The migration policy of Armenia
PDF (English)

Słowa kluczowe

emigration
Armenia
policy
occupational groups
Russian Federation
CIS

Jak cytować

Gomólka, K. (2018). The migration policy of Armenia. Przegląd Politologiczny, (3), 57–70. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.3.4

Abstrakt

The aim of this study is to describe the legal bases of the migration policy of Armenia and its practical implementation in 1995–2013. The author examined the international and national documents that provide the legal bases of Armenia’s migration policy, as well as the balance between departures and arrivals in the period 1995–2013, Armenian citizens’ reasons for emigrating and the occupations of emigrants. The study was based on the following research methods: content, system and quantitative analysis. The results of the analyses performed indicate that the objectives of Armenia’s migration policy were not completely fulfilled. Between 1995 and 2013, the number of emigrants declined, but Armenia’s overall migration balance was negative. The majority of those leaving the country went to Russia, followed by the other states of the CIS.

https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.3.4
PDF (English)

Bibliografia

Deliverables for 2020: Bringing tangible results for citizens, http://www.consilium.europa.eu/media/31690/eap-generic-factsheet-digital.pdf, 20.01.2018.

Armenia, The Demographic-Economic Framework of Migration The Legal Framework of Migration The Socio-Political Framework of Migration (2013), http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/migration_profiles/Armenia.pdf, 15.01.2018.

Barsoumian N. (2013), To Greener Shores: A Detailed Report on Emigration from Armenia, https://armenianweekly.com/2013/01/22/to-greener-shores-a-detailed-report-on-emigration-fromarmenia, 14.01.2018.

C097 – Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (no. 97), http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312242, 11.01.2018.

Commission Staff working document. Accompanying the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament ‘Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2007’ Progress Report Armenia, https://transparency.am/assets/files/13.pdf, 16.12.2018.

Concept for the Policy of state regulation of migration in Republic of Armenia, http://www.carimeast.eu/media/sociopol_module/Concept%20for%20the%20Policy%20on%20State%20regulation%20of%20migration%20Concept_2010.pdf, 17.12.2017.

Constitution of the Republic of Armenia, http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-library-files/Armenia_Constitution_1995_EN.pdf, 15.01.2018.

Convention on legal status of migrant workers and members of their families of the State Parties of the Commonwealth of Independent States, http://cis-legislation.com/document. fwx?rgn=26267, 15.12.2017.

Czachór R. (2014), Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych, Wrocław.

Eastern Partnership Summit, 24.11.2017, http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/internationalsummit/2017/11/24/ 17.09.20180.

Europejska Konwencja Praw Człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r., https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf, 16.01.2018.

Galstyan K., Prutsch F., Rossi-Longhi P. (2013), Progress Review of migration management in the Republic of Armenia follow up on the emigration management assessment report, http://publications.iom.int/system/files/pdf/progress_review_english.pdf, 17.01.2018.

Ghazaryan J. (2012), Obstacles to the Integration and Naturalization of Refugees A Case Study of Ethnic Armenian Refugees in Armenia, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan005595.pdf, 17.01.2018.

Gomółka K., Borucińska-Dereszkiewicz I. (2015), Stosunki Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją na przełomie XX i XXI w., Toruń.

Kabeleova H., Mazmanyan A., Yeremyan A. (2007), Assessment of the migration legislation the Republic of Armenia, Yerevan.

Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r., https://rownosc.info/media/uploads/konwencja__ochronie_mniejszosci_narodowych.pdf, 20.01.2018.

Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., Dz. U. 1991, Nr 119, poz. 515 i 517.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o statusie bezpaństwowców, http://www.unhcr.org/3bd7d3394.html, 18.01.2018.

Konwencja nr 111 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu przyjęta w Genewie 25 czerwca 1958 r., http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k111.html, 20.01.2018.

Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych zwarta w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1957.html, 19.01.2018.

Law of the Republic of Armenia of foreigners 3 February 2007, http://www.carim-east.eu/3452/law-ofthe-republic-of-armenia-on-foreigners, 22.01.2018.

Law of the Republic of Armenia on of foreigners 26 December 2006 r., http://www.refworld.org/docid/3ae6b4ec2c.html, 21.01.2018.

