The cultural and social assimilation of immigrants, and systemic solutions - Poles in Norway and Ukrainians in Poland in the light of comparative research
PDF (English)

Słowa kluczowe

migration
assimilation of immigrants
Poles in Norway
Ukrainians in Poland

Jak cytować

Nowiak, W., & Stelmach, A. (2018). The cultural and social assimilation of immigrants, and systemic solutions - Poles in Norway and Ukrainians in Poland in the light of comparative research. Przegląd Politologiczny, (4), 89–102. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.4.7

Abstrakt

The article presents the problem of migration and assimilation of newcomers in the countries of residence. One of the main reasons for migration are economic and social considerations, this applies to both non-European arrivals and internal migration. The aim of this study, conducted by scholars from Norway and Poland, is to compare systemic solutions both within the social legislation and the functioning of the labor market with respect to Poles and Ukrainians, confronting them with existing barriers regarding the possibility of assimilation and obstacles related to the transformation of economic into settlement migration. The methodological and theoretical basis of the team’s research is comparative methods, including comparative politics. The research on immigrants was conducted using both quantitative methods - statistical and qualitative data analysis - and research using the in-depth interview method. Poles and Ukrainians are not at the same stage of formal migration due to the formal plane. According to the analysis, Ukrainians have much greater opportunities for actual assimilation than Poles in Norway. Smaller cultural differences and linguistic barriers to the Ukrainians in Poland are conducive to this process. If the state and Polish society take advantage of this situation and enable the settlement of Ukrainians and make their job offers more attractive, there is a chance that they will fill the emerging demographic gap. It would be for the benefit of both societies.
https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.4.7
PDF (English)

Bibliografia

“Aftenposten”, Lørdag 26. april 2014.

Brox O. (2005), Arbeidskraftimport: velferdsstatens redning - eller undergang?, Pax, Oslo.

Czop E. (2013), Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992-2011). Wybrane zagadnienia, Rzeszów.

Friberg J. H., Eldring L. (2011), Polonia i Oslo 2010. Mobilitet, arbeid og levekar blant polakker i hovedstaden, Fafo-rapport 2011:27.

Frieberg J. H., Elgvin O., Djuve A. B. (2013), Innvandrerne som skulle klare seg selv, Fafo-rapport 2013:3.

Innvandrere og norskfodte med innvandrerforeldre, 1. januar 2015, https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2015-03-04, 15.06.2015.

Kaczmarczyk P (2008), Współczesne migracje z Polski - próba oceny statystycznej zjawiska, in: Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne, ed. P Kaczmarczyk, Wyd. Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa.

Kersten K. (1974), Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. Studium historyczne, Wyd. Ossolineum, Wrocław.

Landman T., Robinson N. (2009), The SAGE Handbook of Comparative Politics, SAGE.

Migracje Zarobkowe Polaków, VII, (2017), Work Service.

Nowiak W. (2011), Nordycki model „welfare state” w realiach XXI wieku. Dylematy wyboru i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu - wnioski praktyczne, Poznań.

Nowiak W., Narożna D., Cappelen C. (2016a), Migracja wewnętrzna w UE oraz EOG a problem nielegalnego rynku pracy. Analiza sytuacji imigrantów z Polski zamieszkujących okręg Hordaland, „Przeglad Politologiczny” (Political Science Reviev), no. 3.

Nowiak W., Narożna D., Kuhnle S. (2016c), Rodzina migracyjna. Obraz rodziny na podstawie badań polskich imigrantów w Norwegii, (Migrants families. The experiences of Poles in Norway), “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (Research Papers of Wrocław University of Economy), 438/2016.

Nowiak W., Narożna D., Murrias R. L. (2016b), Nordycki model wspierania rodzin niewydolnych w opiece nad dzieckiem. Analiza sytuacji Polaków oraz ich rodzin w Norewgii, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (Research Papers of Wrocław University of Economy), 456/2016.

NOU: 2011:7, Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid.

Okólski M. (1994), Migracje zagraniczne w Polsce w latach 1980-1989. Zarys problematyki badawczej, “Studia Demograficzne,” nr 3, Warszawa.

Ostaszewska-Żuk E. (2016), Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, Warszawa.

Urząd do Spraw Cudzoziemców, Statystyki - Zestawienia roczne, http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/, 27.09.2016.

Weiss R. S. (1995), Learning from strangers. The Art and Method of Qualitative Interview Studies, The Free Press.

Większość Ukraińców chce przyjechać do pracy w Polsce na krótko i jak najmniej wydać na miejscu (2018), https://businessinsider.com.pl/finanse/ukraincy-pracujacy-w-polsce-barometr-imigracji-zarobkowej-2018/t9ftrbb 22.06.2018.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.