n du monde antique, Paris 1882.
 16. Vermaseren M.J., Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithraicae (= CIMRM), t. 1, Hagae 1956.
 17. Vermaseren M.J., Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithraicae (= CIMRM), t. 2, Hagae 1960.
 18. Vermaseren M.J., Mithras. The Secret God, London 1963.