O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Zasięg tematyczny: dialektologia współczesna, dialektologia historyczna, pogranicza dialektologii, geografia lingwistyczna, slawistyka.
Zasięg terytorialny: Słowiańszczyzna.
Podejmowane problemy badawcze: funkcjonowanie gwar we współczesnym świecie, zmiany językowe na wsi, powiązania językowe między gwarami słowiańskimi, aspekt kulturowy funkcjonowania gwar.
Główny cel czasopisma: integracja slawistycznego środowiska dialektologicznego, m.in. poprzez wymianę doświadczeń naukowych poświęconych gwarom słowiańskim.

Proces recenzji

1. Redakcja "Gwar Dziś" dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanych tekstów, kierując się zgodnością z tematyką czasopisma, wymogami formalnymi i merytorycznymi.
2. Wstępnie przyjęte teksty przekazywane są do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której afiliowany jest autor.
3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
4. Recenzowanie tekstów odbywa się wg modelu "double-blind review proces" (podwójna ślepa recenzja), tj. autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
5. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na jego temat przed jego publikacją.
6. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
7. Recenzent przekazuje Redakcji recenzję sporządzoną w postaci elektronicznej oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w redakcji przez okres 2 lat.
8. Redakcja nie przyjmuje recenzji ewidentnie niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzji zdawkowych, z nieumotywowanymi opiniami krytycznymi bądź pochwałami, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.
9. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w odpowiedni sposób poprawić tekst. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich wobec Redakcji. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny (korzystając ze wsparcia członków Komitetu Redakcyjnego), na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersji tegoż tekstu dostarczonej przez autora.
10. W sytuacji, gdy artykuł otrzymuje dwie wykluczające się recenzje (jeden z recenzentów podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu, druga zaś jest pozytywna), decyzję rozstrzygającą podejmuje Redaktor Naczelny.
11. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydawnictwa lub czasopisma.
12. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę recenzentów, z którymi współpracuje.

Formularz recenzji /Review form 

Harmonogram publikacji

Czasopismo ukazuje się raz w roku. Nowy numer publikowany jest do drugiego kwartału roku następnego po roku okładkowym. Wersją pierwotną jest wersja internetowa.

Polityka otwartego dostępu

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Gwary Dziś udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 r. w Gwarach Dziś pod następującymi warunkami:

uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.
Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Zasady etyki

Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy przedstawiają wyniki swojej pracy, zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności i etyką naukową. Obowiązkiem autorów jest wyraźne oddzielanie badań i poglądów własnych od badań i poglądów referowanych oraz wskazanie udziału innych naukowców współpracujących przy tworzeniu publikacji, jak też podmiotów finansujących badania. Redakcja uznaje za niedopuszczalne praktyki typu ghostwriting i guest authorship, a w razie stwierdzenia takich przypadków powiadomi o nich instytucje macierzyste autorów.
Autor, dokonując zgłoszenia, oświadcza, że jest twórcą przesłanego tekstu a utwór ma charakter oryginalny. Autor ponadto:
- oświadcza, że nadesłany tekst nie został zgłoszony w innym czasopiśmie naukowym,
- ujawnia źródło finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych,
- ujawnia pełną listę autorów nadesłanych artykułów naukowych,
- uzyskuje zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć).

Recenzenci

Kateryna Hlukhovtseva (Ługańsk, Ukraina)

Józef Kąś (Kraków, Polska)

Andrei Kolesnykov (Izmail, Ukraina)
Tadeusz Lewaszkiewicz (Poznań, Polska)

Historia czasopisma

Pierwszy tom "Gwar Dziś" ukazał się w roku 2001 pod red. J. Sierociuka. Początkowo "Gwary dziś" funkcjonowały jako seria wydawnicza, w ramach której ukazało się 6 tomów: 1. Metodologia badań, 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, 4. Konteksty dialektologii, 5. A. Kowalska, Apelatywne nazwy miejsc w dialektach polskich, 6. Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej.
W roku 2015 seria wydawnicza została przekształcona w czasopismo on-line.