Political Activity of Women and Men – the Psychosocial Determinants of Conventional Political Activity
PDF (English)

Słowa kluczowe

political activity
gender
women’s political activity
youth
social role theory

Jak cytować

Miluska, J., Kuświk, J., & Pająk-Patkowska, B. (2018). Political Activity of Women and Men – the Psychosocial Determinants of Conventional Political Activity. Przegląd Politologiczny, (4), 7–23. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.4.1

Abstrakt

Political activity is a type of social activity displayed by citizens. Observations and research indicate that gender can be a factor which conditions its degree and forms. Apart from biological gen­der, which shapes the societal roles of women and men, additional factors that are supposedly respon­sible for their activities include elements of the system of beliefs (i.e. acknowledged political values, conviction that political activity has an importance, level of satisfaction with democracy as well as individualism and collectivism understood as an element of individual’s mentality). The impact of those factors on degree of conventional political activities among women and men is the subject of surveys which were conducted in 2004, 2010, and 2014 on a group of 1048 students from Polish universities. The received results show that differences in political activity between surveyed men and women as well as varying determinants in both groups are slowly fading away. The most important predictors of women’s political activity include: conviction of its significance in democracy and (dis)satisfaction with the way it functions.
https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.4.1
PDF (English)

Bibliografia

Adman P. (2009), The Puzzle of Gender-equal Political Participation in Sweden: The Importance of Norms and Mobilization, “Scandinavian Political Studies,” 32, 3, pp. 315-336.

Ashmore R. D., Del Boca F. K. (1981), Conceptual Approaches to Stereotype and Stereotyping, in: Cognitive Process in Stereotyping and Intergroup Behaviour, ed. D. L. Hamilton, Erlbaum, NJ, pp. 1-36.

Barner-Barry C., Rosenwein R. (1991), Psychological perspectives on politics, Waveland Press, Long Grove.

Barnes S. H., Kaase M. (1979), Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies, Sage Publications, Beverly Hills.

Bartkowski J. (2009), Wartości materialistyczne i postmaterialistyczne w Polsce w ujęciu porównawczym, in: Wartości - polityka - społeczeństwo, eds. M. Zahorska, E. Nasalska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, pp. 33-47.

Bolzendahl C., Coffe H. (2013), Are ‘Good’Citizens ‘Good’ Participants? Testing Citizenship Norms and Political Participation across 25 Nations, “Political Studies,” 61, S1, pp. 45-65, doi: 10.1111/1467-9248.12010.

Bolzendahl C., Coffe H. (2009), Citizenship beyond politics: the importance of political, civil and social rights and responsibilities among women and men, “The British Journal of Sociology,” 60, 4, pp. 763-791, doi: 10.1111/j.1468-4446.2009.01274.x.

Cassese E. C., Holman M. R. (2016), Religious Beliefs, Gender Consciousness, and Women ’s Political Participation, “Sex Roles,” 75, 9, pp. 514-527.

Chhibber P. (2002), Why are Some Women Politically Active? The Household, Public Space, and Political Participation in India, “International Journal of Comparative Sociology,” 43, 3-5, pp. 409-429.

Coffe H., Bolzendahl C. (2010), Same Game, Different Rules? Gender Differences in Political Participation, “Sex Roles,” 62(5-6), pp. 318-333.

Cześnik M. (2009), Partycypacja wyborcza w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Dalton R. J. (2008), Citizenship Norms and the Expansion of Political Participation, “Political Studies,” 56, pp. 76-98.

Deaux K., Kite M. (2002), Stereotypy płci, in: Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenie na różnice, ed.Wojciszke, GWP, Gdańsk, pp. 354-379.

Dzwończyk J. (2011), Poziom frekwencji wyborczej jako czynnik legitymizacji władzy, „Horyzonty polityki,” nr 2.

Eagly A. H. (1987), Sex differences in social behaviour: A social - role interpretation. Hillsdale, Erlbaum, New York.

Gelb J., Palley M. L. (eds.) (2009), Women and Politics Around the World: A Comparative History and Survey, ABC Clio, Santa Barbara.

Graziano P. R., Forno F. (2012), Political Consumerism and New Forms of Political Participation: The „Gruppi di Acquisto Solidale” in Italy, “The Annals of the American Academy of Political and Social Science,” vol. 644, Communication, Consumers, and Citizens: Revisiting the Politics of Consumption, pp. 121-133.

Halman L., Voicu M. (2010), Mapping Value Orientations in Central and Eastern Europe, Brill, Leiden.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2000), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, PWN, Warszawa.

Hofstede G. (2007), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.

House J. (1981), Social structure and personality, in: Social psychology: Sociological perspectives, eds. M. Rosenberg, R. Turner, Basic Books, New York, pp. 525-561.

Inglehart R., Norris P. (2009), Wzbierająca fala, PIW, Warszawa.

International IDEA (2015), http://www.idea.int/.

Jasińska-Kania A. (2011), Dynamika zmian wartości Polaków na tle europejskim: EVS 1990-1999-2008, in: Polska po 20 latach wolności, eds. M. Bucholc, S. Mandes, T. Szawiel, J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 225-239.

Kaase M. (2000), Politische Beteiligung/Politische Partizipation, in: Handwörterbuch des politischen System der Bundesrepublik Deutschland, eds. U. Andersen, W. Woyke, Bundeszentrale f. Politische Bildung, Bonn.

Klamut R. (2014), Zależność pomiędzy doświadczanym poziomem bezpieczeństwa a aktywnością obywatelską z uwzględnieniem modyfikującej roli płci, „Humanitesand Social Science,” XIX, 21, pp. 67-81.

