O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma
Celem czasopisma jest publikowanie wyników wszelkich interdyscyplinarnych badań muzyki. Zasięg tematyczny dotyczy muzyki we wszystkich jej możliwych ujęciach zarówno przyrodniczych, jak i humanistycznych. Prezentowana problematyka obejmuje zatem refleksję o muzyce, jaka uprawiana jest w ramach współczesnej muzykologii, ale też filozofii, kulturoznawstwa, socjologii, semiotyki, akustyki, psychologii, kognitywistyki itp. Zasięg terytorialny pisma jest nieograniczony.

Historia
Od 1991 roku ówczesna Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z inicjatywy ówczesnego Kierownika Katedry prof. dr hab. Jana Stęszewskiego i dr. Macieja Jabłońskiego, organizowała spotkania muzykologów z całej Europy – międzynarodowe konferencje pod nazwą Interdisciplinary Studies in Musicology. Organizatorzy cyklu konferencji wyszli z założenia, że na nowocześnie definiowany przedmiot badań muzykologicznych musi składać się refleksję wielu dziedzin, gdyż dopiero na przecięciu owych trajektorii myślenia o muzyce, w wyniku interdyscyplinarnego właśnie oglądu, powstaje prawdziwy i przekonujący obraz fenomenu dzieła muzycznego, czy muzyki w ogóle. W czterech edycjach konferencji w Poznaniu gościli badacze z wielu krajów: Niemiec, Austrii, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Czech, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Francji, Rosji, Izraela i Polski, reprezentujący szerokie spektrum dziedzin nauki o muzyce: historię, estetykę, semiotykę, antropologię kulturową, filozofię, akustykę i psychologię, socjologię. Biorąc pod uwagę te doświadczenia ówczesna Katedra Muzykologii UAM podjęła starania, by powołać serię wydawniczą w formie międzynarodowego rocznika muzykologicznego pod nazwą Interdisciplinary Studies in Musicology.

Proces recenzji
Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”). Recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), b) relacje podległości zawodowej, c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Polityka otwartego dostępu
Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) z podaniem linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zasady etyki
Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.
Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma stosuje poniższe rozwiązania:
a) redakcja oświadcza, że wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting”, „guest authorship” zostaną ujawnione włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.)
b) autor zobowiązany jest do podpisania pisemnej deklaracji poświadczającej autorstwo oraz że złożony tekst nie był wcześniej nigdzie publikowany (oświadczenie do pobrania)
c) w przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jednego autora redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt
d) autor zobowiązany jest do podania informacji o źródłach finansowania badań, których publikacja jest efektem („financial disclosure”), np. granty, finansowanie przez instytucje macierzyste itp.
e) redakcja oświadcza, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą dokumentowane.

 

Recenzenci

Prof.dr hab. Alicja Jarzębska (Instytut Muzykologii UJ, Kraków)
Prof. dr hab. Anna Czekanowska (prof. emeritus, Collegium Civitas, dawniej Instytut Muzykologii UW, Warszawa)
Dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
Dr Barbara Literska (Instytut Muzyki, Uniwersytet Zielonogórski)
Prof. UWr, dr hab. Bożena Muszkalska (Katedra Muzykologii, UWr, Wrocław)
Dr Danuta Popinigis (Akademia Muzyczna w Gdańsku; zgoda na współprace od 2013r)
Prof. UAM dr hab. Elżbieta Nowicka (Instytut Filologii Polskiej UAM, Poznań)
Prof. UAM dr hab. Ewa Domańska (Instytut Historii UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Irena Poniatowska (Narodowy Instytut im. F. Chopina, Warszawa)
Dr hab. Iwona Lindstedt (Instytut Muzykologii UW, Warszawa)
Prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Instytutu Muzykologii UJ, Kraków)
Doc. dr hab. Zofia Chechlińska (Narodowy Instytut im. F. Chopina, Warszawa)
Prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek (Instytut Muzykologii UW, Warszawa)
Prof. dr hab. Andrzej Józef Nowak (Instytut Filozofii UJ, Kraków)
Dr Krzysztof Guczalski (Instytut Filozofii UJ, Kraków)
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski (Instytut Kulturoznawstwa UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Leszek Polony (Akademia Muzyczna, Kraków)
Dr Paweł Gancarczyk (Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
Prof. dr hab. Roman Kubicki (Instytut Filozofii UAM, Poznań)
Prof. UW, dr hab. Piotr Dahlig (Instytut Muzykologii UW, Warszawa)
Dr hab. Prof. AMŁ Marta Szoka (Akademia Muzyczna w Łodzi)
Dr hab. Magdalena Dziadek (Instytut Muzykologii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Dr Maria Stolarzewicz (Hohschule für Musik, Weimar)
Prof. Germán Gan Quesada (Departament d'Art i Musicologia, Universitat Autònoma de Barcelona)
Dr Christoph Neidhöfer (Department of Music Research, Schulich School of Music, McGill University, Montreal)
Dr Belén Pérez Castillo (Departamento de Musicología, Universidad Complutense de Madrid)
Dr Christine Anderson (Berlin)
Dr Rüdiger Ritter (Freie Universität Berlin)
Dr Christine Blanken (Bach-ArchivLeipzig)
Dr Jana Bartowa (Katedra HudobnejVedy, UniverzitaKomenskeho v Bratislave)
Dr Marina Tofetti (Dipartimento di Storia delle Arte Visive e della Musica, Universita di Padova)
Dr Jan Bat’a (Ustav Hudebni Vedy, Univerzita Karlova v Praze)
Dr Helmut Lauterwasser (RISM, Bayerische Staatsbibliothek München)
Dr Vladimír Maňas (Ústavu Hudební Vědy, Masarykova Univerzita, Brno)
Dr Katarina Ster (Muzikološki Institut, Znanstvenoraziskovalni Center Slovenske Akademije Znanosti in Umnetnosti, Ljubljana)
Dr Matthias Lundberg (InstitutionenförMusikvetenskap, Uppsala Universitet)
Dr hab. Aleksandra Patalas (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Dr hab. Tomasz Jeż (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Sponsors

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Interdisciplinary Studies in Musicology za lata 2007-2015, zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.