Zakres i zasięg czasopisma

Zasięg tematyczny: dialektologia współczesna, dialektologia historyczna, pogranicza dialektologii, geografia lingwistyczna, slawistyka.
Zasięg terytorialny: Słowiańszczyzna.
Podejmowane problemy badawcze: funkcjonowanie gwar we współczesnym świecie, zmiany językowe na wsi, powiązania językowe między gwarami słowiańskimi, aspekt kulturowy funkcjonowania gwar.
Główny cel czasopisma: integracja slawistycznego środowiska dialektologicznego, m.in. poprzez wymianę doświadczeń naukowych poświęconych gwarom słowiańskim.

Proces recenzji

1. Redakcja "Gwar Dziś" dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanych tekstów, kierując się zgodnością z tematyką czasopisma, wymogami formalnymi i merytorycznymi.
2. Wstępnie przyjęte teksty przekazywane są do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której afiliowany jest autor.
3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
4. Recenzowanie tekstów odbywa się wg modelu "double-blind review proces" (podwójna ślepa recenzja), tj. autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
5. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na jego temat przed jego publikacją.
6. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
7. Recenzent przekazuje Redakcji recenzję sporządzoną w postaci elektronicznej oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w redakcji przez okres 2 lat.
8. Redakcja nie przyjmuje recenzji ewidentnie niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzji zdawkowych, z nieumotywowanymi opiniami krytycznymi bądź pochwałami, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.
9. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w odpowiedni sposób poprawić tekst. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich wobec Redakcji. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny (korzystając ze wsparcia członków Komitetu Redakcyjnego), na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersji tegoż tekstu dostarczonej przez autora.
10. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydawnictwa lub czasopisma.
11. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę recenzentów, z którymi współpracuje.

Harmonogram publikacji

Czasopismo ukazuje się raz w roku. Nowy numer publikowany jest do drugiego kwartału roku następnego po roku okładkowym. Wersją pierwotną jest wersja internetowa.

Polityka otwartego dostępu

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Gwary Dziś udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 r. w Gwarach Dziś pod następującymi warunkami:

uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.
Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Zasady etyki

Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy przedstawiają wyniki swojej pracy, zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności i etyką naukową. Obowiązkiem autorów jest wyraźne oddzielanie badań i poglądów własnych od badań i poglądów referowanych oraz wskazanie udziału innych naukowców współpracujących przy tworzeniu publikacji, jak też podmiotów finansujących badania. Redakcja uznaje za niedopuszczalne praktyki typu ghostwriting i guest authorship, a w razie stwierdzenia takich przypadków powiadomi o nich instytucje macierzyste autorów.

Recenzenci

Kateryna Hlukhovtseva (Ługańsk, Ukraina)

Józef Kąś (Kraków, Polska)

Andrei Kolesnykov (Izmail, Ukraina)
Tadeusz Lewaszkiewicz (Poznań, Polska)

Historia czasopisma

Pierwszy tom "Gwar Dziś" ukazał się w roku 2001 pod red. J. Sierociuka. Początkowo "Gwary dziś" funkcjonowały jako seria wydawnicza, w ramach której ukazało się 6 tomów: 1. Metodologia badań, 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, 4. Konteksty dialektologii, 5. A. Kowalska, Apelatywne nazwy miejsc w dialektach polskich, 6. Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej.
W roku 2015 seria wydawnicza została przekształcona w czasopismo on-line.