Koseła K. (1999), Młodzież szkolna o rynku i demokracji, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Kwiatkowska A. (2010), Koncepcja obywatelstwa w teorii feministycznej, in: Praktyki obywatelskie Polaków, ed. J. Raciborski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Li Y, Marsh D. (2008), New Forms of Political Participation: Searching for Expert Citizens and Everyday Makers, “British Journal of Political Science,” 38,2, pp. 247-272.

Liberska H. (2004), Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Marsh D., Akram S. (2015), Political participation and citizen engagement: beyond the mainstream, “Policy Studies,” 36, 6, pp. 523-531.

Marzęcki R. (2013), Młody obywatel we współczesnej demokracji europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Mider D. (2013), Partycypacja polityczna a legitymizacja systemu politycznego, „Studia Politologiczne,” vol. 18.

Miluska J. (1996), Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Miluska J., Pająk-Patkowska B. (2014), Społeczno-demograficzne uwarunkowania aktywności politycznej w procesie transformacji systemowej, „Przegląd Psychologiczny,” 57, 1, pp. 107-121.

Norris P., Walgrave S., van Aelst P. (2002), Who demonstrates? Anti-state Rebels, Conventional Participants or Everyone, http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/Who%20demonstrates. pdf.

Norris P. (2007), New feminist challenges to the Study of Political Engagement, in: The Oxford Handbook of Political Behavior, eds. R. J. Dalton, H.-D. Klingemann, Oxford University Press, New York.

Quintelier E., van Deth J. W. (2014), Supporting Democracy: Political Participation and Political Attitudes. Exploring Causality Using Panel Data, “Political Studies,” 62, pp. 153-171, doi: 10.1111/1467-9248.12097.

Pająk-Patkowska B. (2011), Przesłanki stabilności demokracji - legitymizacja systemu na poziomie indywidualnym, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne,” nr 1.

Pankowska D. (2005), Wychowanie a role społeczne, GWP, Gdańsk.

Pratto F. (2002), Polityka płci: różnice pomiędzy kobietą a mężczyzną w sypialni, kuchni i gabinecie, in: Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenie na różnice, ed. B. Wojciszke, GWP, Gdańsk.

Reykowski J. (1990), Ukryte założenia normatywne jako osiowy składnik mentalności, in: Orientacje społeczne jako element mentalności, eds. J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski, Wydawnictwo Nakom, Poznań.

Roewe P. (2015), Mama Bakers as Everyday Makers: the political is personal, “Policy Studies,” 36, 6, pp. 623-639.

Rogowska B. (ed.), (2000), Młode pokolenie Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Rosenstone S. J., Hansen J. M. (2003), Mobilization, Participation, and Democracy in America, Longman, New York.

Ross A., Dooly M. (2010), Political understanding, participation and action, in: Future Citizens. 21st- centurychallenges for young people, eds. B. Krzywosz-Rynkiewicz, A. Zalewska, A. Ross, Impuls, Kraków, pp. 283-312.

Rucht D. (2010), Rosnące znaczenie polityki protestu, in: R. J. Dalton, H.-D. Klingemann, Zachowania polityczne 2, PWN, Warszawa, pp. 349-369.

Skarżyńska K. (1997), Sprzeciw, poparcie, czy "dawanie świadectwa wartościom" - co motywuje Polaków do aktywności politycznej, in: Psychologia rozumienia zjawisk społecznych, eds. B. Wojciszke, M. Jarymowicz, PWN, Warszawa, pp. 39-60.

Skarżyńska K. (2002), Aktywność i bierność polityczna, in: Podstawy psychologii politycznej, ed. K. Skarżyńska, Zysk i S-ka, Poznań, pp. 26-58.

Skarżyńska K. (2005), Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Sotwin W. (2003), Podmiotowość w sferze politycznej, czylipragmatyzm-pryncypializm, Wydaw. Naukowe Scholar, Warszawa.

Szafraniec K. (2011), Wprowadzenie, in: Młodzież 2011, ed. M. Boni, Kancelaria Prezesa RM, Warszawa.

Szafraniec K. (2012), Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji. O stylu politycznej obecności młodych, Instytut Obywatelski, Warszawa.

Theocharis Y., van Deth J. W. (2016), The Continuous Expansion of Citizen Participation: A New Taxonomy, “European Political Science Review,” s. 1-24, https://doi.org/10.1017/S175577391600023.

Turska-Kawa A. (ed.), (2012), Polityka w opinii młodych, Wydawnictwo US, Katowice.

van Aelst P., Walgrave S. (2001), Who is that (wo)man in the street? From the normalization of protest to the normalization of the protesters, “European Journal of Political Research,” 39 (4), pp. 461-486.

van Deth J. (1986), A note on measuring political participation in comparative research, “Quality and quantity,” 20, 2, pp. 261-272.

van Deth J. (2012), New Modes of Participation and Norms of Citizenship, in: New participatory dimensions in civil society, eds. J. W. van Deth, W. A. Maloney, Routledge, London.

van Deth J. (2016), What is political participation, in: Politics. Oxford Research Encyclopedias, doi: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.6.

Verba S., Schlozman K. L., Brady H. (1995), Voice and Equality. Civic voluntarism in American Politics, Harvard University Press, Cambridge.

Welch S. (1977), Women as political Animals? A test of some Explanation for Male-Female Political Participation Differences, “American Journal of Political Science,” vol. 21, no. 4, pp. 711-730.

Zalewska A. M., Krzywosz-Rynkiewicz B. (2011), Psychologiczne portrety młodych. Rozwojowe i podmiotowe uwarunkowania aktywności obywatelskiej młodzieży, Wydawnictwo SWPS Aca- demica, Warszawa.

Żukowski A. (2011), Partycypacja wyborcza kobiet - wyzwania i dylematy, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora w Toruniu, Toruń.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.