Law of the Republic of Armenia on border guard troops 20 November, 2001, http://www.refworld.org/pdfid/3f38bde14.pdf, 21.01.2018.

Law of the Republic of Armenia on political asylum 26.09.2001 r., http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1282&lang=eng, 21.01.2018.

Law of the Republic of Armenia on refugees and asylum 28 November 2008, http://www.miglib.org/sites/default/files/Law%20on%20Refugees%20and%20Asylum.pdf, 22.01.2018.

Law of the Republic of Armenia on the Citizenship of the Republic of Armenia, 28 November 1995, http://www.refworld.org/pdfid/51b770884.pdf, 21.01.2018.

Makaryan S. (2013), Challenges of Migration Policy-Making in Armenia, Azerbaijan and Georgia, “Caucasus Analytical Digest,” no. 57, http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CAD-57-2-4.pdf, 14.08.2018.

Migration and Remittances Factbook 2016, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23743/9781464803192.pdf, 22.02.2018.

Migration and Remittances Factbook 2011, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2522/578690PUB0Migr11public10BOX353782B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 28.01.2018.

Migration and skills in Armenia Results of the 2011/12 migration survey on the relationship between skills, migration and development, http://www.crrc.am/hosting/file/_static_content/projects/

Migration_and_skills_2011/Migration_and_skills_Armenia.pdf, 28.01.2018.

Population in Armenia (2016, September 5), National Statistical Service of The Republic of Armenia, http://www.armstat.am/file/doc/99477293.pdf, 15.02.2018.

Population Register Law 26 March 2002, http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Citi/

Population_Register_Law.pdf, 15.02.2018.

Population Statistical Yearbook of Armenia 1996–2014, http://www.armstat.am/en/?nid=586&year=2000, 12.01.2018.

Priorytety Partnerstwa między Unią Europejską a Armenią, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-4556-2017-INIT/pl/pdf, 13.01.2018.

Progress Review of migration management in the Republic of Armenia, http://publications.iom.int/system/files/pdf/progress_review_english.pdf, 13.01.2018.

Projekty porozumień wysokiego szczebla w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 (rozporządzenie w sprawie TEN-T), dotyczących dostosowanych orientacyjnych map państw sąsiadujących, do podpisania w imieniu Unii Europejskiej z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Republiką Mołdawii i Ukrainą, Decyzja o zastosowaniu procedury pisemnej do zatwierdzenia podpisania w imieniu Unii Europejskiej, http://www.consilium.europa.eu/register/pl/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=%201&DOC_TITLE=armenia&CONTENTS=&DOC_ID=&DOS_INTERINST=&DOC_%20S%20U%20B%20J%20E%20C%20T%20=%20&%20D%20O%20C%20_%20S%20U%20B%20T%20Y%20P%20E%20=%20&%20D%20O%20C%20_%20D%20AT%20E%20=%20&%20d%20o%20c%20u%20m%20e%20n%20t%20_%20d%20a%20t%20e%20_%20f%20r%20o%20m%20_%20date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_%20to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_%20submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=PL&RO%20WSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC,%2011.01.2018.

Republic of Armenia Concept Paper on state regulation of population migration, http://www.carimeast.eu/media/sociopol_module/Concept%20paper%20on%20State%20regulation%20of%20migraiton_Concept_2004.pdf, 12.01.2018.

Szczyt Partnerstwa Wschodniego (24 listopada 2017 r.), http://www.consilium.europa.eu/pl/eapsummit, 13.01.2018.

The Demographic-Economic Framework of Migration, June 2013, http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/migration_profiles/Armenia.pdf, 13.01.2018.

The law of the Republic of Armenia on Refugees, http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1482&lang=eng, 13.01.2018.

Umowa między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, Dz. U. U. E. z 31.10.2013, nr L289/13.

Umowa między Unią Europejską a Republiką Armenii o ułatwieniach w wydawaniu wiz, Dz. U. U. E. z 31.10.2013 r. nr L 289/2.

Zasztowt K. (2015), Działania Unii Europejskiej wobec Armenii prowadzone w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Programu Partnerstwa Wschodniego, Atheneum, “Polskie Studia Politologiczne,” no. 46.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.