Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był wcześniej opublikowany  oraz nie został złożony do druku w innym czasopiśmie
  • Plik został zapisany w formacie doc, lub docx, lub PDF
  • Tekst sporządzony został zgodnie z wymogami krótkiego stylu cytowania The Chicago Manual of Style

Wytyczne dla autorów

Optymalna długość artykułu (wraz z przypisami) powinna mieścić się w przedziale 6000 – 7000 słów, a długość sprawozdań i recenzji w przedziale 1500 – 3000 słów. Teksty powinny być dostarczone do redakcji w postaci elektronicznej w formacie Microsoft Word i pdf. Wszelkie obrazy, grafiki, tabele i przykłady nutowe powinny być ponumerowane zgodnie z ich kolejnością pojawienia się w tekście i dostarczone w osobnych plikach. Jednocześnie, w tekście głównym powinny znaleźć się ich opisy w miejscach ich wystąpienia. Miejsca te powinny być ponumerowane zgodnie z numeracją danych obrazów, grafik, tabel i przykładów nutowych. Pierwsza strona powinna zawierać tytuł, pełne imiona i nazwiska autorów oraz ich adresy kontaktowe (adres pocztowy i e-mailowy) wraz z afiliacją. Strona druga powinna zawierać tytuł (bez nazwisk autorów), abstrakt 200 do 300 słów oraz do 10 słów kluczowych. Wszystkie ponumerowane strony powinny być napisane czcionką 12 z odstępem 1,5.

Zezwolenia: Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie pozwolenia od właścicieli praw autorskich do odtwarzania wszelkich ilustracji, tabel, liczb, i długich cytatów, wcześniej publikowanych gdzie indziej. 

Wszystkie zgłoszenia powinny zawierać w tekście krótki styl cytowania wraz z pełną listą bibliograficzną źródeł cytowanych na końcu artykułu, zgodnie ze standardami stylu APA.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.