Narzędzia komunikacji z mieszkańcami w polskich gminach z koabitacją (kadencja 2014-2018)
PDF (English)

Słowa kluczowe

gmina
koabitacja
narzędzia komunikowania
Internet

Jak cytować

Sidor, M., Kuć-Czajkowska, K., & Wasil, J. (2019). Narzędzia komunikacji z mieszkańcami w polskich gminach z koabitacją (kadencja 2014-2018). Przegląd Politologiczny, (1), 139–157. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.1.10

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano wykorzystywane przez gminy narzędzia komunikowania z mieszkańcami. Podstawą do przygotowania artykułu były badania jakościowe (wywiady pogłębione) i ilościowe (wybrane pytanie z kwestionariusza ankiety) przeprowadzone w wyodrębnionej grupie gmin z koabitacją w kadencji 2014-2018. Celem artykułu jest wskazanie czy i jakiego rodzaju narzędzia komunikowania z mieszkańcami stosują władze gminy? Jaka jest skuteczność tych narzędzi? Czy rodzaj koabitacji: konfliktowa vs. pokojowa ma wpływ na sposób informowania mieszkańców? Jak wprowadzone w styczniu 2018 zmiany w prawie samorządowym (których celem było m.in. zwiększenie transparentności funkcjonowania władz samorządowych) wpłyną na sposób komunikowania się władz z mieszkańcami?

https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.1.10
PDF (English)

Bibliografia

Adamik-Szysiak M., Łukasik-Turecka A., Romiszewska B. (2016), Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Bernaczyk M. (2014), Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Braman S. (2011), Defining information policy, “Journal of Information Policy”, no 1.

Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju (2014), eds. M. W. Sienkiewicz, M. Sidor, Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego za pośrednictwem Biura Związku Województw RP, ZW/0714/412/17, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001, 31.01.2018.

Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie - wybrane zagadnienia prawne (2010), eds. E. Pierzchała, M. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Druk nr 2001. Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Uzasadnienie, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001, 31.01.2018.

Faracik-Nowak M. (2013), Kampanie wyborcze w dobie mediów społecznościowych, in: Współczesne kampanie wyborcze w Polsce: koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, ed. M. Kolczyński, Wydawnictwo Gnome, Katowice.

Fleszer D. (2010), Realizacja prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych, in: Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie - wybrane zagadnienia prawne, eds. E. Pierzchała, M. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Garlicki J. (2010), Komunikowanie polityczne - od kampanii wyborczej do kampanii permanentnej, „Studia Politologiczne”, no. 16.

http://gowarczow.pl/, 15.06.2018.

http://um.poniatowa.pl/, 15.06.2018.

http://uml.lodz.pl/, 15.06.2018.

http://www.gminagrunwald.pl/, 15.06.2018.

http://www.gminanowasol.pl/, 15.06.2018.

http://www.koprzywnica.eu/, 15.06.2018.

http://www.korsze.pl/, 15.06.2018.

http://www.opole.pl/, 15.06.2018.

http://www.sawin.pl/, 15.06.2018.

http://www.skoroszyce.pl/, 15.06.2018.

http://www.sulejow.pl/, 15.06.2018.

http://www.ujazd.com.pl/, 15.06.2018.

http://www.um.kielce.pl/, 15.06.2018.

http://www.wschowa.pl/, 15.06.2018.

http://www.zamosc.pl/, 15.06.2018.

https://gorzowslaski.pl/, 15.06.2018.

https://olsztyn.eu/o-olsztynie.html, 15.06.2018.

https://urzadmiasta.zagan.pl/, 15.06.2018.

https://www.kowiesy.pl/, 15.06.2018.

https://www.umozorkow.pl/, 15.06.2018.

Jaworowicz P. (2016), Wideokomunikowanie polityczne w Internecie. YouTube i polskie partie polityczne w latach 2011-2014, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Juza M. (2016), Komunikowanie polityczne w obliczu zmieniającego się współcześnie internetu, in: Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza, ed. M. Adamik-Szysiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Kalisiak-Mędelska M., Marks-Krzyszkowska M. (2016), Gminna polityka informacyjna: adresaci i narzędzia realizacji, in: Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski, eds. K. Kuć- Czajkowska, K. Muszyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Kancik-Kołtun E. (2017), E-marketing terytorialny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Kogo tak naprawdę reprezentują radni (2016), „Twoja Gmina Korsze Czasopismo Lokalne Gminy Korsze”, no. 4, p. 3.

Kołodziej J. H. (2016), O niestosowności w politycznej komunikacji, in: Oblicza kampanii wyborczych 2015, eds. M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.

Kuć-Czajkowska K. A., Sidor M., Wasil J. (2017), Konfliktowe współistnienie organów przedstawicielskich na poziomie lokalnym. Przykład gminy Wydminy, „Samorząd Terytorialny”, no. 10.

Matusiak J. (2016), Publicznoprawna regulacja administracji elektronicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

Morawiec M., Gamoń A. (2016), Promocja jednostek terytorialnych na Facebooku. Przykład województwa małopolskiego, in: Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski, eds. K. Kuć-Czajkowska, K. Muszyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Muszyński S., Mieszkańcy i ich prawa na sesji rady lub posiedzeniu komisji, „Wspólnota”, 12.08.2017.

Panuszko A., Zaatakować blogiem, poprawić Facebookiem, „Wspólnota”, 19.05.2012.

Porębski L. (2012), Lokalny wymiar elektronicznej demokracji, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Przybylska A. (2010), Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej, Warszawa.

Public relations w jednostce samorządu terytorialnego (2011), eds. A. Adamus-Matuszyńska, A. Austin, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

Sidor M., Kuć-Czajkowska K., Wasil J. (2017), Koabitacja na poziomie gminnym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Sidor M., Kuć-Czajkowska K., Wasil J. (2018), Supporting and non-supporting entities of the mayor in Polish municipalities with cohabitation (złożone do druku).

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Opracowanie sygnalne (2017), Wydawnictwo Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

The Next Web, Digital Report, https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018, 30.01.2018.

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.

Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 2015, poz. 1515, 1980.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz. U. 2018, poz. 130.

Zacharko L., Wartenberg-Kempka B. (2010), Zasady ograniczenia dostępu do informacji publicznej (zagadnienia wybrane), in: Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie - wybrane zagadnienia prawne, eds. E. Pierzchała, M. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Zając J. M., Batorski D. (2011), Kampania w sieci, Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.