How long can the term of office of the Polish parliament last? A legal-constitutional analysis
PDF (English)

Słowa kluczowe

Sejm
Senate
parliament
term of office
The Constitution of the Republic of Poland from 1997

Jak cytować

Litwin, T. (2018). How long can the term of office of the Polish parliament last? A legal-constitutional analysis. Przegląd Politologiczny, (3), 155–165. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.3.12

Abstrakt

The main research aim of this article is an analysis of the length of the parliamentary term of office in Poland based on the analysis of legal rules. According to the art. 98 para. 1 of the Constitution, the parliamentary term of office starts on the day on which the Sejm assembles for its first sitting and ends on the day preceding the first assembly of the newly elected Sejm. Although the mentioned rule also expressly states that parliamentary term of office lasts 4 years, the length of the particular terms of office could be very different. If the parliamentary term of office is shortened, it could last even less than two months. If it is prolongated because of the introduction of the extraordinary measure, it could last approx. 5 years (in case of emergency state), or it maximal length can not be defined. Moreover, even in case of the “normal” terms of office they could have different length – slightly less than 4 years or longer than 4 years by even a few weeks. The presented considerations lead to the conclusion that there is need to make certain amendments of the rules of law concerning this area, which would ensure minimal 4 years length of the “normal” parliamentary term and regulate the organisation of the parliamentary elections after the termination of the extraordinary measure. Author analysed the legal rules basing on legal-dogmatic method and interpreted them by using such methods of their interpretation as: language-logical, teleological and systematic.

https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.3.12
PDF (English)

Bibliografia

Banaszak B., Domagalski K., Gromski W., Masternak-Kubiak M., Preisner A. (1995), Słownik wiedzy o Sejmie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Eckhardt K. (2014), Konstytucyjny zakaz przeprowadzania wyborów w czasie trwania stanu nadzwyczajnego – kilka wątpliwości, “Gdańskie Studia Prawnicze,” vol. 31, no. 1.

Garlicki L. (1999), Uwagi do art. 98, in: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. 1, ed. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Garlicki L. (2001), Uwagi do art. 109, in: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. 2, ed. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Garlicki L. (2011), Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa.

Gierach E. (2016), Uwagi do art. 109 Konstytucji, in: Konstytucja RP, Tom II, Komentarz art. 87–243, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Granat M. (2001), Opinia w sprawie terminu zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu IV kadencji, “Przegląd Sejmowy,” vol. 9, no. 6.

Jarosz Z. (2001), Opinia w sprawie terminu zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu IV kadencji, “Przegląd Sejmowy,” vol. 9, no. 6.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.

Kudej M. (2001), Opinia w sprawie terminu zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu IV kadencji, “Przegląd Sejmowy,” vol. 9, no. 6.

Kurzępa E. (2017), Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Litwin T. (2016), Funkcje Sejmu i Senatu a współczesny polski model dwuizbowości, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Mażewski L. (2010), Bezpieczeństwo publiczne. Stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1918–2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Mołdawa T. (1995), Parlament w systemie władz naczelnych Rzeczypospolitej, in: Polski system polityczny w okresie transformacji, R. Chruściak, T. Mołdawa, K. A. Wojtaszczyk, E. Zieliński, Elipsa, Warszawa.

Naleziński B. (2016), Uwagi do art. 98 Konstytucji, in: Konstytucja RP, Tom II: Komentarz art. 87–243, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Prokop K. (2005), Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Temida 2, Białystok.

Orłowski W. (2003), Sejm i Senat, in: Polskie prawo konstytucyjne, ed. W. Skrzydło, Verba, Lublin.

Rączka M. (2010), Rozwiązanie parlamentu przed upływem kadencji w polskim i włoskim prawie konstytucyjnym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa “Dom Organizatora,” Toruń.

Skotnicki K. (2010), Opinia na temat skutków prawnych wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, “Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu,” vol. 7, no. 3.

Steinborn S. (2016a), Uwagi do art. 230 Konstytucji, in: Konstytucja RP, Tom II: Komentarz art. 87–243, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Steinborn S. (2016b), Uwagi do art. 232 Konstytucji, in: Konstytucja RP, Tom II: Komentarz art. 87–243, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Szmyt A. (2010), Opinia na temat skutków prawnych wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 232 Konstytucji) dla procedury wyborczej uruchomionej postanowieniem Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów po opróżnieniu urzędu Prezydenta RP (art. 128 ust. 2 Konstytucji), “Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”, vol. 7, no. 3.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy, Dz. U. 2017, poz. 15 z późn. zm.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. 2017, poz. 1897.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2017, poz. 1932.

Winczorek P. (2001), Opinia w sprawie terminu zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu IV kadencji, “Przegląd Sejmowy,” vol. 9, no. 6.

Witkowski Z. (2015), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, in: Prawo Konstytucyjne, eds. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Wydawnictwo “Dom Organizatora,” Toruń.

Wołpiuk W. (2002), Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Komentarz wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/11, OTK-A 2011, nr 6, poz. 61; Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 889.

Zientarski P. (2011), Organizacja wewnętrzna Senatu. Studium prawno-ustrojowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Zubik M. (2001), Opinia w sprawie terminu zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu IV kadencji, “Przegląd Sejmowy,” vol. 9, no. 6.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.